Page 16 - Keramick

Basic HTML Version

16
Keramický zpravodaj 27 (2) (2011)
Charakteristiky hutnosti
V rámci experimentální práce byla stanovena objemová
Obr. 6
Příklad složení dinasových hmot s dosaženou objemovou hmotností za surova (OHsur.) pro daný lisovací tlak (L.T.).
Výsledky fyzikálně mechanických a mineralogických zkoušek po výpalu
hmotnost, zdánlivá pórovitost, nasákavost, zdánlivá husto-
ta a pevnost materiálu v tlaku.
Dle dosažené objemové hmotnosti po výpalu byl
prokázán velice příznivý vliv křemičitých úletů. S jejich
Obr. 7
Závislost zdánlivé pórovitosti [ZP] dinasu na objemové hmotnosti [OH]
přídavkem bylo dosaženo zvýšení objemové hmotnosti
o 60 kg.m
-3
.