Page 33 - Keramick

Basic HTML Version

33
Eremjameb V. E., Osipova L. M.
Ljuminescentnye charakteristiki ščeločnych boratnych stekol
(Luminiscenční charakteristiky alkalických boritých skel)
Steklo i keramika (10) (2010) 22-24, 2 obr., 13 lit.
Autoři v článku vychází z dosavadních znalostí o funkci
můstkových (-B-O-B-) a nemůstkových (M-O-B-; M=Cs,
Rb, K, Na, Li) kyslíků v alkalických boritých sklech.
V poslední době se k analýze používá metoda impulsní
katodické luminiscence. Pro registraci spekter byl použit
v ruském výzkumném ústavu vyvinutý analyzátor UrO
RAN. Práce byly prováděny se svazkem 32 impulzů
s dobou 1 ns, s frekvencí 1GHz v intervalu spektrálních vln
390 – 800 nm. Měřeny byly dvě série skel – s lithiem
a sodíkem. Příklady výsledků měření spekter jsou na gra-
fech, diskutován je vliv obsahů Na
2
O a Li
2
O na tvorbu
nemůstkových kyslíků, které se právě podílejí na intenzitě
luminiscence. Výzkum byl prováděn podle grantového
zadání, v němž bylo mimo jiné též cílem sestavení materiá-
lů pro využití v radionuklidech.
ISK-11-42
Kc
621.313 Technologická zařízení
Migal V. P. a kol.
Stendovaja sborka dnišča steklovarennoj peci
(Suchá předkompletace dna pro sklářskou
vanovou pec)
Steklo i keramika (8) (2010) 30-34, 7 obr. 1 tab.
Borovičský žárovzdorný kombinát si osvojil technologii suché
předkompletace částí vanové pece, v prvé řadě pak dna
pece. K zajištění potřebné přesnosti sestav byla provedena
řada technických kroků. Byla postavena základní deska
s odchylkou rovinnosti Ī 0,5 mm a osvojena technologie
úpravy řezáním a broušením velkých bloků do sestav s mini-
málními dovolenými odchylkami (délkové rozměry
±
0,25 mm, úkosy pod 0,2 mm), včetně samotného postupu
tvorby sestav. Dále byl rozpracován odpovídající postup prá-
ce k suché sestavě jiných prvků pece: žlabů, podavačů sklo-
viny do tvářecích strojů, klenbových pásů regenerátorů,
zavážecích komor. Použití suché předkompletace sestav
umožňuje podstatně zkrátit montáž vyzdívky sklářské pece,
snížit materiálové ztráty při stavbě, umožnit bezproblémo-
vou kompletaci dalších konstrukčních prvků pece, což vše
v úhrnu znamená prodloužení kampaně pece. Je uveden
výčet požadovaných přesností sestav a prvků vyzdívky.
Základní deska je ve velikosti 12x18 m. Byly provedeny úpra-
vy na lise 5000 t včetně forem, takže se získávají výlisky
s plusovou tolerancí. Provádí se vrtání otvorů (pro termo-
články) průměru 200 a 250 mm. Při sestavování je každý
stavební prvek řádně označen. Prověřování délek se provádí
laserovým přístrojem Leova DISTO
TM
A3. Přejímka se provádí
za přítomnosti zákazníka podle zadaných údajů přesnosti
k jednotlivým dinasovým kamenům a sestavám. Článek
doprovází řada fotografií názorně zachycujících způsob
a postup pro zajištění přesnosti sestav dinasových tvarovek.
ISK-11-43
Kc
Jefremenkov V. V., Subbotin K. Ju.
Osobennosti ispolzovanija vibracionnych pitatelej
s debalansnym elektroprivodom dlja dozirovanija sypucich
komponentov stekolnoj šichty
(Zvláštnosti použití vibračních podavačů
s nerovnovážným elektropřipojením pro dávkování
sypkých komponent sklářského kmene)
Steklo i keramika (8) (2010) 6-8, 3 obr., 1 lit.
V článku jsou představeny různé konstrukce vibračních
podavačů, u kterých je vyloučen vliv resonančních jevů na
přesnost dávkování v případě vypnutí nerovnovážného vib-
rátoru. To umožňuje sladění práce vibrátoru s návaznými
transportními mechanizmy (aniž by bylo nutno použít vib-
rační podavače s elektromagnetickým připojením, které
jsou dražší a mají další nevýhody). Jsou popsány různé
úpravy vibrátorů se schématickými vyobrazeními kon-
strukčních prvků – žlabů, trub, uzávěrů, nálevek. Uvedeny
jsou i různé režimy dávkování v hrubých a přesných
mezích včetně konečného „dosýpnutí“. Všechna tato
opatření umožňují používat jedno nebo případně dvou-
rychlostní dávkování materiálu. Výsledkem je přesnější
dávkování sypkých surovin sklářského kmene.
ISK-11-44
Kc
666.3.022.6 Příprava hmoty, vytváření
K.Kayaci, S. Özdamar, A.S. Küćüker, F. Esenli, B. Uz
Uso di metarioliti provenienti dall‘ area di llgin-Konya
(Turchia) in impasti per la produzione di piastrelle
in gres porcellanato
(Použití metaryolitu pocházejícího z oblasti
llgin-Konya (Turecko) ve směsi pro výrobu hutných
glazovaných dlaždic)
Ceramurgia+Ceramica Acta (9) (2010) 86-93, 6 obr.,
4 tab., 24 lit.
Cílem této studie je určení vlastností metaryolitu z okolí
Ilginu v Konyi (Turecko) a rozhodnutí zda metaryolity jsou
či nejsou vhodné jakožto tavivo při výrobě hutných kame-
ninových dlaždic. Chemické a mineralogické vlastnosti
metaryolitu byly určeny chemickou analýzou, XRD a SEM
výzkumy. Začínajíc od referenční směsi byla množství 4, 8,
12 a 16 % živce draselného nahrazena stejným množ-
stvím metaryolitu. Všechny vzorky byly vypalovány při prů-
myslových podmínkách při 1200 °C po 49 min. Byly měře-
ny fyzikální a mechanické vlastnosti vypálených hutných
kameninových střepů, jako absorpce vody, lineární smrště-
ní, objemová hmotnost a pevnost v tlaku po výpalu. Vypá-
lené střepy byly podrobeny měření barevnosti a XRD.
Výsledky signalizují možné využití metarhyolitu jako účin-
ného taviva ve střepu hutných glazovaných dlaždic.
ISK-11-45
Kr
622.7 Úpravnictví
Ponomarev V. B. a kol.
Analitičeskoe prognozirovanie processa vozdušnoj
klassifikacii serpentinita dlja “OAO Russkij magnij”
(Analytická prognóza vzdušného třídění serpentinitu
pro “OAO Ruskij magnij”)
Ogneupory i techničeskaja keramika (9) (2010) 12-15,
1 obr., 2 tab. 2 lit.
Volba podmínek pneumatického třídění při známé výchozí
charakteristice sypkých hmot a zadaném granulometric-
kém složení konečného produktu je dána aerodynamický-
mi principy. Článek popisuje analytický postup, zajišťující
dobrou separační účinnost a porovnává teoreticky získané
hodnoty s experimentálními.
ISK-11-46
Df
Llop J. a kol.
Clay Treatment To Improve Its Color Parrameters To Use
Them In Porcelain Stoneware Production
(Úprava jílů ke zlepšení jejich parametrů barevnosti
s využitím ve výrobě porceláninových dlaždic)
Cerámica y Vidrio 49 (6) (2010) 413-422
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)