Page 36 - Keramick

Basic HTML Version

36
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Golubev N. V. a kol.
Širokopolosnaja ljuminescencija v nanostrukturirovannych
steklach
(Širokopásmová luminiscence v nanostrukturních sklech)
Steklo i keramika (4) (2013) 14-20, 8 obr., 28 lit.
Na příkladu skel systému R
2
O-Ga
2
O
3
-SiO
2
-GeO
2
(R=Li, Na)
aktivovaných Ni
2+
, je popsán mechanizmus vzniku široko-
pásmové luminiscence v bližší oblasti infračerveného spekt-
ra v procesu jejich nanostrukturizace v počátečních stadiích
fázového rozdělení.
ISK-13-153
Le
Lotarev S. V.
Lokalnaja krystalizacija stekol s pomoščju lazera
na parach medi
(Lokální krystalizace skel s pomocí laseru
s párami mědi)
Steklo i keramika (4) (2013) 21-25, 6 obr., 15 lit.
Byla prokázána efektivnost použití laseru s párami mědi
pro lokální krystalizaci skel s uvolněním aktivních fází jak
na povrchu, tak i v objemu skla, v závislosti na jeho složení.
Předložena metodika formování laserovým paprskem nano-
strukturovaných vlnovodů, vyznačujících se širokopásmo-
vou luminiscencí v blízké infračervené oblasti s maximem na
1300-1450 nm, ve skle o složení (v molárních %): 7,5 Li
2
O;
2,5 Na
2
O; 20 Ga
2
O
3
; 35 Ge
2
O
3
; 35 SiO
2
, legovaném 0,1-
0,5 % NiO. Byl demonstrován mechanizmus samoohraniče-
ní laserového nahřátí, bránící dalšímu růstu zformovaných
nanokrystalů. Výsledky výzkumu jsou zajímavé pro rozpra-
cování aktivních elementů integrální optiky.
ISK-13-154
Le
620.1.05 Zkoušení, měření
Ignatova A. M.
Udarnyj metamorfizm petrurgičeskich materialov
na primere sintetičeskich mineralnych splavov
(Úderový metamorfizmus petrologických materiálů
na příkladu syntetických minerálních tavenin)
Steklo i keramika (1) (2013) 40-45, 4 obr., 8 lit.
Autorka příspěvku studovala strukturní a morfologické pře-
měny v petrologických materiálech, k nimž dochází vlivem
úderu. Ke studiu tohoto jevu posloužily syntetické minerální
taveniny. Byla provedena analýza metamorfizmu přírodního
a uměle vyvolaného v laboratorních podmínkách. Byly tak
získány informace, umožňující tuto metodu považovat za
novou metodu výzkumu. Laboratorní práce probíhaly ve
zkušebním zařízení, v němž bylo možno realizovat úder
na zkoušený materiál průbojníkem rychlostí 125, 600
a 800 m/sec. Při tom byla infračervenou kamerou sledována
změna teploty odvráceného povrchu a pomocí rentgenové
analýzy sledovány jeho strukturní změny.
ISK-13-155
Le
Basargin O. V. a kol.
Opredelenie vysokotemperaturnych pročnostnych
charakteristik materialov iz oxidnoj keramiki
(Stanovení vysokoteplotních pevnostních
charakteristik materiálů z oxidové keramiky)
Steklo i keramika (2) (2013) 6-9, 6 obr., 2 tab., 4 lit.
V příspěvku jsou uvedeny výsledky stanovení vysokoteplotní
(do 1500 °C) pevnosti v tlaku (na příkladu lehkých vlákni-
tých bloků) a v ohybu (hutná oxidová keramika). Stanovení
byla provedena na univerzálním zařízení Instrom 5882,
vybaveném vysokoteplotní odporovou pecí. Při zkouškách
vláknité oxidové izolace byla zjišťována teplota, při níž do-
chází k 10% lineární deformaci a dále teplota, při níž do-
chází ke ztrátě 30 % pevnosti. Teplota maximální pevnosti
mullitových materiálů dosahujících ZrO
2
leží v oblasti 1200-
1250 °C; čistý mullit vykazuje odolnost do 1300-1400 °C.
ISK-13-156
Le
Kutuzov S. V. a kol.
Teploprovodnost syrogo i grafitirovannogo koksa
(Tepelná vodivost koksu surového a zgrafitizovaného)
Ogneupory i techničeskaja keramika (3) (2013) 29-33,
5 obr., 1 tab., 8 lit.
V úvodu autoři rozebírají podstatu tepelné vodivosti pev-
ných těles a její závislost na stupni krystaličnosti. Vlastní prá-
ce sestávala z měření tepelné vodivosti vyvinutou metodou
různých zrnění (pod 2 mm, 2-4, 4-6, 6-8, 7-10) surového
a zgrafitizovaného (při 2300 °C) koksu. Rovněž sledovali
vliv sypné hmotnosti. Měřeno bylo po šesti stupních od 200
do 950 °C. Výsledky jsou předloženy v několika grafech
a v tabulce. Podrobně jsou vyhodnoceny z materiálového
pohledu, plynného prostředí, mezerovitosti a kontaktů zrn.
ISK-13-157
Kc
Telle P. a kol.
Zavisimost uprugich i dempfirujuščich svojstv
vysokoglinozemistych ogneupornych betonov ot poristosti
i poristoj struktury
(Závislost pružných a tlumících vlastností
vysocehlinitých žárobetonů na pórovitosti
a pórovité struktuře)
Ogneupory i techničeskaja keramika (3) (2013) 45-49,
8 obr., 2 tab., 5 lit.
V článku se autoři zabývají novým přístupem k měření
a hodnocení Youngova modulu (E), smykového modulu (G)
a Poissonovy konstanty. Ke zkouškám použili slinutý Al
2
O
3
(Rio Tinto Alcan) a cement Secar 71 (Kerneos) a změnu
pórovitosti zajišťovali přídavkem H
2
O
2
. Vzorky o rozměrech
150×25×25 mm vypalovali při 1500 °C/6 h. Na vzorcích
stanovovali rozdělení pórů, hodnoty E a G a koeficienty
útlumu – vše v závislosti na otevřené pórovitosti. K vy-
hodnocení použili matematickou metodu dle Boccaciniho.
Z měření impulsů a jejich útlumu zjistili v závislostech práh
pórovitosti mezi 25-28 %.
ISK-13-158
Kc
Ženžurist I. A., Karaseba I. P.
Zavisimost technologičeskich charakteristik nižneuvelskoj
gliny ot dobavok gidrozolej aljuminija i vlijanija
elektromagnitnogo polja
(Závislost technologických charakteristik
nižněuvelského jílu na přídavcích hydrosolů hliníku
a na vlivu elektromagnetického pole)
Ogneupory i techničeskaja keramika (3) (2013) 50-54, 6
obr., 12 lit.