Page 23 - Keramick

Basic HTML Version

23
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
dielektrické vlastnosti keramiky na bázi Ba
2
Ti
9
O
20
)
Interceram 62 (2) (2013) 116-119, 7 obr., 1 tab., 21 lit.
Práce autora byla věnována vlivu dopantů na fázovou stabi-
litu Ba
2
Ti
9
O
20
. Důvodem tohoto studia byla obtížnost syntézy
čistého titanátu barnatého, neboť v binárním systému BaO-
TiO
2
existuje několik mezilehlých složek jako např. Ba
6
Ti
17
O
40
,
BaTi
3
O
7
, BaTi
4
O
9
, BaTi
5
O
11
, Ba
4
Ti
13
O
30
apod., jejichž přítom-
nost v připravovaném výrobku Ba
2
Ti
9
O
20
negativně ovlivňu-
je jeho dielektrické vlastnosti. Zlepšení je možno dosáhnout
přísadou dopantů Nd
2
O
3
nebo Y
2
O
3
. Studijní experimentální
práce autora zahrnovala vliv dopantů na hutnotu výrobku,
fázové složení, vývoj mikrostruktury a mikrovlnné dielektrické
vlastnosti. Výsledky ukázaly, že přítomnost dopantů usnad-
ňuje tvorbu čisté, při 1300 °C slinuté keramiky Ba
2
Ti
9
O
20
.
Přísada Nd
2
O
3
zlepšila mikrovlnné dielektrické vlastnosti, di-
elektrickou konstantu na hodnotu nad 39, faktor jakosti na
12, 057-13,299 při >7GHz a teplotní frekvenční koeficient
na 12-17 ppm/°C. Přísada Y
2
O
3
ovlivnila úroveň dielektrické
konstanty na 37, faktor kvality na 7,248-10,413 při >7 GHz
a teplotní frekvenční koeficient na 9-13 ppm/°C. Zlepšené
dielektrické vlastnosti přítomností Nd
2
O
3
možno přičíst hut-
nější mikrostruktuře a dominantní tvorbě fáze B
2
T
9
s malou
přítomností BaO·Nd
2
O
3
·5TiO
3
.
ISK-13-289
Le
Rüdinger A, Pritzkow W.
Entwicklung oxidkeramischer Faserverbundwerkstoffe am
Fraunhofer ISC/Zentrum HTL in Zusammenarbeit mit W.E.C.
Pritzkow Spezialkeramik
(Vývoj vlákny vázaného materiálu na bázi oxidové
keramiky ve Fraunhofer Institut für Silikatforschung/
Zentrum HTL ve spolupráci s W.E.C. Pritzkow
Spezialkeramik)
Keramische Zeitschrift 65 (3) (2013) 166-169, 8 obr., 1
tab., 2 lit.
Uvedení autoři se již delší dobu zabývají vývojem materiá-
lů vázaných vlákny na bázi oxidové keramiky (oxide ceramic
matrics composites). V poslední době se soustředili na použití
tkaniny zhotovené z vláken NextelTM 610, jejichž podstatou
je Al
2
O
3
, a jako matrici použili Al
2
O
3
a ZrO
2
o velikosti zrna
10-100 nm a 0,1-2 µm. Propracovali postup laminace smě-
si oxidů na podložku za vzniku „keramického plechu“, ná-
sledně jeho vysušení a výpal. Získali tak materiál s vynikající-
mi vlastnostmi – vysokou ohybovou pevností, interlaminární
pevností a odolností proti nárazu. Základem tohoto úspěšné-
ho vývoje byla správná volba zrnitostní sestavy keramických
prášků, poměru zastoupení Al
2
O
3
a ZrO
2
, správná koncepce
kombinace tkaniny a matrice a rheologie oxidové suspenze.
ISK-13-290
Le
Podrebenkov V. M. a kol.
Plazmochimičeskie poroški na osnove oksida aljuminia.
Issledovanie fiziko-chimičeskich svojstv i struktury dlja opre-
delenija sposobov ich podgotovki k formovaniju keramičes-
kich uzdelij
(Plazmochemické prášky na bázi oxidu hlinitého.
Výzkum fyzikálně-chemických vlastností a struktury
pro stanovení způsobu jejich přípravy pro formování
keramických výrobků)
Ogneupory i techničeskaja keramika (4-5) (2013) 28-34, 4
obr., 2 tab., 12 lit.
