Page 25 - Keramick

Basic HTML Version

25
Keramický zpravodaj 27 (2) (2011)
Foto 7
Kotvení pozednice táhly přímo do věnce stropu
Obr. 7
Zmenšení ramene vnitřních sil nahrazením
věncovky tepelnou izolací
3. Závěr
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že kotvení krovu není
zcela jednoduchou záležitostí a ve většině případů vyža-
duje odborné statické posouzení. Každý projektant by
měl uvážit typ krovu a řešit dispozici v souladu s celko-
vým konstrukčním řešením objektu.
Příliš často dochází k nesmyslnému šetření na kon-
strukčních řešeních (pečlivé provedení pozedních věn-
ců, kvalitní kotevní technika, tloušťka zdiva apod.)
s rizikem následných poruch. Přitom jde obvykle maxi-
málně o desetitisícové náklady na domech za několik
milionů.
Poznámka:
Nedávno jsem navrhoval stropní konstrukci pod krovem
s vrcholovou vaznicí. Přestože je celý prostor uvažován jako
půda bez vnitřního dělení, projektant mechanicky bezmyšlen-
kovitě rozmístil sloupky pod vaznicí v rastru tak, že sloupek
byl vždy „fázově“ posunutý cca 1 m od nosné zdi a byl uložen
uprostřed rozpětí stropu. Světlé rozpětí stropu bylo 7,3 m.
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU KERAMICKÝ ZPRAVODAJ
Firma: ......................................................................................................................................................................................................
Kontaktní osoba: ..................................................................................................................................................................................
Jméno: .................................................................................... Příjmení: ..........................................................................................
Tel., e-mail: ............................................................................ Titul: ..................................................................................................
Ulice, č.: .................................................................................. IČO: ..................................................................................................
Obec: ....................................................................................... PSČ: ..................................................................................................
Předplatné 2 940 Kč + DPH (vč. poštovného) uhradím:
fakturou složenkou (typ C)
datum: ...............................................
podpis (firemní razítko): ..............................................................
Vyplněný předplatní lístek zašlete na adresu:
Silikátový svaz, Nádražní 76, 150 00 Praha 5 nebo odfaxujte na číslo 224933891
Informace: tel. 224932884, e-mail: vtei@silis.cz, silis@silis.cz
$