Page 40 - Keramick

Basic HTML Version

40
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Cosata J. S., Martins C. A., Baldo J. B.
Masonry Mortar Containing Mixed Recycled Aggregates
from the Traditional Ceramic Industry
(Zdící malta obsahující směsný recyklát z tradičního
keramického průmyslu jako kamenivo)
Interceram (1) (2013) 30-36, 22 obr., 5 tab., 10 lit.
Přestože keramický průmysl je dnes vybaven moderními
technologiemi, dochází v rozsahu 2-4 % ke vzniku zboží,
které je deklarováno jako nevhodné pro trh. Část tohoto
výmětu se vrátí do výroby, ale větší část je skládkována,
což zatěžuje životní prostředí, zatěžuje ekonomicky výrobu
a představuje vyšší spotřebu primárních surovin. Proto jsou
hledány možné způsoby využití tohoto výmětu pro smyslu-
plné účely. Přitom se jedná o cihelný odpad, pálenou střešní
krytinu, podlahovou keramiku a odpad z výroby sanitární-
ho zboží. Autoři tohoto příspěvku se zabývali možnostmi
využití tohoto primárního výrobního odpadu jako náhradu
kameniva (písku) ve zdící maltě. Experimentální zkouš-
ky byly realizovány se směsí 17,5 % cihelného odpadu,
17,5 % pálené krytiny, 35 % recyklovaných glazovaných
podlahových dlaždic a 30 % recyklovaného sanitárního
výmětu. Tyto suroviny byly podrceny, pomlety a přesáty
tak, aby se uvedená směs svojí granulometrií co nejvíce
přiblížila používanému říčnímu písku, který sloužil jako
srovnávací základna. Další složkou malty byl portlandský
cement, obsahující přísadu CaCO
3
, a hydrát vápenatý, obě
složky vyhovující ASTM C207-06. Podrobné složení zkouše-
ných malt je uvedeno v tabulce. Ze zkoušených maltových
směsí byla zhotovena hranolová tělíska 3,5×3,5×12 cm
a válcová tělíska o průměru 5 cm a délce 10 cm. Na
tělískách byla ověřována pevnost, nasákavost, smrštění
a přídržnost k podkladu. Dále byla studována mineralogická
charakteristika malt, včetně studia pomocí elektronového
scanovacího mikroskopu. Výsledky zkoušek potvrdily reál-
nost tohoto způsobu využití keramického výmětu; vlastnosti
byly srovnatelné s maltami obsahujícími říční písek, někdy
i lepší. Plně odpovídaly požadavkům norem a vytvářejí tak
prostor pro úsporu primárních surovin, pro ekonomický
přínos a pro ochranu životního prostředí.
ISK-13-173
Le
Epstein H.
A low Cost, Sustainable Source of Alumina for Thermal
Insulation
(Levný, udržitelný zdroj oxidu hlinitého pro tepelné
izolace)
Refractories Worldforum 5 (2) (2013) 69-73, 13 obr., 4 tab.
Článek se zabývá novým produktem francouzské firmy RVA
označeným Valoxy
®
, vyráběný recyklací hliníkových stěrů
(salt slags), vznikajících při rafinaci hliníkových odpadních
slitin. Úvodem je popsáno složení stěrů, jako důležité
ochranné vrstvy při tavení hliníku. Jde o směs chloridů Na
a K se zbytkovou (5 %) příměsí hliníku, znečišťujících na
přírodních úložištích životní prostředí. Hodnocena je situace
globální a podpořena řadou grafů s kapacitními údaji, z vý-
roby 1 t hliníku vzniká 400 kg stěrů a z nich se vyprodukuje
220 kg Valoxy
®
. Celý recyklační proces při zpracování stěrů
zahrnuje 4 hlavní stadia. Ta jsou popsána, doložena sche-
maty výrobního procesu a také řadou fotografií výrobních
zařízení (selektivní mletí+odprašování, nový reaktor, filtrace,
dekantace solanky+promývání). V tabulkách je uvedeno
chemické a mineralogické složení Valoxy
®
včetně zrnitosti.