Publikace obsahuje výsledky výzkumu fyzikálně-chemic-
kých vlastností, morfologie a struktury plazmochemických
prášků na bázi Al
2
O
3
.Specifika vlastností prášků Al
2
O
3
,
Al
2
O
3
-1,5 % MgO, získaných plazmochemickou denitrací
je podmíněna charakteristikou technologie jejich přípravy
k formování metodami žárového lisování a lití z termoplas-
tických břeček. Byly stanoveny základní údaje o jednotlivých
stadiích přípravy. Jako výchozí surovina byl určen dusičnan
hlinitý Al(NO
3
)
3
.9H
2
O, pro přípravu Al
2
O
3
-MgO obsahující
Mg(NO
3
)
2
·6H
2
O. Posouzení struktury, fázového a moleku-
lárního složení získaných prášků bylo provedeno pomocí
optické a scanovací elektronové mikroskopie, rentgenofá-
zovou analýzou, molekulární infračervenou spektroskopií.
Specifický povrch byl stanoven metodou absorbce dusíku.
Sypná hmotnost byla stanovena pomocí kalibrovaného od-
měrného válce. Sypná hmotnost prášků po syntéze byla
velmi nízká (0,1 g/cm
3
); vyžíháním do 1000 °C se prakticky
nezměnila. Vyžíháním na 1200 °C stoupla na hodnotu 0,7
g/cm
3
. Specifický povrch vyžíháním na 1200 °C klesl z pů-
vodních 37,5 na 2,7 m
2
/g. Připravené prášky umožňují svý-
mi vlastnostmi snížit množství jejich přísady při žárovém lití
o 35 % a docílit tak při žárovém lisování keramiku o zdán-
livé hustotě nad 95 %.
ISK-13-291
Le
Malikova E. V. a kol.
Vlijanie dobavok oksidov ittrija i magnija na charakteristiki
korundovoj bronekeramiki
(Vliv přísad oxidů yttria a hořčíku na charakteristiku
korundové mechanicky odolné keramiky)
Ogneupory i techničeskaja keramika (4-5) (2013) 35-39, 4
obr., 3 tab., 8 lit.
Autoři sestavili klasifikaci přísad do korundové keramiky
s přihlédnutím k jejich mineralizačnímu působení a možné
kombinaci oxidů. Experimentálně byla prokázána možnost
snížení slinovací teploty a zvýšení mechanicko fyzikálních
vlastností korundové, mechanicky odolné keramiky přísa-
dou Al
2
O
3
značky CT 800 FG firmy Almatis a přísadou malé-
ho množství oxidů yttria a hořčíku. Získaná keramika prošla
úspěšně zkouškami nárazuvzdornosti.
ISK-13-292
Le
Perevislov S. N.
Mechanizm židkofaznogo spekanija karbida i nitrida krem-
nija s oksidnymi aktivirujuščimi dobavkami
(Mechanizmus výpalu karbidu a nitridu křemíku v pří-
tomnosti tekuté fáze s aktivujícími oxidovými přísadami)
Steklo i keramika (7) (2013) 34-38, 5 obr., 6 tab., 15 lit.
Autor studoval mechanizmus výpalu nitridu a karbidu kře-
míku včetně tvorby jejich struktury v přítomnosti tekuté
fáze. V experimentální práci byl použit SiC s velikostí čás-
tic 0,85 µm a Si
3
N
4
s velikostí částic 0,75 µm. Jako přísa-
dy usnadňující tvorbu tekuté fáze byly použity oxidy Al
2
O
3
,
Y
2
O
3
a MgO v přesně eutektických poměrech podle troj-
ného diagramu MgO-Y
2
O
3
-Al
2
O
3
na úrovni granát-spinel,
což odpovídá teplotě tavení 1775 °C. Velikost částic Al
2
O
3
a Y
2
O
3
byla 1 µm, velikost částic MgO 0,6 µm. Zkušební
tělíska byla zhotovena polosuchým lisováním směsi 90 %
SiC resp. Si
3
N
4
a 10 % přísad (5,2 % Al
2
O
3
, 4,1 % Y
2
O
3
a 0,7 % MgO) a vypálena při 1930 resp. 1780 °C v prostře-
dí argonu resp. dusíku. Následoval rentgenografický rozbor,