Page 38 - Keramick

Basic HTML Version

38
Akimov G. Ja., Čajka E. V.
Vlijanie skorosti na iznos keramiky na osnove dioxida
cirkonija pri ee trenie bez smazki o stal
(Vliv rychlosti na opotřebení keramiky z oxidu
zirkoničitého při suchém tření s ocelí)
Ogneupory i techničeskaja keramika (7-8) (2010) 40-42,
5 obr., 10 lit.
Byl zjišťován otěr jemnozrnné keramiky Y-TZP (ZrO
2
s 3 mol. % Y
2
O
3
, tvrdost 12,24 GPa) a hrubozrnné kera-
miky Mg-PSZ (ZrO
2
s 9 mol. % MgO, tvrdost 10,4 GPa).
Vzorky rotující rychlostí 2,5 a 3,5 m.s
-1
na ocelové desce
z materiálu 40ChN o tvrdosti 6,0 GPa. Při nižší rychlosti
byla přítlačná síla 1,34 MPa, při vyšší rychlosti 1,43 MPa
pro vzorek Y-TZP. V případě Mg-PSZ byly přítlačné síly vyš-
ší, 2,68 a 2,75 MPa. K objasnění příčiny značně vyššího
opotřebení při větší rychlosti tření byly pořízeny snímky
funkčních ploch obou druhů keramiky pomocí skenovací-
ho mikroskopu JEOL JSM 6490LV. Jako závěr je uveden
různý charakter hranic zrn obou keramik a možnost změ-
ny modifikací při překročení teplot 700-800 °C, provázený
zvětšováním objemu vzorku. Z 10 citací je 8 vlastních tri-
bologických publikací.
ISK-11-69
Df
D. Gardini, C. Galassi
Semplici test e protocolli reologici per aziende ceramiche
(Jednoduché reologické zkoušky a protokoly
pro keramické firmy)
Ceramurgia+Ceramica Acta (9) (2010) 108-115, 4 obr.,
10 lit.
Rheologické chování keramických suspenzí (u lití z břečky,
rozprašovacího sušení, glazování, sítotiskového a inkou-
stového dekoru) ovlivňuje kvalitu výrobků a výnosnost
postupu. Z těchto důvodů je důležitost rheologické regula-
ce – ať už pro cíle kontroly jakosti nebo pro návrh procesu
- široce uznávána. Protože určení viskozity a její závislosti
na průtoku a na čase jsou kritickými problémy, první část
této práce je zaměřena na empirické instrumenty běžně
používané v mnoha keramických provozech. Takovéto
instrumenty mají výhodu ve své jednoduchosti a ceně, ale
informace, které poskytují, jsou omezené a optimalizace
takovýchto procedur je důležitá pro zlepšení reprodukova-
telnosti a přesnosti. Z tohoto důvodu jsou v druhé části
článku uvedeny návrhy jednoduchých testů a protokolů
použitelných na výše zmíněné instrumenty. Navržené pro-
tokoly se snaží minimalizovat vliv faktorů ovlivňujících
výsledky, jako například termomechanická historie vzorku.
ISK-11-70
Kr
Solinov V. F.
Izučenie defektov kvarcevogo stekla pri vozdejstvii
vysokoskorostnych mikročastic na illjuminatory
(Studium vad křemenného skla při působení
vysokorychlostních mikročástic na iluminátory)
Steklo i keramika (8) (2010) 9-12, 8 obr., 2 tab.
Autoři sledovali vliv nárazů „kosmického smetí“ na kře-
menné iluminátory. K pokusům v pozemských podmín-
kách použili zvláště zkonstruovanou vakuovou „pušku“.
Její konstrukce je schematicky vyobrazena. Cílem práce
bylo získání vztahů mezi účinky nárazu v kosmu a na zemi.
Velikost částic volili od 0,07 do 0,20 mm. Rychlost nárazu
byla jednotná 6,8 km/s. Sledován byl též vliv úhlu při nára-
zu. Autoři při vyhodnocování nárazu popisují vznik pěti
různých zón soustředěných kolem centra nárazu, zname-
najících různý účinek na celkovou pevnost skla. Řada
fotografií dokumentuje plošnou velikost poškození
a hloubku poškození. V řadě tabulek a grafů jsou dokumen-
továny výsledky zkoušek. V závěru se uvádí, že do hloubky
porušení 1 mm není bezpečnost skla zřetelně snížena.
ISK-11-71
Kc
666.3.047 Sušení
Sloth J.
Method for Improving Spray Drying Equipment
and Product Properties
(Metoda ke zdokonalení rozprachové sušárny
a vlastností produktu)
Interceram 59 (03-04) (2010) 193-197, 7 obr. 1 tab.,
17 lit.
Počítačová simulace fluidní dynamiky musí vycházet
z přesných dat postupu sušení. Proto byla zvolena experi-
mentální metoda k jejich určení, založená na principu ult-
razvukové levitace kapky, suspendované v ultrazvukovém
poli. Byla získána přesná informace o přeměně kapky,
obsahující 10 % TiO
2
o velikosti 1 mm při teplotě sušícího
vzduchu 79,5 °C na velikost 0,4 mm a poté na práškovou
částici. Experiment je rychlý s malou spotřebou materiálu,
výsledky mohou posloužit nejen k určení parametrů suše-
ní, ale také k optimalizaci vlastností prášku.
ISK-11-72
Df
G. Nasseti, E. Bianchi
La micro cogenerazione applicata all‘ industria delle
piastrelle ceramiche. Il progetto TURBEC-CERMED
(Použití mikrokogenerace v průmyslu keramických
obkladových materiálů. Projekt TURBEC-CERMED)
Ceramurgia+Ceramica Acta (9) (2010) 104-106, 5 obr.,
5 lit.
Kogenerace tepla a elektřiny je energeticky efektivní tech-
nologie stále platná, a hodna rozšiřování v průmyslu kera-
miky. V současnosti okolo třiceti keramických provozů pro-
dukuje zhruba 140 MW elektřiny v Itálii touto technikou
využitou u rozprachového sušení. Hlavní překážka širšímu
rozšíření kogenerace spočívá v nákladnosti investic, které
brání její implementaci malými a středními podniky. Za
účelem přiblížení aplikace kogeneračních provozů uživate-
lům s relativně omezenou spotřebou, nebo alespoň jedno-
duchou aplikovatelností na jednotlivé stroje s mírnými
nároky na teplo, uvažujeme jenom o plynových turbínách
s elektrickým výkonem 100 kW. Ceramica Mediterranea
v Gusipi (Sardinie), výrobce kameninových dlaždic, a Tur-
bec ve Ferraře, výrobce mikroturbín, realizovali průmyslový
projekt výzkumu a vývoje s podporou Italského minister-
stva průmyslu. Projekt sestával z implementace kogenerač-
ního provozu se čtyřmi mikroturbínami poháněnými zka-
palněným plynem a jeho aplikace na fluidní sušárnu
granulátu. Dále jsou prezentovány výsledky získané během
projektu, dosažené výhody a ziskovost.
ISK-11-73
Kr
666.5 Porcelán
Weidong Li a kol.
The white porcelains from Dehua kiln site of China:
Part I. Chemical compositions and the evolution regularity
(Bílé porcelány z Číny z oblasti Dehua kiln:
Část I. Chemické složení a průběžný vývoj)
Ceramics International 37 (1) (2011) 355–361, 14 obr.
V článku, který má dvě části, je autory velmi podrobně
zachyceno, jaká byla historie výroby porcelánu v Číně
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)