Page 56 - Keramick

Basic HTML Version

56
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
lektorek Kateřiny Dudkové a Barbory Gálové, které vždy
zaujaly prezentační dovedností, srozumitelností výkladu
a hlavně zapojením účastníků do aktivní diskuse.
Také všechny realizované jazykové kurzy měly vysokou od-
bornou úroveň.
Celkově je projekt hodnocen vedením společnosti jako
nesporný přínos pro oblast vzdělávání a rozvoje lidských
zdrojů v a.s.
Jitka Velíšková, LASSELSBERGER
: Seminář Úspěšný vedoucí
II se konal v příjemném prostředí hotelu Hazuka. Atmosféra
byla velmi přátelská. Seminář byl veden interaktivní for-
mou, lektor nás zapojoval do diskusí a praktických cvičení.
Připravené materiály byly spíše vodítkem. Lektor se zaměřil
zejména na podněty, na čem dál pracovat a co zlepšit.
Pomohl mi uvědomit si, kde mám rezervy a na co bych se
měla detailněji zaměřit. Setkání s kolegy, kteří byli ochotni
podělit se o své zkušenosti zejména s problémy v komuni-
kaci s podřízenými a s návrhy řešení, mi přineslo spoustu
nových poznatků použitelných v praxi. Celkově hodnotím
seminář velmi pozitivně.
Fotografie z archivu zúčastněných organizací a SiliS
svazu v Nádražní ulici v Praze 5. Cílem je především dosa-
žení úspor. Nový tajemník bude zajišťovat vlastní svazovou
agendu. Externě bude realizována vydavatelská činnost,
sledování projektu a účetnictví. Hledání redaktora Keramic-
kého zpravodaje probíhá trvale.
Novým tajemníkem Silikátového svazu je pan Martin Pertl
(kancelar@silis.cz).
Keramické soirée
navázalo na valnou hromadu. Opět se
na něm setkali bývalí pracovníci Československých keramic-
kých závodů s bývalými i současnými členy a pracovníky
členů Silikátového svazu a dalšími. Akce se konala po
třiaadvacáté. To, že si kolegové mají stále co říci, dokládají
fotografie http://www.silis.cz/cz/fotogalerie/.
ve spolupráci s agenturou Tempo Training & Consulting.
Celkový dojem z organizace a průběhu kurzů byl velmi
pozitivní.
Obsah kurzů byl ve většině vnímán účastníky jako přínosný,
obzvláště kurzy zaměřené na oblast IT, byly hodnoceny vel-
mi kladně. Mezi nejčastěji zmiňovaná (oceňovaná) jména
patřil p. Čermák, který lektoroval několik kurzů IT (MS Ex-
cel, MS Power Point). Kromě jasného vysvětlení dané látky
uměl také dobře zodpovědět dotazy účastníků a vůbec jeho
komunikace s posluchači byla ukázková.
Velmi oceňovaný byl také kurz „Ekonomika pro neeko-
nomy“, který lektorovala Ing. Barbora Gálová. Výborně
se orientovala v dané oblasti vč. propojení teorie s praxí.
Účastníci si lektorku vyžádali i na pokračování kurzu.
Arnošt Göttinger, SEEIF Ceramics
: Drtivá většina všech se-
minářů a kurzů byla na vysoké profesionální úrovni jak ze
strany lektorů – odbornost, úroveň školených témat, připra-
venost a znalost školené problematiky, vazba a aplikace do
konkrétních podmínek firmy, tak i po stránce organizační ze
strany realizátora projektu i zajišťující firmy.
Účastníky byly nejvýše hodnocené semináře Leadership,
Motivace zaměstnanců a Komunikace s obchodními partnery
Organizační změny v Silikátovém svazu
Podzimní valná hromada Silikátového svazu se konala dne 19.
listopadu 2013. Zhodnotila činnost výboru od jarní valné hro-
mady a průběh projektu Vzdělávání v SiliS a přijala podrobnou
informaci o projektu Správné praxe v obkládání keramikou,
sklem a kamenem, jehož předkladatelem byl Silikátový svaz
a řešení probíhá od prosince 2013 do srpna 2015.
Významným bodem jednání bylo zrušení stálého sekretariátu