Tento nový produkt je použitelný jako náhrada za pálený
lupek a bauxit (v množství až do 40 %) při výrobě tepelně
izolačních cihel hodnotami odpovídajícími normalizované
skupině 26 dle ASTM (OH 0,8-0,9 g/cm
3
pro teploty po-
užití 1400-1450 °C). V grafech je znázorněn vliv přídavku
Valoxy
®
na technologické smrštění a nasákavost. Recyklační
systém zaručuje čisté environmentální prostředí.
ISK-13-174
Kc
666.9 Cement, sádra, beton
Tawfik A., Serry M. A.
Factors Influencing the Phase Composition and Properties
of Magnesium Oxychloride Cements
(Faktory ovlivňující fázové složení a vlastnosti
magnezium-oxychloridových cementů)
Interceram (1) (2013) 25-29, 4 obr., 2 tab., 14 lit.
Magnezium-oxychloridový (Sorelův) cement se připravuje
smícháním aktivního MgO s roztokem MgCl
2
. Rozpouštění
MgO v roztoku MgCl
2
vede ke vzniku tuhnoucího gelu
s následnou krystalizací hydrátů s jehličkovitou morfologií.
Sorelův cement má při srovnatelné pórovitosti lepší pev-
nost než portlandský cement. Dále nevyžaduje mokré
ošetření, má vysokou požární odolnost, nízkou tepelnou
vodivost a dobrou odolnost proti obrusu. Hlavními fázemi
tvořícími se při tuhnutí jsou [5Mg(OH)
2
·MgCl
2
·8H
2
O nebo
Mg
3
(OH)
5
Cl·4H
2
O] (fáze 5) a [3Mg(OH)
2
·MgCl
2
·8H
2
O nebo
Mg
2
(OH)
3
Cl·4H
2
O] (fáze 3). Působením vzdušného CO
2
mů-
že docházet ke vzniku dalších dvou fází Mg
2
OHClCO
3
·3H
2
O
(chloraltinit) a–Mg
5
(OH)
2
(CO
3
)
4
·4H
2
O (hydro-magnezit).
Hlavní komerční aplikací jsou průmyslové podlahy, požární
ochrana, brusné kotouče a vzhledem k podobnosti s mra-
morem rovněž stěnové izolační panely a omítky. Rovněž byl
připraven vysokohodnotný beton na této bázi. Pro fázovou
stabilitu Sorelova cementu má velký význam molární poměr
MgO/MgCl
2.
Stoupne-li tento poměr k šesti, zvyšuje vyšší
obsah MgO při hydrataci alkalitu kapalné fáze a tím dochází
ke zlepšení fázové stability. Značný význam má rovněž mo-
lární poměr MgO/MgCl
2
a H
2
O/MgCl
2
. Významnou úlohu
rovněž hraje reaktivita MgO. Nevýhodou Sorelova cementu
je jeho malá odolnost proti vlhkosti. Tu lze zlepšit převodem
hydroxyl-chlorid hydrátu na nerozpustný karbonát. Dále se
pro tento účel používá přísada fosfátů, Mg-silikátů nebo
organických sloučenin, např. melamin-močovinové nebo
melamin-formaldehydové pryskyřice. Autoři této práce se
věnovali otázce molárního poměru MgO/MgCl
2
a H
2
O/
MgCl
2
a dále vlivu přísady 0-1,33 % hexametafosforečnanu
sodného (NaPO
3
). Výsledky tohoto výzkumu lze shrnout
takto:
• zvyšování molárního poměru MgO/MgCl
2
ze 3 na 6
vedlo postupně ke zvyšování potřebného množství vody
pro dosažení stejné plasticity; tato skutečnost však měla
malý vliv pro časové rozpětí začátku a konce tuhnutí,
• maximální pevnosti bylo dosaženo při molárním pomě-
ru MgO/MgCl
2
3,5; další zvyšování k hodnotě 6 vedlo
k postupnému snižování pevnosti. Zvyšování molárního
poměru ze 3 na 6 vedlo k postupnému poklesu obje-
mové hmotnosti,
• při molárním poměru 3-3,5 je dominantní fází výrobku
fáze 3; při karbonataci v oblasti molárního poměru 4-6
dominuje fáze chlorartinitová,