Page 24 - Keramick

Basic HTML Version

24
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
Obr. 2
Průtokový podavač s rozšířenou gravitační komorou
Obr. 3
Vertikální doprava do fluidního dopravníku
Obr. 4
Horizontální doprava fluidním dopravníkem
systému TOPFLUID
Zařízení je navrženo pro výkonnost 15 t/h. Dopravovaný
živec vystupuje z rozbočky umístěné pod výpadem pasové
váhy a je fluidním dopravníkem veden ven z budovy mlýni-
ce. Za její stěnou je ve venkovním prostředí umístěn průto-
kový podavač s rozšířenou gravitační komorou (obr č. 2),
do které je fluidní dopravník shora zaústěn. Průtokovým
podavačem je živec dopravován vertikálně (obr. č. 3) do
druhé horizontální pneudopravní větve sestavené z fluidní-
ho dopravníku. V ní se pohybuje působením gravitace
v husté fázi pomalou rychlostí k jednomu z výpadů dle vol-
by obsluhy. Výpady umožní plnění jednoho ze dvou stáva-
jících betonových sil nebo jednoho ze dvou nových ocelo-
vých sil (obr č. 4). Odbočky fluidního dopravníku jsou
uzavírány klapkovými uzávěry v protiabrazivním provedení.
Jako zdroj dopravního vzduchu pro průtokový podavač
i fluidní dopravníky slouží společná dmychadlová stanice
instalovaná v mlýnici. Společný zdroj dopravního vzduchu
pro horizontální i vertikální dopravu mohl být volen
z důvodu malého rozdílu mezi potřebnými tlaky vzduchu
pro oba dopravní systémy, kdy nedochází k podstatné
energetické ztrátě.
Popsaným technickým řešením s využitím fluidních doprav-
níků pro horizontální dopravu byla značně snížena energie
potřebná pro dopravu. Původně uvažované řešení s dvojicí
průtokových podavačů, kde bylo navrženo dopravovat
živec dopravním potrubím ve vznosu až do ocelových
zásobních sil, vyžadovalo pro výrobu dopravního vzduchu
dmychadlo o instalovaném příkonu 45 kW a spojkovém
příkonu 38,1 kW. Použité technické řešení umožnilo pou-
žít dmychadlo o instalovaném příkonu 22 kW a spojkovém
příkonu pouze 19,0 kW. Porovnáním spojkových příkonů
dmychadel zjistíme, že energetická úspora při aplikaci zaří-
zení s využitím kombinace pneudopravních systémů činí
cca 50 %. Energetická náročnost realizovaného zařízení je
1,27 kWh/t, resp. 3,02 kWh/t.100 m.
Snížení energetické náročnosti volbou
optimálního podavače
V technické praxi je možno nalézt jen velice málo možnos-
tí objektivně porovnat dvě variantní řešení pneudopravní-
ho systému. Výjimečná příležitost se objevila při pneuma-
tické dopravě odsiřovacích vápenců v Teplárně ALPIQ
Kladno, kde je možno provést velice názorné porovnání
technických parametrů dvou různých pneudopravních
systémů (resp. podavačů). Zde byl navržen a realizován
záložní pneudopravní systém s dopravní trasou prakticky
kopírující systém původní. Navíc byly obě dopravní trasy
provedeny o stejných světlostech. Schema obou zařízení je
uvedeno na obrázku č. 5. V něm je původní zařízení
vyznačeno tence a nově realizované zařízení silně.