Page 11 - Keramick

Basic HTML Version

11
Při dané vypalovací teplotě (zkoušeno 1000 °C a 1060 °C)
vykazuje experimentální typ střepu na bázi kalu z lomu
Výkleky nižší celkový objem pórů v porovnání se stře-
pem vytvořeným z průmyslově připraveného granulátu
OR (obr. 7). Tato skutečnost je výraznější při vyšší vypa-
lovací teplotě, kdy se projevuje lepší slínavost kalu (obr.
4). Z pohledu nepřímých modelů posuzování mrazu-
vzdornosti střepu vykazuje střep z kalu Výkleky KV
výhodnější distribuci velikosti pórů v porovnání s refe-
renčním střepem OR, která se projevuje ve vyšší hodno-
tě Maageho koeficientu mrazuvzdornosti F a mediánu
poloměru pórů r
50%
(tab. 5). Ačkoli nový střep typu KV
vykazuje v porovnání s OR i nižší nasákavost (obr. 4),
nelze ani nepřímo označit za sucha lisovaný střep z kalu
Výkleky za perspektivní z pohledu mrazuvzdornosti.
S rostoucí vypalovací teplotou dochází u obou porovná-
vaných typů střepů k růstu obou sledovaných paramet-
rů nepřímého posouzení mrazuvzdornosti střepu
(F, r
50%
), který je mnohem výraznější u střepu na bázi
kalu Výkleky.
Vzorek
r
50%
[mm]
F [-]
OR1000
0,318
23
OR1060
0,392
24
KV1000
0,569
22
KV1060
0,767
30
Obr. 7
Distribuce velikosti pórů v závislosti na teplotě výpalu a typu surovinové směsi
Tab. 5
Parametry pórové struktury vypálených střepů z pohledu mrazuvzdornosti
Mineralogické složení obou typů střepů se výrazně liší. Refe-
renční střep na bázi rozprachového granulátu (OR) je typický
vysokým obsahem křemene a anortitu, jehož obsah se s růs-
tem vypalovací teploty zvyšuje. Ve střepu na bázi kalu Výkle-
ky lze nalézt mimo křemene a živce (albit) i významný podíl
hematitu Fe
2
O
3
, jehož množství roste s rostoucí vypalovací
teplotou a jež je zdrojem červeného zbarvení střepu (s růs-
tem vypalovací teploty roste i jeho intenzita) – obr. 3.
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)