Page 39 - Keramick

Basic HTML Version

39
a jaké byly jeho charakteristiky. Nejvíce proslavený byl
porcelán z oblasti Dehua, tedy ze střední přímořské Číny,
které bylo také jeho exportním centrem. Dlouhá historie
začíná vlastně již výrobou tvrdé kameniny v období neoli-
tu. Porcelán vyráběný a vypalovaný v oblasti Dehua má
svůj historický počátek při dynastii Tang (618 – 907 n. l.),
kdy následovníkům byla dána kniha „Tao Ye Fa“ o tech-
nologii jeho výroby. Produkce bílého porcelánu se
postupně zvyšovala (dynastie Song a Yuan) a vrcholu
dosáhla při dynastii Ming (1368 – 1644 n. l.), když pak
začala kvalita postupně a nakonec dramaticky upadat
(dynastie Quing 1644 – 1911 n. l.). Archeologickými
vykopávkami (1976 – 2004) v oblasti Dehua bylo otevře-
no přes 200 nalezišť s potvrzenou existencí vypalovacích
pecí. Nalezené porcelány zahrnovaly hlavně domácenské
předměty (mísy, talíře, džbány, konvice) v celkovém
množství přes 6000 ks. Vypalovacích pecí bylo nalezeno
mnoho podle místních tradic (uvedena „Dračí pec“ délky
57 m, šířky 1,4 – 3 m z vykopávek v r. 1976 aj.). Autoři
zkoumali střepovou hmotu a glazury bílého porcelánu
z pěti význačných míst (viz tab.). Chemické složení zjišťo-
vali metodou EDAX (Eagle – III, USA). Obsahy oxidů jsou
uvedeny ve formě faktorového souhrnného diagramu.
ISK-11-74
Kc
Weidong Li a kol.
The white porcelains from Dehua kiln site of China.
Part II: Microstructure and its physicochemical basis
(Bílé porcelány z Číny z oblasti Dehua: Část II. Mikro-
struktura a její fyzikálně chemický základ)
Ceramics International 37 (2) (2011) 651–658, 14 obr.,
2 tab.
Mikrostrukturu vzorků sledovali autoři elektronovou mik-
roskopií SEM. Na předložených snímcích je vždy zachyceno
spojení glazury se střepem. V komentáři ke glazurám se
uvádí stav jejich homogenity, který je vesměs dobrý. Jen
u některých vzorků byla ponejvíce ojediněle zaznamenána
přítomnost křemene a také krátkých sloupcovitých krystalů
(mullit). Ty byly také zjištěny v přechodové vrstvě mezi gla-
zurou a střepem. V glazuře jsou také ojediněle rozptýlené
kulaté póry. Poněkud větší množství pórů různé velikosti
a tvaru je přítomno ve střepové hmotě. Ta vždy také obsa-
huje zbytky přeměněného (disociativního) křemene. Analý-
zou EDS bylo též zachyceno spektrum anortitu a draselné-
ho živce. Pomocí analýzy TEM byly ve sledovaných
střepech zachyceny krystaly sekundárního mullitu a to
také v jehlicovitém habitusu. V ternárním diagramu
SiO
2
-CaO-Al
2
O
3
je vyznačena souhrnná oblast fázového slo-
žení. V dalších diagramech je zachycena bělost a spektrální
odrazivost porcelánu Dehua. V tabulkách jsou shrnuty
mikrostrukturální vlastnosti, fyzikální vlastnosti a vypalova-
cí teploty.
ISK-11-75
Kc
677.5 Minerální vlákna
Novickij A. G., Efremov M. V.
Nekotorye aspekty technologičeskogo processa polučenija
bazaltovogo nepreryvnogo volokna
(Některé aspekty technologického procesu
při získávání čedičového nepřerušovaného vlákna)
Steklo i keramika (11) (2010) 30-34, 5 obr., 1 tab., 9 lit.
V úvodní části rozebírají autoři současný stav znalostí
o struktuře skelné fáze na atomové úrovni. Zajímavě porov-
návají silikátové sklo se sklem organickým. U prvého z nich
poukazují zvláště na tzv. minerální strukturní paměť. Tavení
čediče se všeobecně provádí v rozmezí teplot
1720 – 1535 K. Při tom horní hranice pro krystalizaci je
1530 K. Velký vliv na vlastnosti skelné fáze má doba výdrže
tavby při 1720 K, při níž viskozita taveniny je kolem 150 Pas.
Pecní tavicí agregáty pracují dvěma způsoby – první se reali-
zuje v pecích modulového typu (s různě velkou výrobností),
druhý ve sdružených pecích vanového typu. Autoři porovná-
vají přednosti a nevýhody obou způsobů. Bližší údaje jsou
shrnuty v tabulce od ruských, čínských výrobců a jednoho
výrobce z Koreje. Hlavní pozornost je věnována druhému
způsobu tavby, kterému autoři dávají přednost, zvláště je-li
při něm zároveň použito působení magnetického pole. Na
řadě optických a elektronových obrázků jsou zachyceny
strukturní charakteristiky vláken. V grafu je závislost pevnos-
ti vlákna na době výdrže tavení při 1720 K. Perspektiva dru-
hého postupu výroby je jednoznačná.
ISK-11-76
Kc
Anotace zpracovávány z těchto zahraničních odborných
časopisů:
Keramische Zeitschrift (D), Ceramica Informazione (I),
Interceram (D), Fliesen und Platten (D), Steklo i keramika
(RU), Ogneupory (RU), Ziegelindustrie International (D),
Lęindustrie céramique & verriere (F), Journal of the Euro-
pean Ceramic Society (UK), World Ceramic Refractories
(UK), Science and Technology of Advanced Materials (UK),
CFI/BDKG (D), Ceramics International (UK), Ceramic
Industry (USA), Zement-Kalk- Gypsum (D), Industrial Cera-
mics (I), Industrial Minerals (UK), AufbereitungsTechnik (D),
Industrial Diamond Review (UK), Industrial Diamanten
Rundschau (D), Ceramics Int. Journal (I), Cerámica y Vidrio
(E), Zement + Beton (D)
MOSBUILD
16. ročník mezinárodního stavebního veletrhu
5. - 8. 4. 2011
Moskva, Expocentre & Crocus Expo, Rusko
www.a-print.cz
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)