Page 9 - Keramick

Basic HTML Version

9
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Obr. 12
Numerický výsledek fitování píků portlanditu ve
vzorku bez modifikátoru pomocí funkce „fundamental pa-
rameters“; kromě velikosti krystalitů [nm] je zde vypočítaná
plocha a pozice píků
Srovnání analýzy vzorků vápenných kaší bez
modifikátoru a s přídavkem sádrovece
Na obrázku 13 je uvedeno grafické srovnání difrakčních
linií 101 portlanditu v analyzovaných vzorcích. Je zřejmé,
že u vzorku bez modifikátoru pík vykazuje širší bázi a nižší
výšku než u vzorku s přídavkem sádrovce. Plocha obou
píků je srovnatelná. Lze tedy dedukovat, že obsah port-
landitu je v obou vzorcích obdobný, liší se však velikostí
krystalitů.
Obr. 13
Grafické srovnání difrakčních linií 101 portlanditu v analyzovaných vzorcích; černá křivka – vzorek bez modifikátoru,
červená křivka – vzorek s přídavkem sádrovce.
Výše uvedené grafické analýze odpovídá numerický výsledek stanovení velikostí krystalitů portlanditu, který je prezentován
v tabulkách 1 a 2.
Tab. 1
Výsledek stanovení velikostí krystalitů portlanditu v analyzovaných vzorcích
Millerovy indexy
velikost krystalitů [nm]
vzorek bez modifikátoru
vzorek s přídavekem sádrovce
001
120,6
191,4
100
92,9
127,0
101
65,8
84,7
102
38,4
51,2
110
75,3
93,8
111
58,2
74,3
003
40,5
68,7
200
90,8
118,7
201
55,7
70,3
103
41,3
48,6
202
53,4
63,7