Page 57 - Keramick

Basic HTML Version

57
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
Literatura
[1] Thoma, K.: „Neue Entwicklungen und Perspektiven
in der Trockungstechnik“, ZI, (2) (1992) 79-84
[2] Keller HCW: „Energy-efficient drying of bricks with
the “Paraflow“ dryer from Keller HCW, Brick and
Tile Ind. Int., (1-2) (2011)
[3] Kariminia, F.: Brit. Ceram. Rew., (66) (1986) 36-38
[4] Sousa, F.J.P. a kol.: „Analysis of the plasticity of cera-
mic mixtures composed of glazing wastes“, Interce-
ram, (01) (2010) 44-47
PESTRÉ OSUDY SKLÁŘSKÉHO
RODU KITTELŮ - ČÁST I.
(Checquered fortunes of the Kittel’s glasskin - part I.)
VLADIMÍR DUFEK
Abstrakt
Kittelové se vyznačují pozoruhodnou zvláštností mezi
sklářskými rody 17. a 18. století v severních Čechách.
Jejich šumburská větev se stala proslulou spojením výroby
skla s odbornou péčí o zdraví pracovníků, připravujících
a tvarujících sklo za vysokých teplot. To bylo vyvoláno
potřebou okamžitého zásahu při popáleninách. Ranhojič-
ství v této sklářské větvi u dalších generací převládlo. Další
hlavní sklářská větev v Polevsku se postupně soustředila na
mezinárodní sklářský obchod.
Abstract
The Kittels represent a remarkable curiosity among the
glassworker kins of the 17
th
and 18
th
century in North Bohe-
mia. Their Šumburg branch became popular by professional
combination of glass manufacture with health protection of
workers preparing and shaping glass at high temperatures.
This has been called up by the necessity to meddle immedi-
ately with serious cases of sore caused by burning. The sur-
gery prevailed in this glass branch in next generations. The
other main glassworker branch from Polevsko gradually
changed its activity to international glasstrade.
Úvodem
V předešlém příspěvku k historii a genealogii sklářů a léči-
telů Kittelů [1] byla věnována pozornost několika vynikají-
cím osobnostem dvou větví rodu,
šumburské
a
polevské
,
o nichž již byla publikována řada článků [např. 2, 3]. Vedle
odborných znalostí byli Kittelové nadanými organizátory
a díky tomu vznikly
na obou místech
dlouholeté tradice.
Příchod Kittelů do
severních Čech je
předpokládán
již
v období 1470-
1480 v rámci kolo-
nizační vlny z horní
Lužice, časový údaj
je ve shodě se zprá-
vou [4] o obhospo-
dařování tamního
léna rytíři von Kitt-
litz v období 1400-
1480. Nejstarší záz-
nam [5] o založení
sklářské
huti
u Šumburku již
roku 1401 Grego-
rem
Kittelem
z Polevska není
nijak doložen, jde
jen o ústně přenášenou zkazku. Věrohodný je až údaj
v knize protokolů českokamenické Rady z roku 1511 [6].
Dále nalézáme v této knize zprávu o založení brusírny skla
v České Kamenici roku 1544 Matějem Kittelem. Datum
ovšem vyvolává pochyby, byť mohla již tehdy navazovat na
práci nedaleké falknovské sklářské huti Pavla Schürera z
roku 1530. Po téměř 200 letech, roku 1729 prodali
Schürerové huť hraběti Josefu Kinskému a ten umožnil
pokračování v činnosti roku 1732 Janu Kryštofu Kittelovi,
synovi zakladatele polevské větve Kittelů.
Pokud jde o šumburskou větev rodu, i zde se vyskytují nes-
rovnalosti, např. tvrzení, že Kašpara Kittela (1605-1675)
přivedl hrabě Des Fours do syřišťovské huti až roku 1648.
Huť byla nazývána v německy psaných podkladech Labau,
dnešní název osady je Huť. Založena byla roku 1558
Hanušem (Hansem) Schürerem na soutoku syřišťovského
potoka s potokem Žernovníkem [7]. Čteme-li v privilegiu
Jindřicha Smiřického z roku 1561, že byly vedle huti vytvo-
řeny čtyři statky a postaven mlýn, je patrné, že u těchto
renesančních hutí šlo o komplexní výstavbu, která měla
zajistit plnou hospodářskou nezávislost. Mnohdy vznikaly
na místě i pivovary, aby skláři po práci s horkým sklem měli
v přestávkách dostatek tekutin.
Vrátíme-li se ke Kašparu Kittelovi, rodem z Polevska, ten
se roku 1627 oženil v Liberci s Annou, dcerou malíře skla
Tobiáše Assmanna ze syřišťovské huti, kde se patrně obje-
vil již roku 1625. V nedaleké Chrastavě tehdy žili hrnčíř
(sklář?) Kryštof Kyttel a rolník Kašpar Kyttel. Souvislost
s rodem Kittelů však nelze doložit. Nejobsáhlejší prověřené
informace jsou obsaženy ve dvou v místě zpracovávaných
souborechi [8,9].
Osobnosti polevské větve Kittelů
(mapa regionu je na
obr.1
)
Obr. 1.
Mapa části českokamenické sklářské oblasti