Page 14 - Keramick

Basic HTML Version

14
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Obr. 3
Difraktogam vzorku vláken exponovaných při teplotě 1050
o
C
Tab. 6
Semikvantitativní množství fází (vlákno exponované na 1050
o
C)
Závěr
Ukazuje se tedy, že vlákna použitá i dlouhodobě ve
vyzdívkách pecí do teplot cca 950
o
C, ani v agresivním
prostředí, např. alkalických par, nevykazují žádné výrazné
změny. Kromě nepatrného zvýšení obsahu alkalických oxidů
nebyly mikroskopicky na povrchu, ani pomocí rtg. difrakce
a IČS, ve struktuře materiálu pozorovány žádné větší změny.
Je tedy možno doporučit vláknité žárovzdorné materiály
i dlouhodobě pro použití při teplotách do 950
o
C i pro
prostředí, kde bude významná tenze par alkalických oxidů.
Ref. Code
Score
Compound Name
Mineral Name
Chemical Formula
SemiQuant [%]
01-076-0938
46
Silicon oxide - HT
Cristobalite low
SiO
2
21
01-074-1202
21
Zirconium oxide - HP
Baddeleyite, syn
ZrO
2
2
01-079-1457
86
Aluminium silicon oxide
Mullite, syn
Al4.52 Si1.48 O9.74
77
Literatura
[1] Vysokoteplotní izolační materiály Promat (2011),
http://www.promatpraha.cz (citace 1-6-2011)
[2] Kutzendörfer J., Máša Z.: Tepelně izolační žárovzdorné
materiály, Informatorium, Praha (1991)
[3] Kutzendörfer J., Hamáček J.: Vláknité materiály a vý-
robky z nich, Sklář a keramik 62 (2012) 64-70
[4] Kutzendörfer J.: Žárovdorné materiály, díl V, Vláknité
materiály, SiS ČR Praha (2009)
Recenzent: Dr. Ing. Michal Přibyl, Promat Praha
http://www.silis.cz/cz/keramicky-zpravodaj/