Page 52 - Keramick

Basic HTML Version

52
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Sdružovalo přitom pod sebou závody ve Znojmě, Teplicích,
Kravsku a v Bechyni. Při továrně fungovalo i vlastní učňov-
ské středisko. I v této nové éře se produkce zaměřovala na
sanitární a užitkovou keramiku a výrobky byly dodávány do
celého světa. Velký boom pro keramičku znamenala 70. léta
a rozmach bytové výstavby. V roce 1977 se například před-
stavil hit budoucích let – kombinační klozet.
O významu a umu keramičky svědčí i unikátní zakázky.
Např. v roce 1983 se firma podílela na tvorbě replik sanitár-
ního vybavení Národního divadla v Praze, které tou dobou
procházelo rekonstrukcí.
Pod křídly Laufen CZ
Další významná změna přišla v devadesátých letech. V roce
1990 se všechny sdružené závody osamostatnily a o dva roky
později vznikly „Keramické závody Znojmo a.s.“. Ty v roce
1995 zakoupila společnost Keramik Holding AG Laufen, kte-
rá již od roku 1991 vlastnila Jihočeskou keramiku v Bechyni.
Zde také v témže roce vznikla značka sanitární keramiky Jika,
jako spojení označení JIhočeská keramiKA. Značku Jika mají
i v současné době výrobky z Bechyně i Znojma.
Španělská společnost Roca převzala Keramik Holding Lau-
fen v roce 1999 a značka Jika se zásluhou akvizic mateřské
společnosti stala součástí největšího výrobce sanitární kera-
miky na světě. V České republice od roku 1999 hájí zájmy
firmy Roca a zastupuje značky Roca, Laufen a Jika společ-
nost LAUFEN CZ s.r.o.
Keramika, baterie i nábytek
V současnosti se ve znojemském závodu vyrábí kompletní
koupelnové vybavení. Pod značkou Jika tu vzniká nejen sa-
nitární keramika, ale od roku 2012 závod disponuje samo-
statnou linkou na výrobu vodovodních baterií a koupelno-
vého nábytku.
Firemní strategií je přitom nejen dbát na vysokou kvalitu veš-
kerého sortimentu, ale také neustále hledat nové možnos-
ti v oblasti designu. Jedním příkladů utváření nových cest je
podpora talentovaných studentů designu. Společnost Laufen
CZ tak spolupracovala například s Atelierem keramiky Západo-
české univerzity Plzeň a v letošním roce navázala na minulou
spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.
Výsledky hospodaření a další perspektivy fy Laufen CZ
Rok 2012 byl pro společnost Laufen CZ velmi úspěšný. Prode-
je na domácím trhu stejně jako v roce 2011 převýšily hranici
půl miliardy korun. V loňském roce navíc společnost rozšířila
výrobní sortiment o vlastní koupelnový nábytek. Generální
ředitel společnosti Laufen CZ Ladislav Dvořák k tomuto kroku
sdělil:
„Jsme přesvědčeni, že to je správná cesta, jak si udržet
či posílit podíl na našich tradičních trzích, a to i přes klesající
poptávku v daném segmentu průmyslového odvětví.“
Společnosti Laufen CZ, největšímu domácímu výrobci sani-
tární keramiky a dalšího koupelnového sortimentu, v  roce
2012 rostly tržby. Obrat činil 1,88 miliardy korun, což bylo
o 8,8 % víc než v roce 2011. Za růstem prodejů stojí zejmé-
na získání nových trhů na Blízkém Východě a v Asii. Export
vzrostl oproti roku 2011 o 18 %. Společnost tak dál praco-
vala na posílení své pozice v zahraničí a rozšiřování prodejů
do nových teritorií.
O 4 % meziročně vzrostla i výroba.
„Výrobní závody ve Zno-
jmě a v  Bechyni v loňském roce vyprodukovaly 1550000
kusů výrobků. Jednalo se přitom o sortiment stále náročněj-
ší na výrobu.“
uvedl vedoucí obou provozů Robert Šimek.
Důvod úspěchu firmy a růst zájmu o produkci vidí Šimek
především v tom, že se firmě podařilo navázat na výborné
ukazatele kvality z minulých let.
V loňském roce společnost Laufen CZ proinvestovala 40,6 mili-
ónů Kč. Ve Znojmě se finanční prostředky soustředily zejména
do vytvoření nové výroby nábytku a pokračovalo se v investici
do výroby baterií. Významná část investic připadla na vývoj no-
vých modelů, jak z oblasti sanitární keramiky, tak koupelnové-
ho nábytku. Jednalo se například o Jika Tigo, Olymp, Nordic
a Laufen Pro. Investice v Bechyni směřovaly do pálicí komory
na LCC, což je nová povrchová úprava umyvadel a klozetů.
V oblasti ekologie se firma Laufen CZ zaměřila na investice
do zařízení snižujících negativní vliv výroby na životní pro-
středí, jako např. využívání odpadního tepla. Velká pozornost
byla věnována také úsporám energie. Společnost také pro
oba závody - Znojmo i Bechyni – premiérově získala certifikát
ČSN EN ISO 14 001:2005, který deklaruje, že firma udržuje
systém environmentálního managementu, neustále zlepšuje
jeho efektivnost a odpovědně nakládá s přírodními zdroji.
Do Znojma za unikátními historickými toaletami!
Mezi akce připomínající 135 let výroby keramiky ve Znojmě
patří i unikátní výstava „Není trůn jako trůn aneb koruno-
vační klenoty hygieny“, která vznikla ve spolupráci se spo-
lečností Laufen CZ a v Domě umění Jihomoravského muzea
je otevřena do 7. října.
Výstava umožňuje nahlédnout do bohaté historie sanitární
keramiky a do dějin nejstaršího závodu se strojovou výro-
bou tohoto sortimentu v Evropě. Návštěvník se tu sezná-
mí nejen s umyvadly, toaletami a jejich vývojem v průběhu
celého minulého století, ale zjistí například i skutečnost,
že už na konci 19. století naši předci znali urinály a bide-
ty. Tyto výrobky přitom překvapí nejen svojí účelností, ale
i zdobností a odvážnou hrou s designem i dekory. Unikátní
ukázkou je například jedna z nejstarších toalet – WC
Nautilus – vyráběná od roku 1895. Toaletní mísa je nesena
Obr. 5
Replika sanitárního vybavení Národního divadla