Page 38 - Keramick

Basic HTML Version

38
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Spektrální rozbor slitiny Al-Li je uveden (1,5 % Li, 5 %
Cu, 0,5 % Ag atd.). U hliníku je uvedena čistota 99,5
%. Dispergace se zakládá na použití NaOH. Po dekantaci
a promytí následovalo sušení (při 60 °C) a výpal ve vzdušné
atmosféře na 1550 °C. Vzhled získaných prášků je doku-
mentován fotograficky. Pomocí SEM je zachycena mikro-
struktura jejich částic s podrobným popisem a vlastnostmi
(sypná hmotnost, střásatelnost, sypný úhel, tekutost). Jsou
diskutovány rozdíly těchto vlastností a předpoklady k jejich
optimálnímu využití při výrobě keramiky.
ISK-13-163
Kc
Žakipbaev B. E., Spiridonov Ju. A., Sigaev V. N.
Ispolzovanie gornych porod dlja polučenija penostekla
(Použití hornin pro přípravu pěnového skla)
Steklo i keramika (4) (2013) 47-50, 4 obr., 8 lit.
Autoři publikace potvrdili principiální možnost použití
opuky z lokality Kyngrakskovo jako suroviny pro výro-
bu tepelněizolačního pěnového skla technologií vylučující
proces tavení skla. Byla zjištěna optimální teplota výpalu,
disperzita suroviny a obsah přísady NaOH, zabezpečující
tvorbu amorfního zpěněného materiálu termickým ošetře-
ním opuky.
ISK-13-164
Le
666.3.041 Pece, výpal
Popov S. V.
Osobennosti energotechnologičeskogo kombinirovanija
pri utilizacii vtoričnych energetičeskich resursov pečej
keramičeskich proizvodstv
(Zvláštnosti energeticky technologického
kombinování za využití druhotných zdrojů pecí
keramických výrob)
Steklo i keramika (3) (2013) 37-41, 2 obr., 1 tab., 4 lit.
Teoreticky pojatý článek k praktickým možnostem lepšího
využití všech druhotných zdrojů keramických pecí. V úvodu
autor konstatuje, že energetické ztráty při výpalu cihel se
pohybují kolem 33,5 %. Tyto ztráty lze energeticky využít
několika způsoby. Týká se to v prvé řadě využití citelného
tepla z chladnoucího vypáleného zboží. Na dvou techno-
logických schématech ukazuje možnosti lepšího využití
tepla jednak na sušení surového zboží a jednak předehřívání
spalovacího vzduchu. Argumentuje vyšší termodynamickou
efektivností s využitím druhého zákona termodynamiky, tý-
kajícího se exergie, tedy druhotného využití té energie, která
by jinak byla zahrnuta do nevratných ztrát. K tomu uvádí
tabulku s bilancemi tepla a exergie tunelové pece. Prokazuje
různou účinnost využití tepelné energie v závislosti na exer-
gii. Tuto analýzu pokládá za perspektivu při rozpracování
plného využití tepelné energie v keramických provozech.
ISK-13-165
Kc
Nosenko V. A. a kol.
Stabilizacija processa plavki karbida kremnija cifrovoj
intellektualnoj sistemoj upravlenija
(Stabilizace procesu tavení karbidu křemíku
výpočetním inteligentním systémem řízení)
Ogneupory i techničeskaja keramika (3) (2013) 25-28, 4
obr., 4 lit.
Autoři se zabývají systémem řízení a ovládání výroby SiC
v Achesonových pecích. Konstatují, že hlavním faktorem
řízení výpalu je přibližný odhad spotřeby el. energie v jed-
notlivých výrobních fázích. Pomocí výpočetních metod
doporučují možnosti ke snížení kolísání chodu pece, zrov-
noměrnění jejího výkonu a tím k úspoře energie. Na blo-
kovém schématu jsou ukázány návaznosti v systému řízení
výpalu. Několika matematickými rovnicemi zdůvodňují své
návrhy. Výsledek jedné experimentální prověrky je graficky
doložen.
ISK-13-166
Kc
Hejduk A.
„Low – O
2
“ - inovacionnaja technologija termoobrabotki
keramiki
(„Low – O
2
“ – inovovaná technologie výpalu
keramiky)
Ceramic Forum International, special (3) (2013) 42-48,
8 obr., 4 tab., 5 lit.
Současné způsoby formování keramiky vyžadují přítomnost
organických pojiv – polymerů, které je však třeba v dalších
stupních výroby z keramického materiálu odstranit při vý-
palu, bez časových prodlev a v tomtéž zařízení. Tím také
nedochází k časovým a výrobním ztrátám. Při výpalu na-
stává rozklad těchto látek a uvolňování různých plynných
zplodin, které je třeba bezpečně odvést z pecního prostoru
při minimální spotřebě kyslíku. Tím se zkracuje termický
proces, zmenšuje se rozměr zařízení, tím i náročnost na
plochu, a minimalizuje se investiční náročnost. Účelným
se stal periodický nebo nepřetržitý provoz v závislosti na
provozním objemu výroby. V obou případech se integrální
součástí pecního zařízení stává dohořívací zařízení, které
zaručuje oxidaci všech uvolněných a dosud nezoxidova-
ných plynů, což přispívá k ochraně životního prostředí.
Tyto horké plyny se odvádějí k peci, přičemž se současně
využije jejich tepelný obsah. Stabilnost atmosféry je řízena
automaticky potřebným množstvím kyslíku. Výsledkem je
pak zvýšení jakosti výrobku a snížení potřebného množství
energie.
ISK-13-167
Le
666.3.022.6 Příprava hmoty, vytváření
Drummer D., Messingschlager S.
Auswirkungen differierender Füllgrade auf
die Urform-und Sintereigenschaften im Keramikspritzguss
(Vliv měnícího se stupně plnění na výchozí tvar
a na chování keramiky, vytvářené vstřikovým litím)
Keramische Zeitschrift 65 (1) (2013) 36-40, 11 obr., 7 lit.
Vstřikové lití keramiky umožňuje vytvářet tvarově složité
výrobky. Pojivo a jeho množství použité pro přípravu pra-
covní směsi ovlivňují však viskozitu, smrštění při výpalu
a hutnost výrobku. Střihové vlastnosti pracovní smě-
si mohou při vytváření ovlivnit separaci pojiva. To pak
může způsobit lokální změny hutnosti ve výrobku a tím
jeho deformace, defekty a trhliny. Cílem výzkumu bylo
osvětlit vliv změn stupně naplnění pracovní směsi na její
chování při vytváření a následném výpalu. Pro tyto práce
byla použita pracovní směs sestávající z práškového ZrO
2
a pojiva Licomont. Její viskozita byla pro srovnávací zkouš-
ky upravována malým přídavkem pojiva ve dvoušnekovém