Page 25 - Keramick

Basic HTML Version

25
[3] Deer, W. A., a kol: Rock-forming Minerals, Volume 1A
Orthocilicates.
The Geological Society
, London (1997)
[4] Goš, V: Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let arche-
ologických výzkumů města,
Archaeologia historica
,
8 (1983) 197 – 209
[5] Měchurová, Z., a kol.: Příspěvek k problematice tzv.
loštické keramiky.
Časopis Moravského muzea - vědy
společenské, Brno
57 (1992) 201-212
[6] Nieuwenhuyse, O.: Plain and Painted Pottery. The Rise
of Late Neolithic Ceramic Styles on the Syrian and
Northern Mesopotamian Plains.
National Museum of
Antiquities, Leiden
. (2006)
[7] Roberts, J. P.: Determination of the firing temperature
of ancient ceramics of thermal expansion.
Archaeo-
metry
6 (1963) 21-25
Tento příspěvek vznikl za podpory výzkumného centra
MSM 1M06005 a jako součást výzkumného záměru MSM
0021622427.
Recenzent: doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
ANOTACE ZE ZAHRANIČNÍCH ODBORNÝCH ČASOPISŮ
(Annotations from foreign special journals)
Informace k plnému znění článků obdržíte na adrese redakce, tel.: 224 932 884, e-mail: vtei@silis.cz, silis@silis.cz
666.76 Žáromateriály
Othman A. G. M. a kol.
Attack resistence of MgO-Spinel refractories towards low
energy cement clincker containing ZnCO
3
(Odolnost proti napadení MgO-spinelových
žárovzdornin nízkoenergetickým slínkem
s obsahem ZnCO
3
)
Interceram Refractories Manual (2010) 50-52
Podle autorů v blízké budoucnosti s ohledem na nutnost
energetických úspor bude se cementářský slínek vypalovat
s přísadami snižujícími teplotu slinutí. Začaly se používat
odolnější vyzdívkové žárovzdorniny na bázi MgO-spinel.
Cílem práce je vyhodnotit chemické napadení MgO-spine-
lových žárovzdornin nízkoenergetickým slínkem ve slinova-
cí zóně rotační pece a porovnat je s účinkem normálního
portlandského cementu. Nízko energetický slínek získali
přídavkem ZnCO
3
v množství 0,5, 1 a 1,5 % k portland-
skému cementu. Korozní testy prováděli na cihlách egypt-
ské provenience (MgO-spinel) v podstatě kelímkovou
metodou při teplotách 1300-1325-1350 °C. Penetraci
taveniny do střepu cihly dokumentovali jednak obrazově
(po rozřezání) a jednak mikrostrukturální analýzou (SEM,
EDAX a řádkovací elektronovou mikroskopií). V tabulkách
jsou bližší údaje. I když k penetraci a krystalizaci z pevných
roztoků do cihel MgO-spinel dochází, vyslovují autoři
závěr, že i v případě výroby nízko-energetických slínků
bude se používat magneziospinelová vyzdívka.
ISK-11-1
Kc
Liu V. G. a kol.
Effect of sintering temperature on Phase composition,
microstructure and properties of calcium hexaluminate
refractory
(Vliv slinovací teploty na fázové složení
mikrostruktury a vlastnosti kalcium-hexaaluminátu
jako žárovzdorného materiálu)
Interceram Refractories Manual (2010) 56-58
Úvodní část článku je věnována základním vlastnostem
CA
6
, kde je vystihnuta vysoká termodynamická odolnost
do 1875 °C, objemová hmotnost 3,79 g/cm
3
a tepelná
roztažnost blízká roztažnosti korundu. Vlastní zkoušky byly
prováděny se stechiometrickou směsí CaCO
3
a Al(OH)
3
mletou v kulovém mlýnku. Vzorky 5x6x45 mm byly lisová-
ny tlakem 30 MPa a vypalovány v rozmezí teplot 1400 až
1600 °C. Výpalky byly hodnoceny difrakční rentgenomet-
rií, elektronovou mikroskopií, pórovitostí a ohybovou pev-
ností. Výsledky jsou předloženy v grafech a obrázcích mik-
rostruktury. Autoři ověřili, že počátek reakce je při 1400
°C, avšak teprve při 1550 °C se získá produkt s výhradním
podílem CA
6
s vyvinutou destičkovitou strukturou se zdán-
livou pórovitostí 41,2 %, objemovou hmotností 2,3 g/cm
3
a ohybovou pevností 142 MPa.
ISK-11-2
Kc
Devič S. a kol.
Application of mineralogy for direct problem solving
in the metallurgical process of continuous steel casting
(Aplikování mineralogie na přímé řešení
problému v metalurgickém procesu kontinuálního
lití oceli)
Interceram Refractories Manual (2010) 59-61
V článku autoři demonstrují použití mineralogie v černé
metalurgii, kde má zásadní roli při řešení mnohých problé-
mů, které při tomto procesu vyvstávají. Je zdůrazněna
důležitost provedení mineralogických zkoušek u použitých
materiálů při kontinuálním lití oceli. Z nich jsou jmenovány
specielní tvarové prvky ochranné licí trubky, monoblokové
zátky a ponorné výlevky z kompozice Al
2
O
3
-C (alumogra-
fit). Mineralogická zkoumání pomohla vyvinout metody ke
snížení eroze ponorných výlevek. Mezníkem bylo nastave-
ní nového složení licího prášku, který je při lití v přímém
kontaktu s povrchem ponorné výlevky. Jeho mineralogické
složení je pro prodloužení životnosti výlevky důležitější než
chemické složení. Při vlastní práci byl ověřován účinek
dvou prášků. První provozně používaný neobsahoval na
rozdíl od druhého zkušebního wollastonit. Zkoušeny byly
též alternativní směsi obou prášků. Difrakčními diagramy,
chemickým složením a mikrostrukturálními snímky z optic-
kého mikroskopu je doloženo fázové složení prášků. Na
makrosnímcích jsou pak ukázky eroze provozní ponorné
výlevky a experimentálních laboratorních erozivních zkou-
šek, z nichž vyplývá, že přísada wollastonitu do licího práš-
ku výrazně snižuje erozi.
ISK-11-3
Kc
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)