Page 54 - Keramick

Basic HTML Version

54
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
17. mezinárodní konference
„EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY
A VÝROBKY“
Déšť na přelomu května a června způsobil záplavy a další
komplikace ve většině Evropy. Pro některé z účastníků bylo
proto složitější více než jindy dojet na konferenci, tradičně
pořádanou brněnským Výzkumným ústavem stavebních
hmot. Nakonec i přes tyto problémy a povětrnostní nepřízeň
za námi do Telče přijelo všech 75 přihlášených účastníků,
a tak v termínu
4.-6. června 2013
mohla proběhnout již
17. mezinárodní konference «EKOLOGIE A NOVÉ STA-
VEBNÍ HMOTY A VÝROBKY“.
Každoročně je hlavním cílem konference informovat širokou
odbornou veřejnost o výsledcích výzkumu a vývoje v oblasti
stavebních hmot. V úvodu konference tak zazněly příspěvky
týkající se převážně legislativy a dalších novinek od zástupců
z Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace výzkumných
organizací a Silikátového svazu.
Další přednášky byly dle obsahu rozděleny dle svých témat
do následujících bloků:
• Materiály příznivé pro životní prostředí a související pro-
blematika
• Výrobky z druhotných surovin
• Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
• Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
• Pojiva - procesy, metody a vlastnosti
• Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity
• Numerické modelování nových vláknových kompozitů,
lomová mechanika a pravděpodobnostní metody navr-
hování konstrukcí
• Nové zkušební metody a nové racionalizované techno-
logie
Výsledky vývoje a výzkumu v těchto blocích presentovali
nejen pracovníci Výzkumného ústavu stavebních hmot, ale
i zástupci z českých i zahraničních vysokých škol, dalších vý-
zkumných pracovišť a podniků soukromé sféry.
Programová skladba konference přiblížila posluchačům no-
vinky ve výzkumu a vývoji stavebních hmot a to jak z po-
hledu výzkumu tak i praxe, ukázala různorodost využití od-
padních produktů ve výrobě staviv a nové metody zkoušení
těchto stavebních hmot.
Konference umožnila setkání mezi výzkumnými pracovníky
i odborníky z průmyslové výrobní sféry a vzájemnému pře-
daní a prohloubení odborných poznatků. Diskuze i celá
atmosféra konference se nesla v přátelském duchu a věří-
me, že získané znalosti a nově navázané kontakty budou
přínosné pro další vědeckou práci všech zúčastněných.
Letošní konference se konala naposledy v krásném městeč-
ku Telč. Těšíme se na setkání s Vámi pří 18. ročníku Mezi-
národní konference „EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY
A VÝROBKY“, který se bude konat v termínu
3. až 5. červ-
na 2014
v Černé Hoře na Blanensku
.
Ing. Lenka Smetanová, Ph.D.
FOR ARCH 17.-21. září 2013
24. mezinárodní stavební veletrh
Plánujete rekonstrukci?
Rady a novinky najdete na veletrhu FOR ARCH
17.-21. září 2013
Stavební veletrh FOR ARCH každoročně hledá nosné
téma, které se bude dotýkat jak odborníků, tak širo-
ké veřejnosti. Veletrh otevře brány PVA EXPO PRAHA
ve dnech 17.-21. září 2013 a letošní motto akce zní
„Rekonstrukce a revitalizace“
.
„V současnosti pomalu
končí životnost řady budov a zároveň jsou kladeny stále
větší požadavky na snižování energetické náročnosti sta-
veb. Po tématu úspor v loňském roce a diskuzi s odborníky
jsme se rozhodli 24. ročník nejnavštěvovanějšího staveb-
ního veletrhu v ČR věnovat rekonstrukcím, revitalizacím
a modernizacím objektů. Do programu akce se nám
zároveň podařilo zapojit státní fondy poskytující dotační
programy na modernizaci staveb,“
představuje zaměření
aktuálního FOR ARCHu Martin František Přívětivý, ředi-
tel obchodního týmu veletrhu. Souběžně s veletrhem