Page 24 - Keramick

Basic HTML Version

24
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostřed-
ků. Čerpání finančních prostředků z rezervy na sanace
a rekultivace upravuje ustanovení § 37a odst. 2 tohoto
zákona [9].
Část objemu rekultivačních prací může být hrazena z ji-
ných zdrojů a to z finančních prostředků státu na za-
hlazení škod minulosti, což vyplývá z usnesení vlády
č. 242/2002. Jednotlivé projekty splňující výzvu mezire-
sortní komise k předložení projektů na odstranění škod
minulosti jsou na základě jejich přijetí realizovány v režimu
státních prostředků. Zájmy státu zastupuje na jednotlivých
rekultivačních akcích supervizor. Těžební organizace vy-
nakládá přímé náklady na sanace a rekultivace, které od-
straňují škody na krajině dotčené těžbou nevyhrazených
nerostů [9].
Dalším zákonem, který se dotýká problematiky rekultivací
je zákon č. 66/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě. V
§ 10 Otvírka, příprava a do-
bývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl
a lomů. Plány otvírky, přípravy a dobývání se vypracovávají
pro celé výhradní ložisko nebo pro jeho ucelenou část; jde-
-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy,
mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotli-
vých etap prací na otvírce, přípravě nebo dobývání. Součástí
plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpoklá-
daných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod
a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobý-
vání výhradního ložiska. Současně musí být předložen návrh
na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový
průběh jejich vytvoření [10].
Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání vý-
hradních ložisek, v příloze č. 3 popisuje Plán přípravy a do-
bývání výhradního ložiska hlubinným a povrchovým způso-
bem. Textová část musí obsahovat plán sanace i rekultivace
území dotčeného těžbou, vyčíslení předpokládaných nákla-
dů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci
a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání, návrh na
vytvoření potřebných rezerv a na časový průběh jejich vy-
tvoření [13].
Důležitý je i zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ze-
mědělského půdního fondu a zákon č. 61/1977 Sb.,
o lesích.
Závěr
Nerostné suroviny jsou součástí každého lidského života,
užíváme je a jsou to pro nás důležité složky, bez kterých
bychom se v dnešní době neobešli. Avšak je důležité dbát
na šetrný přístup k dobývání těchto složek a prostředí, ve
kterém se vyskytují. Pokud však dojde k devastaci krajiny, je
důležité odstranit následky těžby a dát těmto lokalitám nový
přínos pro životní prostředí ať už jako botanickou zahradu,
lesopark či jezero, které bude sloužit nejen k rozvoji krajiny
a přírody, ale bude také rozvíjet lidskou společnost.
Literatura
[1] Herčík M., Lapčík V. a Obroučka K.:
Ochrana
životního
prostředí pro inženýrské studium
. Ostrava: VŠB-TUO,
(1994) 240, ISBN 80-7078-255-2
[2] Kryl V. a kol.
Povrchové dobývání ložisek
. Ostrava:
VŠB-TUO( 2001). ISBN 80-7078-396-6
[3] Kryl V., Frolich E. a Sixta J.:
Zahlazení hornické
činnosti
a rekultivace
. Ostrava: VŠB-TUO (2002) 79. ISBN 80-
248-0111-6
[4] Město Štramberk [online]. [cit. 2013-03-13]. Dostup-
né z: http://www.stramberk.cz
[5] Most: Titulní stránka [online]. [cit. 2013-03-13]. Do-
stupné z: http://mesto–most.cz
[6] Homer Live [online]. [cit. 2013-03-14]. Dostupné z:
http://www.homerlive.cz
[7] Vítejte na stránkách Sokolovské uhelné a.s. [online].
[cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.suas.cz
[8] CZECH-BAVARIAN GEOPARK [online]. [cit. 2013-03-
15]. Dostupné z: http://geopark.cz
[9] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon): ve znění pozdějších předpisů
[10] Zákon č. 66/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě: ve znění pozdějších předpisů
[11] Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd-
ního fondu
[12] Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích
[13] Vyhláška č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání vý-
hradních ložisek
Tento článek byl financován z projektu SP2013/216.
Recenzent: prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.
Silikátová společnost České republiky člen Evropské keramické společnosti
ve spolupráci s Českým Svazem vědeckotechnických společností pořádá
KONFERENCE SUROVINY 2013
1.-2. 10. 2013, Praha
Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 10. 9. 2013 na adresu sekretariátu konference.
KONTAKTY:
PRO ODBORNÝ PROGRAM
Václav Šoffr
Majakovského 30, 323 19 Plzeň, Tel/fax: 602 146 455/377 855 546, e-maily: v.soffr@fest-hf.cz, vvsoffrovi@volny.cz
Karel Lang
Nám. Míru 660, 679 63 Velké Opatovice, Tel/fax: 516 493 202, e-mail: lang@mslz.cz
PRO ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Silikátová společnost ČR, Jindřich Bláha
, Novotného lávka 5, 110 01 Praha 1, Tel./fax: 221 082 337, e-mail: sis@csvts
MÍSTO KONÁNÍ:
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Konferenční sál 319, 3. patro