Page 30 - Keramick

Basic HTML Version

30
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
Italská společnost Capaccioli Group staví různé typy tune-
lových pecí pro široký sortiment výrobků: od střešních
tašek přes obkladové prvky, až po tepelně izolační cihelné
bloky a cihelné jednotky vertikálně a horizontálně děrova-
né. V posledních letech se společnost zaměřila zvláště na
zajištění nízkých výrobních nákladů vzhledem k nízké
energetické spotřebě a plné automatizaci; trvanlivosti,
nekomplikované realizace a nízkých stavebních nákladů;
snadné údržby, snadného ovládání a to i při častých změ-
nách výrobního sortimentu. Uvedeny jsou nejnovější
výsledky vývoje, zajišťující výše uvedené požadavky, způso-
by řešení a zajištění průmyslových a výtvarných standardů.
Článek doprovází schematické obrázky podélného a příč-
ného průřezu pecí.
ISK-11-210
Kc
Wűnning J. G.
Heating Industrial Furnaces Clean and Efficient
(Otopný systém průmyslových pecí k zajištění
čistého provozu a účinnosti)
Refractories Worldforum 3 (2) (2011) 59-62, 7. obr.,
1 tab., 7 lit.
V článku jsou popsány regenerativní a rekuperativní typy
hořáků s uvedením jejich efektivního využití v energetické
bilanci otopu. Doloženo obrázky jednotlivých typů a řadou
grafů.
ISK-11-211
Kc
Krjučkov Ju. N.
Soveršenstvovanie ognepripasa dlja obžiga
keramičeskich izdelij
(Zdokonalení pálicích pomůcek pro výpal
keramických výrobků)
Steklo i keramika (3) (2011) 25-27,4 obr., 6 lit.
Autor se v článku zabývá optimalizací konstrukce kera-
mických pálicích pomůcek pro ukládání zboží k výpalu
v několika etážích. Stojky jsou duté, poměrně tenkostěn-
né, sestavené ze dvou či čtyř individuálních sloupků,
v základně zvláštní zazubené konstrukce (tím sestavená
stojka drží pohromadě). Systém je vyobrazený na několi-
ka názorných schématech. Další zvláštností konstrukce
je, že stojky se s výškou skládky zužují, což přispívá k lep-
šímu využití pálicího prostoru. Tyto pomůcky se snadno
vyrábějí licím výrobním postupem. Uvedeny rovnice pro
výpočet tloušťky stěn. Sestavení a rozebrání etážových
polic je snadné. Je umožněna skladba v několika varian-
tách, až v 5 etážích. Systém je chráněn ruským patentem
z r. 2010.
ISK-11-212
Kc
Anon
Practical experience with longitudinal and transversal
recirculation systems in a tunnel kiln
(Praktická zkušenost s podélným a příčným
recirkulačním systémem v tunelové peci)
Brick and Tile Industry International (5) (2011)
Snižování specifické energetické spotřeby ve výrobě cihel
je nejvyšší ekonomickou nutností, neboť podle různých
scénářů nelze vyloučit až trojnásobný vzestup cen paliv
v nepříliš vzdálené budoucnosti. To se může odrazit na
životnosti stávajících cihelen. Cílem této výzkumné práce
bylo podstatné snížení specifické energetické spotřeby
tunelové pece Lingl, postavené v 70. letech minulého sto-
letí v závodě Vela SpA – Borgonato (Corte Franca BS). Pec
je 168 m dlouhá a je určena pro výpal děrovaných
a plných cihel. Zde uvedená řešení se týkala celkové strate-
gie, nejenom vlastní tunelové pece. Takže bylo přistoupe-
no i k modifikaci sušárny. Změny se týkaly i složení pracov-
ní hmoty, který byla přizpůsobena úpravám tunelové pece.
Na podélných i příčných řezech tunelové pece a její vyzdív-
ky jsou ukázány recirkulační systémy s troubovým a kaná-
lovým vedením vzdušiny na boku, uvnitř i na klenbě pece.
Tím se odstraní nedostatečně homogenní rozdělení teplot-
ního pole v průřezu pece.
ISK-11-213
Kc
Šepetěva N. P. a kol.
Effektivnyj sposob prodlenija sroka služby
steklovarennych pečej
(Efektivní způsob prodloužení doby použitelnosti
sklářských pecí)
Steklo i keramika (5) (2011) 14-16, 2 obr., 1 tab.
Byla vypracována technologie použití vysokoteplotního
pojiva pro opravy vyzdívek sklářských pecí bez jejich odsta-
vení a ochlazování. Bylo vyvinuto základní zařízení k nástři-
ku vrstvy, obsahující vedle 96,2 % SiO
2
1,80 % CaO
a 1,20 Fe
2
O
3
(dinasová skladba). Podstatou dalšího
pomocného zařízení je místní ochlazování poškozeného
místa a nástřik vrstvy tlakovým dusíkem, kyslíkem, nebo
jejich směsí. Opravy za horka byly ověřeny nejen v Rusku,
ale také v Kirgizii a v Portugalsku.
ISK-11-214
Df
621.313 Technologická zařízení
Gajvoronskij V. F., Postoronko A. J.
Opredelenie optimalnoj moščnosti privoda
lentočnogo vakuum-pressa pri formovanii
keramičeskich mass
(Určení optimálního příkonu
pásmového vakuového lisu při tváření
keramických hmot)
Steklo i keramika (3) (2011) 28-30, 2 obr., 5 lit.
Potřebný příkon lisu je vynakládán na překonání třecí síly
mezi šnekem a hmotou, na slisovávání hmoty a na její
protlačování hlavou a ústím lisu. Zkouškami bylo zjiště-
no, že potřebný příkon lisu pracujícího s vakuem je 2,1 –
2,6 krát větší než lisu bez vakua. Zvýšením vlhkosti pra-
covní hmoty o 1 % v rozmezí 18 – 21 % zvětšuje výkon
vakuového lisu o 7 – 14 % a snižuje nutný příkon o 7 –
12 %. Zvyšování otáček šneku není výhodné kvůli jeho
vyššímu opotřebení, většímu zpětnému toku hmoty mezi
šnekem a obložením válcové komory, a také kvůli snížení
kvality hmoty. Z celkového příkonu se 90 % spotřebuje
na základní funkci lisu a 10 % na vlastní vytváření pásu.
Tyto poznatky byly zjištěny na různých typech lisů. Pro
konstrukci nového pásmového lisu se autoři zaměřili na
určení minimálních možných otáček šneku a na rozměr
(průměr) jeho koncových (protlačovacích) lopatek. Sché-
mata hlavy lisu a koncové tlačné závitnice šneku slouží
autorům při stanovení matematických rovnic (jejich cel-
kem 18), z nichž pak odvozují výkonové parametry.
Zvláště se zaměřují na koeficienty tření mezi hmotou,
povrchem šneku a obložením. U vysoceplastických hmot
uvažují s různými koeficienty tření (0,35 – 0,40 – 0,45).
V úvahu berou různé koeficienty bočních tlaků na stlačo-
vanou hmotu podle její plastičnosti (0,70 u nízkoplastic-
kých, 0,74 u vysoceplastických). Výsledky práce umožňu-
jí stanovit optimální příkon a výkon lisu.
ISK-11-215
Kc