Page 44 - Keramick

Basic HTML Version

44
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
tlakové lití do plastových forem. K vyhodnocení si vzali 2
hmoty pro lití do sádry a jednu hmotu pro lití do plastových
pórovitých forem. Z uvedených detailních receptur vyplývá,
že hmota pro plasty je hrubší, obsahuje víc křemenných
a také živcových zrn. To se odrazí i na chemickém složení.
Koagulační strukturu licí břečky vyhodnocovali reologicky,
strukturně-mechanicky a také po výpalu difraktometricky.
V závěru souhrnuty podmínky k zajištění provozní výroby
zdravotnické keramiky pomocí tlakového lití.
ISK-13-186
Kc
Liu Shiwei, Yu Jing Kun
Analysis of the Heat Loss in a Torpedo Ladle during the
Transport Process
(Analýza tepelných ztrát torpedovité pánve během
transportu)
Interceram (1) (2013) 37-39, 5 obr., 1 tab., 6 lit.
Torpedovité pánve se používají k převozu tekutého železa
od vysoké pece ke konvertorům nebo elektrickým pecím.
Během tohoto transportu dochází k významným tepelným
ztrátám a tudíž i k poklesu teploty tekutého železa. Důsled-
kem toho je zvýšená spotřeba energie a zkrácení životnosti
pánve. Významným přínosem je dobrá izolace pánve, neboť
hlavní tepelné ztráty vznikají vedením přes žárovzdornou
vyzdívku pánve. Autoři provedli tepelnou analýzu procesu
chladnutí a konstatují, že dominantní vliv na pokles teploty
železa v pánvi má počáteční teplota žárovzdorné vyzdívky
a dále vlastnosti tepelně izolačního materiálu použitého pro
izolaci pánve.
ISK-13-187
Le
Stabenow R.
Die Schleifscheibe: Ein Werkzeug mit großem Potenzial
(Brousicí kotouč: nástroj s velkým potenciálem)
Keramische Zeitschrift 65 (1) (2013) 45-47, 5 obr., 12 lit.
Autor se v příspěvku zabývá otázkou vývojového potenciálu
a jeho nasměrováním ve výzkumu brousicích kotoučů. Je-
jich homogenita, kvantitativní vyjádření pevnosti a velikost
částic obrusu, jakož i vlastnosti pojiva, vlastní pevnost,
přilnavost k zrnu a jeho chemická reaktivita s brusivem jsou
důležité, ale bohužel málo známé vlastnosti. Jejich znalost
a cílená kontrola umožní konstrukci takových výrobků, kte-
ré s nejvyšší pravděpodobností splní očekávané vlastnosti.
ISK-13-188
Le
Anon
Na zavode kompanii Röben Tonbaustoffe v gorode
Brjuggen puščen v proizvodstvo press s povorotnym
stolom marki Morando/Rieter novogo pokolenija
(Na závodě společnosti Röben Tonbaustoffe
v Brüggen byl uveden do provozu lis s otočným
stolem značky Morando/Rieter nového pokolení)
Ceramic Forum International, special (3) (2013) 61-63,
8 obr.
V příspěvku je stručně popsána nová koncepce konstrukce
lisu na výrobu ražené krytiny s otočným stolem. Lis vyho-
vuje požadavkům evropské směrnice pro strojní zařízení
EC 2006/42/EG. Hlavní snahou bylo především zvýšení
bezpečnosti obsluhy. V tomto smyslu byla přepracována
koncepce lisu, elektrická instalace, systém řízení a zapo-
jení do výrobní linky. Nový lis díky přesnosti a flexibilitě
umožňuje dosáhnout vyšší jakosti výroby a snížit výrobní
náklady. Tohoto cíle bylo dosaženo úzkou spoluprácí tech-
niků firmy.
ISK-13-189
Le
666.295 Glazury, dekorační techniky
Žernovaja N. F. a kol.
Legkoplavkie nefrittovannye glazuri dlja stroitelnoj
i chudožestvennoj keramiki
(Nízkotavné nefritované glazury pro stavební
a ozdobnou keramiku)
Steklo i keramika (3) (2013) 33-36, 3 obr., 1 tab., 5 lit.
Pracovníci univerzity v Belgorodě (Rusko) zkoumali možnost
přípravy bezfritových glazur pro teploty 950-1000 °C. Ke
zkouškám použili datolit (2CaO·B
2
O
3
·2SiO
2
·H
2
O), perlit
a střepy medicinského skla (chem. složení uvedeno). Sesta-
vili 10 zkušebních směsí na základě předchozích výzkumů
a z nich lisovali tablety (Ø 20, v=5 mm), které vypalovali od
950 do 1100 °C. Nadto ověřili vliv mikromletí a předběžné-
ho žíhání datolitu a perlitu na 800 °C k vypuzení chemicky
vázané vody. Optimální směsi vykázaly dobré roztékání
glazur a to při poměru B
2
O
3
/Al
2
O
3
nad 2,5 a perlitu pod
10 % při vypalovací teplotě 950-1000 °C.
ISK-13-190
Kc
Melchiades F. G. a kol.
Photochromic Effect in Engobes Containing
Titanium Frits as Opacifiers
(Fotochromický efekt engob obsahujících
titanové frity jako kaliva)
Interceram (1) (2013) 16-19, 3 obr., 7 tab., 8 lit.
Engoby tvoří zpravidla střední vrstvu mezi střepem-po-
vrchem keramiky a glazurou a slouží k zakrytí nevhodné
barvy a nerovností podkladu. Aby účinně plnily tuto
funkci, přidávají se do jejich surovinových směsí tzv. ka-
liva, obvykle zirkon (ZrSiO
4
). Jejich vysoká a kolísající
cena na mezinárodním trhu je příčinou hledání jejich
náhrady. Autoři tohoto příspěvku se zabývali možností
použít pro tento účel sloučeniny titanu. Součástí výzkum-
ných prací bylo ověřit efektivnost zvoleného postupu
i s přihlédnutím k údajům literatury, které hovoří o exis-
tenci optického fenoménu označovaného jako fotoch-
romický efekt, spojený s přítomností krystalů titanitu
CaSiTiO
5
(sphene) v keramické glazuře. Při zkouškách
byly zvoleny čtyři rozdílné receptury lišící se různým
zastoupením živce, transparentní frity, zirkonové frity,
zirkonu, anatasu a tří druhů titanových frit. Titanové
frity obsahovaly 56,8-61,4 % SiO
2
, 5,2-7,7 % Al
2
O
3
,
0,2 % Fe
2
O
3
, 10,3-11,6 % TiO
2
, 14,3-20,3 % CaO, 0,7-
1,2 % MgO, 1,8-2,7 Na
2
O, 1,5-3,6 K
2
O a jedna rovněž
0,4 % P
2
O
5
a 3,4 % B
2
O
3
. Jako srovnávací posloužila
referenční engoba, obsahující 13,0 % transparentní frity,
20,0 % frity zirkonové a 2,5 % zirkonu. Ověřované en-
goby byly aplikovány na keramický podklad a po vysušení
vypáleny při 1120 °C s výdrží 3 minuty na maximální
teplotě. Barva vypálených vzorků byla charakterizována
spektrofotometrickým určením chromatických koordinát.
Dále pak byly vzorky vystaveny 3 hodiny ultrafialovému