Page 34 - Keramick

Basic HTML Version

34
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
628.54 Odpady
Rana R. a kol.
Utilizacija tverdych otchodov: ispolzovanie ugolnoj zoly
v kačestve syrja dlja proizvodstva teploizoljacionnogo be-
tona
(Využití tvrdých odpadů: použití uhelného popela ja-
ko suroviny pro výrobu tepelně izolačního betonu)
Ogneupory i techničeskaja keramika (4-5) (2013) 75-80, 4
obr., 5 tab., 5 lit.
Při přepracování uhlí na generátorový plyn (směs CO+H
2
)
vzniká odpad ve formě popelu, jehož zrna se vyznačují vy-
sokou porozitou (45-50 %) a vrstevnatou strukturou. Svojí
charakteristikou (zrnitostí a chemickým složením) je tato
druhotná surovina vhodná v kombinaci s hlinitanovým ce-
mentem pro přípravu tepelně izolačního žárovzdorného be-
tonu. S použitím tohoto popela a hlinitanového cementu (s
obsahem 50-70 % Al
2
O
3
) byla připravena zkušební beto-
nová tělesa o rozměrech 230×115×65 mm a tato následně
podrobena sérii zkoušek. Objemová hmotnost se neměni-
la při výpalu do 1300 °C, totéž porozita. Poměrně vysoký
obsah SiO
2
v popelu (60,21 %) ovlivnil pozitivně smrštění.
Zkouškami tak byla prokázána reálná možnost zpracování
těchto popelů na tepelně izolační žárovzdorný beton.
ISK-13-350
Le
Levickij I. A. a kol.
Proizvodstvo keramzitovogo gravija s ispolzovaniem galva-
ničeskich osadkov stočnych vod
(Výroba keramzitového kameniva s využitím usazenin
z galvanických odpadních vod)
Steklo i keramika (7) (2013) 23-27, 3 obr., 2 tab., 5 lit.
Příspěvek uvádí výsledky zkoušek výroby keramzitového ka-
meniva s přísadou usazenin z neutralizace galvanických vod
běloruského metalurgického závodu a minského traktoro-
vého závodu. Metalurgický odpad obsahoval jako krysta-
lickou fázi sádrovec a polohydrát CaSO
4
i CaCO
3
. Ostatní
složky byly amorfní. Odpad z traktorového závodu obsa-
hoval pouze amorfní složky a složení Fe (Me) (OH)-O a rov-
něž ortofosfátové skupiny. Tyto materiály byly použity ja-
ko přísada k hlinité surovině z lokality Kusticha v množství
8-10 % a 7-8 % a dále k hlinité surovině z lokality Lukoml
v množství 7-8 % a 6-7%. Interval nabývání objemu byl
1130-1160 °C. Získané kamenivo bylo podrobeno zkouš-
kám objemové násypné hmotnosti (515-560 kg/m
3
), gra-
nulometrického složení, mrazuvzdornosti (po 20 cyklech
zmrazování úbytek hmotnosti 0,83 %). Výrobky ve všech
ukazatelích vyhovovaly technickým podmínkám a ekologic-
kým požadavkům. V této souvislosti byla studována migra-
ce iontů těžkých kovů z keramzitu do vodního výluhu a sta-
noveny technologické režimy ekologicky bezpečné výroby.
ISK-13-351
Le
Oluseyi A, K. a kol.
Effect of Substitution of Soda-Lime Scrap Glass for
K-Feldspar in Triaxial Porcelain Ceramic Mix
(Vliv náhrady draselného živce ve výrobní směsi kera-
miky odpadními střepy sodno-vápenatého skla)
Interceram-Refractories 62 (4) (2013) 299-303, 6 obr., 4
tab., 18 lit.
Autoři ověřovali náhradu na čtyřech směsích obsahujících
13-25 % skleněných střepů, 50 % kaolinu, 12-25 % živ-
ce a 20-25 % křemičitého písku. Výpal směsí byl proveden
při teplotách 1050-1250 °C. Na vypálených tělískách by-
ly ověřeny následující veličiny: lineární smrštění, objemová
hmotnost, nasákavost, zdánlivá pórovitost a ohybová pev-
nost. Mikrostruktura byla studována pomocí obvyklých me-
tod rentgenové difrakce a scanovací mikroskopie. Výsledky
ukázaly, že částečná náhrada živce skleněnými sodno-vá-
penatými střepy se ukázala přínosnější, než náhrada úplná,
neboť vitrifikace střepu proběhla při teplotě nižší, přibližně
o 50 °C (1200 °C).
ISK-13-352
Le
Abyzov V. A. a kol.
Suchie smesi dlja žarostojkich betonov na osnove vjažuš-
čich i zapolnitelej iz vysokoglinozemistych promyšlennych
otchodov
(Suché směsi pro žárovzdorné betony na bázi pojiv
i plniv z vysocehlinitých průmyslových odpadů)
Ogneupory i techničeskaja keramika (7-8) (2013) 68-71, 3
tab., 14 lit.
Autoři vypracovali složení suchých směsí pro přípravu žáro-
vzdorného betonu na bázi pojiv a žárovzdorných plniv pou-
žitím alumotermických strusek. Jsou uvedeny žárovzdornos-
ti vypracovaných směsí. Na základě experimentálních prací
bylo konstatováno, že optimální složení obsahuje 15 až
20 % pojiva a jemně mleté přísady, 75-80 % směsí drobné
a hrubé výplně. Pevnost v tlaku z těchto směsí připravených
betonů činila po 3 dnech 35-54 MPa. Zbytková pevnost po
vyžíhání na 800 °C byla 50-60 %. Maximální teplota pou-
žití byla ohraničena hodnotou 1500 °C. Jako plastifikátor
byly použity superplastifikátory na bázi karboxylátů Melflux
1641, 2641 a 2651.
ISK-13-353
Le
Chlystov A. I. a kol.
Sintezirovanie fosfatnych svjazujuščich na osnove mineral-
nych šlamovych otchodov
(Syntéza fosforečných pojiv na bázi minerálních od-
padních kalů)
Ogneupory i techničeskaja keramika (7-8) (2013) 77-80, 3
obr., 2 tab., 3 lit.
Předmětem této práce bylo studium vlivu chemického slo-
žení odpadních průmyslových kalů na proces syntézy teku-
tých fosforečných pojiv. Závěry práce umožnily formulovat
možnost použití odpadních kalů obsahujících složky hliníku
příp. uhličitany jako základní surovinu tekutých fosforečných
pojiv pro žárovzdorné keramické výrobky. Experimentální
práce prováděli autoři s odpadním kalem z alkalického
moření hliníku, příp. neutralizované uhličitanem vápena-
tým. Smícháním těchto kalů s kyselinou fosforečnou do-
chází k tvorbě fosforečnanů typu Ca(H
2
PO
4
)
2
, Mg(H
2
PO
4
)
2
,
Al(H
2
PO
4
)
3
a Al
2
(HPO
4
)
3
ve formě nano-suspenze. Množství
přidávané kyseliny fosforečné se řídí konkrétní koncentrací
pevné fáze v kalu. Toto složení pak umožňuje i odstranění
chromu ze zpracovaného kalu. Tyto produkty mohou být po-
užity jako pojivo nepálených žárovzdorných materiálů-žáro-
vzdorných betonů a malt, dusacích hmot i jako modifikátor
při výrobě kusových keramických alumosilikátových a vysoce-
aluminátových mullitových žárovzdorných výrobků.
ISK-13-354
Le