Page 33 - Keramick

Basic HTML Version

33
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
temperována 1 hodinu při teplotě 560-570 °C. Podrobný
průzkum vlastností laboratorně připravených vzorků pro-
kázal možnost efektivního využití popílku ze spaloven ve
formě sklokrystalických výrobků pro stavebnictví odpovída-
jících vlastnostmi požadavkům ruské technické podmínky
pro obkladové materiály (TU-21 RSFSR-403-80).
ISK-13-136
Le
Markova S. V. a kol.
Primenenie PAV v proizvodstve silikatnych materialov
(Použití PAV ve výrobě silikátových materiálů)
Steklo i keramika (3) (2013) 20-22, 2 obr., 2 tab., 2 lit.
V článku je přehled povrchově aktivních látek vyráběných
podnikem Poliplast v Novomoskovsku s doporučeními pro
jejich aplikaci v silikátových materiálech. Konkrétně jsou
uvedeny typy 1M, 5M, L pro keramickou výrobu a litoplast
J pro použití v cementářství, kde intenzifikuje mletí a zvy-
šuje podíl C
3
A a C
4
AF v cementu. K využití v keramice jako
plastifikátoru výrobních silně písčitých směsí (60 % SiO
2
)
jsou uvedeny výsledky zkoušek prokazujících zvýšení čísla
plastičnosti za souběžného snížení vlhkosti až o 0,8 % při
dávkování PAV 0,3 (hm.). Graficky je znázorněn účinek PAV
na snížení nasákavosti a zvýšení pevnosti. Je poukázáno na
biocidní účinky litoplastů k potlačení biokoroze staveb.
ISK-13-137
Kc
Mohamed K. R. a kol.
Characterization and In-vitro Properties of Composite
Materials
(Charakteristika nitrotělních vlastností kompozitních
materiálů)
Interceram (1) (2013) 40-44, 10 obr., 3 tab., 21 lit.
Autoři zaměřili svoji práci na vliv koncentrace polymeru
chitosan na vlastnosti kompozitu hydroxyapatit/chitosan-
-želatina. Pro experimentální práce použili následující suro-
viny: Ca(OH)
2
, H
3
PO
4
, chitosan (molekulová hmotnost 600),
želatina z vepřové kůže a kyselina citrónová. Připravený
kompozit byl podroben průzkumu infračervenou spektro-
skopií, termogravimetrické analýze a posouzení pomocí
elektronové scanovací mikroskopie. Rovněž byly provedeny
nitrotělní zkoušky jeho degradace a botnání. Výsledky
zkoušek ukázaly, že zvýšení obsahu chitosanu v kompozi-
tu, v přítomnosti kyseliny citrónové, zvyšuje jeho pevnost.
Botnání kompozitu zvýšilo při zvýšeném obsahu chitosanu
vodní afinitu. Degradace kompozitu byla přímo úměrná
obsahu chitosanu, ale snižovala se v přítomnosti kyseliny
citrónové vlivem zvýšení pevnosti spojení. Nitrotělní zkoušky
prokázaly, že vysoký obsah chitosanu, s konstantním obsa-
hem želatiny a kyseliny citrónové v kompozitu, zvýšil tvorbu
karbonátovaného hydroxyapatitu na povrchu. Tyto skuteč-
nosti jsou příslibem pro kostní transplantáty a bioaplikace.
ISK-13-138
Le
Mukherjee S. a kol.
Mechanochemical Synthesis of Barium titanate
and Mn-doped Barium Titanate
(Mechanichemická syntéza titanátu barya a titanátu
barya dopovaného Mn)
Interceram (1) (2013) 45-49, 11 obr., 2 tab., 22 lit.
Baryum titanát i baryum titanát dopovaný Mn byly úspěšně
připraveny mechanochemickou cestou s využitím vysoce
energetického kulového mlýnu. Při experimentální práci
byl použit BaO získaný výpalem BaCO
3
30 minut při teplotě
900-1300 °C; následně byl pomlet s přísadou TiO
2
při 400
otáčkách/min. 3-6 hodin. Pro dopování manganem byla
použita přísada MnO
2
. Získaný produkt byl následně tem-
perován 3 a 6 hodin při teplotě 650 až 850 °C. Výzkumné
práce pak pokračovaly realizací RTG analýzy s cílem ob-
jasnit fázové složení a charakteristiku fází. Ověřovány byly
též ferroelektrické vlastnosti připravených titanátů barya.
Nedopovaný titanát prokázal rezistentní charakter, titanát
dopovaný ukázal více ztrátové chování.
ISK-13-139
Le
Mabrouk M. a kol.
Incorporation Effect of Silver and Zinc-Zeolites into
Commercial Glass Ionomer Cement
(Vliv začlenění zeolitu s obsahem stříbra a zinku do
komerčních sklovitých ionomerních cementů)
Interceram (1) (2013) 50-54, 9 obr., 8 tab., 29 lit.
Sklovité ionomerní cementy jsou dentální materiály připra-
vené ze sklovitého alumosilikátu vápenatého a strontnaté-
ho kombinovaného s vodorozpustným kyselým polymerem.
Po smíchání složek dochází k zatuhnutí hmoty neutralizací
kyselých skupin pevnou sklovitou složkou. Přítomnost Ag
a Zn-zeolitu zlepšuje antibakteriální vlastnosti dentálních
cementů. Tato skutečnost byla prokázána zkouškami s bak-
teriemi Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomo-
nas ureginosa, Bacillus subitilus a Candida albicans. Bylo tak
potvrzeno, že přísada uvedených zeolitů ke standardním
dentálním cementům zvyšuje jejich hodnotu a snižuje opa-
kovanou tvorbu zubního kazu.
ISK-13-140
Le
Pönicke A. a kol.
Aktivlöten von Kupfer mit Aluminiumnitrid-und
Siliziumnitridkeramik, Teil. 2
(Aktivní pájení mědi s keramikou z nitridu hliníku
a nitridu křemíku, Část 2
Keramische Zeitschrift 65 (1) (2013) příloha 5-8, 10 obr.,
2 tab., 7 lit.
Pro výrobu polovodičů pro silovou elektroniku byla jako
nosný podklad použita měděná folie pájená s nitridovou
keramikou na bázi AlN nebo Si
3
N
4
. Pro pájení se používají
aktivní pájky na bázi stříbra. V příspěvku jsou uvedeny vý-
sledky studia mechanizmu pájení měděné folie s nitridovou
keramikou Al a Si. Při této práci byl sledován tavicí proces
pájky (Lötwerkstoff), vzájemné chemické působení mezi
pájkou a pájenými hmotami, jakož i parametry probíhají-
cího procesu pájení. Tyto výzkumné práce byly prováděny
především pomocí termoanalytických a mikroskopických
postupů. Docílené poznatky byly ověřovány v laboratoři
v modelovaných, výrobní praxi blízkých, podmínkách. Rov-
něž tvar zkušebních tělísek byl přizpůsoben praxi. Tento
postup zajistil vysoký stupeň úspěšnosti při realizaci malosé-
riové ověřovací výroby. Zvýšená spolehlivost procesu pájení
a s tím související i zvýšená jakost výrobků vedla k optimali-
zaci výrobních podmínek a k omezení výmětu.
ISK-13-141
Le