Page 50 - Keramick

Basic HTML Version

50
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
záležitostí naší práce. Většina zkušeností s japonskou kerami-
kou a Japonskem samotným je však bohužel těžko přenosná,
těžko popsatelná a je nutno ji prožít na vlastní kůži – snažíme
se proto, aby mohli nejenom japonští keramici jezdit do Česka,
ale též zkoušíme, jak dostat české keramiky sem do Japonska,
máme i teď několik slibných nabídek a tak doufame, že v příš-
tích letech se podaří i toto.
KZ:
V Čechách pořádají keramici sympózia. Jak se liší ob-
dobné akce v Japonsku?
Groh:
V Japonsku jsem se zatím se sympozii v našem pojetí
nesetkal. Myslím, že zde věci fungují více na komerční bázi,
tedy že investice musí přinést zisk. Zrovna včera jsme o tom
hovořili na návštěvě u prof. Makoto Komatsu – který vel-
mi chválil sympozia pořádaná Českým porcelánem v Dubí
a Studentská sympozia ústecké UJEP, která se též pořádají
v universitních ateliérech v Dubí. Na obě akce jezdí japon-
ští studenti i keramici již řadu let – prakticky od naší první
na čajový obřad, které je zde možno sehnat opět v masové
čínské verzi za pár set jenů až po „misky mistrů“, které stojí
i několik set tisíc.
Zajímavým aspektem je pro nás fakt, že nejznámější řetěz-
ce – jako např. Mitsukoshi, Isetan či Matsuya – mají ve svých
obchodních domech galerie, kde nabízí formou výstav au-
torskou keramiku jako součást své obchodní strategie. Ga-
lerijní prostory jsou několika úrovní – v jednom „obchoďá-
ku“ bývají dvě až tři galerie – pro mladé, začínající autory,
pro pokročilejší i luxusní galerijní prostory pro nejdražší věci.
Jednotlivé řetězce soutěží v čí stáji bude nejvíce kvalitních
keramiků a kdo jednou zakotvi u jednoho, nepřechází už ji-
nam. Výstavní manažeři obchodních domů pak nabízejí pro-
stor v různých lokalitách, kde řetězce mají své domy. Před
několika lety jsme absolvovali takovouto řetězcovou výstavu
u značky Mitsukoshi v jejich obchoďácích v Tokiu – je to
poměrně vyčerpávající, záleží na tom, kolik destinací si zvolíte,
výstava trvá v každém domě jeden týden – autor musi být
po celou otevírací dobu obchodního domu „na place“ a mít
dostatečnou zásobu svých prací, ale jde samozřejmě o cel-
kem lukrativní záležitost.
KZ:
Jak ovlivňují pobyty v Japonsku Vaši tvorbu?
Groh:
Jak už je zřejmé z výše uvedeného, Japonsko má pro
mne zcela zásadní význam – od první cesty do Tokoname, kte-
rá mne a moji tehdejší partnerku Radku Linhartovou, se kterou
jsem tehdejší pobyt absolvoval – obrátila směrem k porcelá-
nu. Oba jsme – i když dnes nezávisle na sobě - u porcelánu
zůstali a oba jsme ještě několikrát spolu v Japonsku pobývali.
S mojí nynější manželkou Yasuyo, která je absolventkou Tokij-
ské Musashino Art University – kde dodnes nepravidelně oba
působíme - jsme právě díky těmto našim pedagogickým aktivi-
tám navštívili nejen spoustu dalších universitních keramických
atelierů, ale i poměrně těžko přístupná místa právě v oblasti
Arity – centru japonského porcelánu. Byla to zejména již zmí-
něná továrna – Hakusan, Výzkumný ústav porcelánu v Hasa-
mi a mnoho porcelánových dílen a atelierů. Spřátelili jsme se
s mnoha významnými japonskými keramiky – řada z nich už
nás v Česku navštívila a mohli se s nimi setkat i čeští kerami-
ci a studenti – Sueharu Fukami – držitel několika japonských
keramických „Oskarů“ – Nejlepší keramik Japonska, Prof. Ma-
koto Komatsu – který natočil svůj medailon v ČT, Masamichi
Yoshikawa, Shozo Michikawa a řada dalších. Je tedy zřejmé, že
všechna tato místa a setkání ve mně musela jistou stopu zane-
chat – byť by to mělo být i proti mé vůli! S Yasuyo pracujeme
spolu – to znamená řadu rozprav a explikací, a někdy i hádek,
týkajících se jak technologických postupů, tak i estetických
Shigaraki - Togei No Mori (hrnčírna v lese) – mezinárodní
keramický park, světoznámé středisko keramiky. Pohled do
dílenských prostor střediska
"Ohnivý dům" Niny Hole z Dánska
Pozvánka na naši výstavu v galerii HU - Nagoya