Page 18 - Keramick

Basic HTML Version

18
Keramický zpravodaj 27 (2) (2011)
Z hlediska mineralogického složení bylo dosaženo dinasů
s nízkým obsahem zbytkového křemene < 0,5 %, s pomě-
rem cristobalitu ku tridymitu 1:1,3.
Pevnost v tlaku dinasového materiálu není pouze otázkou
dokonalého zhutnění, ale i mineralogické složení hraje
významnou roli. Jelikož krystaly tridymitu mají dokonalejší
krystalickou mřížku nežli je tomu u krystalů cristobalitu je
z hlediska pevnosti v tlaku dinasu přiznivý vyšší poměr tri-
dymitu, tzv. tridymitický dinas.
Z uvedeného grafu je patrné, že tepelná vodivost stoupá
s klesající pórovitostí, ale významě až v oblasti pórovitosti
pod 18 %.
Obr. 11
Model stavby krystalické mřížky krystalů cristobalitu a tridymitu
Tepelná vodivost
Obr. 12
Závislost tepelné vodivosti na skutečné pórovitosti dinasu při 1100 °C
Tepelná vodivost závisí taktéž na obsahu tridymitu, což je
dáno výše uvedeným rozdílem ve stavbě krystalické mřížky
cristobalitu a tridymitu.