Page 12 - Keramick

Basic HTML Version

12
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Kontrolovaný pohyb atmosféry a řízené rozložení teploty
pece pomocí elektrických topných článků v komoře umož-
nilo dosažení vysokého stupně homogenity tepelného pole.
Výrobky produkované v peci
Ve válečkové komorové peci byly v převážné míře vyrá-
běny sklokrystalické materiály ve tvaru plochých desek
s obchodním názvem Glasilex. Tyto desky, vyráběné až do
maximálních rozměrů 140 cm x 90 cm, sloužily po naformá-
tování nejčastěji jako vnější velkorozměrové fasádní obklady
staveb. Dále byly užity při rozmanitých vnitřních aplikacích,
v interiéru například na obklady stěn, podlahy i různé části
nábytku.
Dominantní složka pro výrobu sklokrystalických materiálů
odpovídala průměrnému složení plochého a obalového
skla. Lze to vyjádřit v hmot. % obsahem SiO
2
(70 – 73,5),
Al
2
O
3
(0,6 – 2,0), CaO (6 – 11), MgO (1,5 – 4,5) a Na
2
O
(13 – 15). V menší míře se experimentovalo i s dominant-
ními složkami obdobné bezolovnatému křišťálovému sklu,
zejména soustavy K
2
O – CaO - SiO
2
, kde hlavní alkalickou
složku Na
2
O nahradil K
2
O. Pro modifikování barvy byla po-
užívána odpadní barevná obalová nebo plochá skla, která
měla obdobná složení. Lišila se vyšším obsahem barvících
oxidů nejčastěji Fe
2
O
3
(1,5 – 2,0) a MnO (0,3 – 2,8). V menší
míře se používaly k dobarvování komponenty obsahujícími
kromě zmíněného Fe a Mn také Cr, Ni a Cu.
V průběhu výpalu byl tento materiál ve stavu různě viskóz-
ního skla s proměnlivým obsahem pevné fáze. Lze předpo-
kládat, že se z vyráběného materiálu při vysokých teplotách
mohly do okolní atmosféry uvolňovat páry obsahující někte-
ré prvky podle složení vsázky a zejména skloviny.
vzorek Popis místa odběru
komora viditelný Maximální
pec
nános
teplota ºC
1
spodní část pod formou; 30 cm od kraje vedle topného článku
2
není
1050
2
výplň spáry mezi tvarovkami, přečnívající část do prostoru;
1
není
800
10 až 40 cm od vstupu do komory
3
strop pece, kraj u topného článku; 25 cm za vraty komory 3
4
není
600
4
strop pece; kraj, kolmo k ose pece; 25 cm od vrat komory 6
5
není
500
5
strop pece; kolmo k ose pece, 20 cm od konce před komorou 7
6
není
400
6
otevřená zóna přechodu mezi komorami; vedle válečků; okraje pece
4-5
vysoký
540-480
nárazově
7
otevřená zóna přechodu mezi komorami; vedle válečků;
5-6
vysoký
480-400
střed (osa pece)
nárazově
Poznámka: Maximální teplota je teplota v místě odběru dle nejběžnější křivky
Tab. 2
Údaje o odběru vzorků
Údaje o provozu pece
V tabulkách III a IV jsou zaznamenaná data o provozu
jen na nejvyšších teplotách. Do časového údaje nebyly
zahrnuté doby nájezdu, chladnutí a testování na nízkých
teplotách. Výroba probíhala v různě dlouhých kampaních
od zažehnutí pece do jejího vyhasnutí.
Tab. 3
Informace o provozování pece
Provoz tepelného zařízení
období výroby
2001 až 2009
převažující výroba
velkoplošné sklokrystalické desky Glasilex
počet cyklů (kampaní)
43
počet cyklů delších než 2 dny
36
Tab. 4
Statistické údaje o expozici sledovaného vláknitého materiálu na nejvyšší teplotě v daném místě pece
Pec provozována na nejvyšší teplotě
dny
hodiny
suma
362
8680
minimum
1
6
maximum
49
1176
průměr
8,4
202