Page 27 - Keramick

Basic HTML Version

27
Je uveden přehled žárovzdorných materiálů z hlediska nej-
vyšší teploty jejich použitelnosti. Jsou popsány termální
a termomechanické vlastnosti, uvažováno působení tepla
z jedné strany nebo všestranné a nepřetržitá nebo přetrži-
tá funkce vyzdívek. Dále je zmíněno korozní působení
a spolehlivost žárovzdornin při speciálních aplikacích. Jsou
diskutovány metody zkoušek za vysokých teplot (zatěžova-
cí testy - creep, měření roztažnosti aj.) a možnosti dalšího
zlepšování vlastností žárovzdorných materiálů.
ISK-11-10
Df
Sukul G. a kol.
Investigation of Refractory Lining in Hot Gas Generators
(Výzkum žárovzdorných vyzdívek v generátorech
horkých plynů)
Interceram 59 (03-04) (2010) 209-212, 6 obr. 2 tab.,
12 lit.
Žárovzdorné materiály jsou v generátorech horkých plynů
vystaveny značnému tepelnému zatížení, mechanickým
pnutím a chemickému působení, v některých případech
také abrazi. Podle druhu plynů může být vyzdívka kyselá,
zásaditá, nebo neutrální. Ohřev i ochlazování musejí probí-
hat podle předepsaného režimu, aby nedocházelo ke vzni-
ku trhlin v důsledku rozdílných součinitelů teplotní roztaž-
nosti vyzdívky a ocelového pláště. Příčinou selhání mohou
být i nadměrné vibrace, způsobené hořákem, nebo jeho
nevhodné nasměrování.
ISK-11-11
Df
666.79 Speciální keramika
Mamaev A. V., Morev I. V
Novye energoeffektivnye materialy rossijskogo
proizvodstva
(Nové energeticky výhodné materiály ruské
provenience)
Ogneupory i techničeskaja keramika (7-8) (2010) 80-82,
6 obr.
Závod MTC-SL s.r.o. (Morgan Thermal Ceramics, Suchoj
Log) je v Rusku jedním z nejvýznamnějších, pokud jde
o materiály a výrobky umožňující dosahovat energetických
úspor. Z hlediska teplotní vodivosti mají nová mullitokřemi-
čitá vlákna třikrát menší akumulaci tepla oproti vyzdívkám
z hutných žárovzdornin. Mají také vysokou pohltivost zvu-
ku, jsou výhodné pro možnost rychlých oprav s nízkými
náklady. Při generální opravě sledované pece bylo dosaže-
no následujících parametrů: Zkrácení doby ze 3 týdnů na 6
dní, trojnásobné snížení pracnosti při vyzdívání pece
(hmotnost vyzdívky se snížila ze 7 na 1,2 tuny), zrychení
ohřevu na pracovní teplotu ze 12 na 5 h a dvojnásobné
zkrácení technologického cyklu (ze 14 na 7 h). Výkon pece
se tak zdvojnásobil. Příznivější je i obsluha pece, neboť
teplota izolační hmoty klesla ze 65 na 30 °C, měřeno na
jejím povrchu. Specialisté závodu jsou připraveni řešit
zákazníkům technickou problematiku při náhradě hutných
vyzdívek pecí vláknovými.
ISK-10-12
Df
Geodakjan D. A.a kol.
Termostojkaja kompozicija optimalnogo sostava
(Tepelně stálý kompozit optimálního složení)
Ogneupory i techničeskaja keramika (7-8) (2010) 67-70,
2 tab., 6 lit.
Na základě výzkumu tepelné stálosti kompozitů bylo ově-
řováno jejich optimální složení a vhodná technologie
výroby. Popsaný postup je vhodný pro výrobní závody
k ověření za různých podmínek tvarování a výpalu daných
zařízení. Předností je nižší pórovitost oproti současnému sta-
vu a nízký součinitel teplotní roztažnosti. Pevnost v ohybu
kompozitů je až 196, pevnost v tlaku až 1094 MPa, nasáka-
vost vody nižší než 0,19 %. Hlavními složkami kompozitů
jsou korund (6-50 %), mullit (13,5-40 %), stabilizovaný tita-
nát hlinitý (10-65 %) a spodumen (9,5-20 %).
ISK-10-13
Df
Vlasov E. A. a kol.
Keramičeskie materialy v katalize. Časť 1. Bločnye izdelija
sotovoj struktury iz oxidnoj keramiky
(Keramické materiály v katalýze. Část 1. Blokové
výrobky s voštinovou strukturou z oxidové
keramiky)
Ogneupory i techničeskaja keramika (7-8) (2010) 62-66,
2 obr., 5 tab., 14 lit.
Kriteriem použitelnosti prvků pro katalytické aplikace je
korozní odolnost v daném reakčním prostředí. Pro konver-
zi metanu vodní parou v poměru 1:3 při 850 °C byly pou-
žity perforované čtvercové bloky o délce strany 500 mm,
počet kanálků byl až 256. Na ultraporcelánové, korundové
a kordieritové nosiče vypalované v oxidační atmosféře při
700-1300 °C byly naneseny aktivní oxidy chromitý, nebo
nikelnatý a měřeny byly měrný povrch, mechanická pev-
nost a nasákavost vody. Koncentrace zbytkového metanu
3,6 % po katalýze svědčí o vysoké účinnosti bloků.
ISK-10-14
Df
Akpinar S. a kol.
Effects of SiC addition on the structure and properties
of reticulated porous mullite ceramics
(Účinky přídavků SiC na strukturu a vlastnosti
zesíťované pórovité mullitové keramiky)
J.E.C.S. 30 (13) (2010) 2727-2734, 10 obr., 3 tab.
Zesíťovaná pórovitá mullitová keramika (mullitová RPCs)
byla připravována replikační metodou na polymeru za
použití
α
-Al
2
O
3
a kaolínu s tvorbou mullitu in situ. Množ-
ství přídavku práškového SiC (SiCp) do zkoušených směsí
činilo až 30 %. Keramickou suspenzí byla pojena polyure-
tanová houba za použití válečkové metody s následujícím
novým pokrytím vzorku rozprašovací technikou. Pevnost
mullitové RPCs byla silně závislá na fázovém složení a na
množství přídavku SiCp. Článek je doprovázen křivkami
DTA a TG polyuretanové houby, diagramy viskozity sus-
penzí, difrakčními spektry vypálených vzorků a obrázky
SEM, včetně makrostruktury. Dále jsou tam údaje o obje-
mové hmotnosti, ohybové pevnosti a smrštění v závislosti
na množství přídavku SiC.
ISK-10-15
Kc
Deniel S. a kol.
Processing and characterization of textured mullite
ceramics from phyllosilicates
(Příprava a charakterizování strukturované mullitové
keramiky z fylosilikátů)
J.E.C.S. 30 (12) (2010) 2427-2434, 12 obr., 2 tab.
Tato strukturovaná (texturovaná) keramika byla připravo-
vána z vodní kaolinitické suspenze a tvarovaná odstřeďo-
váním. Tento způsob tvarování upřednostňuje orientaci
částic ve výtvorku z prášku. Vzorky slinované při 1410 °C
byly analyzovány metodami QTA a SEM k určení orientace
mullitu, čímž byla prokázána důležitá role parametrů
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)