Page 45 - Keramick

Basic HTML Version

45
Keramický zpravodaj 27 (2) (2011)
na přípravě zákonů a prováděcích předpisů (MŽP ČR, MPO
ČR, agentura CENIA, ČHMÚ apod.), konzultuje otázky,
týkající se dopadu připravovaných právních předpisů na
obor, případně inicializuje či v případě potřeby i navrhuje
metodické pokyny, týkající se specifik oboru k těmto práv-
ním normám.
Rozsah činnosti:
n
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pod zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění)
n
zpracování žádostí o integrované povolení, případně
o jeho změny
n
vypracování monitorovacích plánů pro monitoring
a ověřování emisí skleníkových plynů
n
příprava a revize bezpečnostních listů dle platné legis-
lativy o nebezpečných chemických látkách a příprav-
cích (Příloha II Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o regist-
raci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické lát-
ky… - nařízení REACH)
n
informování a vytváření podmínek pro přípravu
a implementaci environmentální a další související
legislativy ČR a EU v oblasti výroby maltovin
n
hodnocení možných dopadů vlivů legislativy na obor
výroby maltovin
n
posuzování existujících a připravovaných zákonných
norem ve formě zákonů a vyhlášek České republiky
i ve formě nařízení, směrnic a pokynů Evropské unie
ve vztahu k maltovinovému výrobnímu oboru v oblasti
různých fází přípravy zákonů a doprovodných vyhlá-
šek (geologických pracích a o ČGÚ, ochraně a využití
nerostného bohatství, odpadech, technických poža-
davcích na výrobky, spotřební dani, obalech a obalo-
vých odpadech, ochraně ovzduší, integrované ochra-
ně a prevenci před znečišťováním (IPPC), posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA), půdě, vodách aj.)
Předmětem zájmu jsou zejména:
n
zákon horní a geologický,
n
zákon o odpadech z těžební činnosti
n
zákon o ochraně přírody a krajiny
n
vodní zákon
n
zákon o ochraně ovzduší
n
zákon o odpadech
n
zákon o obalech
n
zákon o IPPC, vč. české implementace
Nařízení
o průmyslových emisích
n
zákon o IRZ
n
zákon o technických požadavcích na výrobky
n
zákon o chemických látkách a přípravcích
n
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické lát-
ky… (nařízení REACH)
n
Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí – nařízení GHS (CLP)
n
zákon o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
n
zákon o průmyslových haváriích
n
zákon o obchodování s povolenkami emisí skleníko-
vých plynů
n
environmentální daňová reforma
n
zákon o ochraně veřejného zdraví
n
zákon o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
n
návrh zákona o ekologické újmě
n
včetně všech jejich prováděcích předpisů a souvisejí-
cích předpisů Evropské Unie.
Laboratoř
Zkušební laboratoř Výzkumného ústavu maltovin Praha
s.r.o. získala akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 v roce
2005 a v roce 2011 při mimořádném dozorovém auditu
s pojeným s pravidelnou dozorovou návštěvou byla rozší-
řena oblast akreditovaného zkoušení o stanovení biomasy.
V současné době laboratoř provádí mimo jiné následující
akreditované a neakreditované zkoušky.
Akreditované zkoušky:
n
stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr
6+
)
v cementu a v přípravcích obsahujících cement -
spektrofotometricky - dle ČSN EN 196-10
n
polarografické stanovení obsahu kovů (Zn, Cd, Pb,
Cu, As, Co, Ni, Se, Cr, Sn, Al, Mn, Sb, Hg, Ag, Fe, V,
Be, Tl) ve vodě a vodných výluzích včetně přípravy
těles, drtí a výluhů z nich (např. dle vyhlášek
č. 409/2005 Sb. a č. 294/2005 Sb.)
n
stanovení obsahu biomasy a biomasového uhlíku
v tuhých alternativních palivech podle ČSN P CEN/TS
15440 metodou selektivního rozpouštění
Neakreditované zkoušky:
n
ČSN EN 196-1 – stanovení pevnosti
n
ČSN EN 196-3 – stanovení normální konzistence, sta-
novení dob tuhnutí, stanovení objemové stálosti
n
ČSN EN 196-6 – stanovení měrného povrchu permea-
bilní metodou (Blaine)
n
ČSN 72 2113 – stanovení měrné hmotnosti Le Chate-
lierovým objemometrem a pyknometricky
n
ČSN EN 450-1 – stanovení indexu účinnosti, stanovení
dob tuhnutí, stanovení požadavku na množství vody,
stanovení objemové stálosti
n
ČSN EN 933-9 – posouzení jemných částic – zkouška
methylenovou modří (stanovení jílovitých podílů ve
vápencích)
n
ČSN 72 2452 – stanovení mrazuvzdornosti
n
stanovení pH a vodivosti vod a vodných výluhů
n
stanovení melitelnosti – Zeisel, Bond
n
stanovení reaktivity vápence
n
stanovení aktivity vápen
n
stanovení sklovitosti strusek
n
granulometrické rozbory zrnitých a práškových mate-
riálů sítovou a validovanou laserovou metodou od
velikosti zrna 0,2
µ
m a stanovení melitelnosti.
Milena Paříková
http://www.silis.cz/cz/keramicky-zpravodaj/