Page 2 - Keramick

Basic HTML Version

Keramický zpravodaj - časopis pro silikátový průmysl - nabízí široké spektrum informací i množství témat,
která se v silikátovém průmyslu vyskytují. Keramický zpravodaj zároveň umožňuje publikovat erudovaným
odborníkům. A když se v redakci shromáždí více článků, než je únosné pro daný rozsah tištěného časopisu,
vyjde Keramický zpravodaj s referáty na vloženém CD. A to je od roku 2010 již potřetí.
Tentokrát jsou to vybrané referáty ze 4. ročníku konference „VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN“,
která se konala ve dnech 10. až 12. dubna 2013 v hotelu Cascade v Mostě. Konference byla organizována
pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava -prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., děkana HGF VŠB-TU Ostrava - 
prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc.,dr.h.c., předsedy Českého báňského úřadu - Ing. Iva Pěgřímka a proděkana
LDF Mendelovy univerzity v Brně – prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. Konferenci pořádalo
CZECH STONE CLUSTER, družstvo ve spolupráci s Vysokou školou báňskou -Technickou univerzitou Ostrava,
Technickou univerzitou v Košicích, Fakultou BERG, Politechnikou Śląska Gliwice, Lesnickou a dřevařskou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Hornickou společností podkrušnohorské oblasti v Mostě.
Strategickým partnerem konference byly Severočeské doly a.s. Chomutov.
Konference by zahájena slavnostními projevy předsedy Českého báňského úřadu Ing. Iva Pěgřímka, ředitele
úseku strategie a komunikace GŘ Severočeských dolů a.s. Chomutov Ing. Vladimíra Budinského, MBA,
ředitele odboru hornictví a stavebnictví MPO v Praze Ing. Zbyška Sochora, Ph.D., předsedy Obvodního
báňského úřadu v Mostě Ing. Dušana Havla, MPA, předsedy Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti
Most Ing. Františka Frause, CSc. a předsedy představenstva Czech Stone Cluster, družstvo
Ing. Františka Žočka, Ph.D. Konferenci moderoval Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. a Ing. Zdeněk Brázda.
Jednotliví autoři své odborné přednášky přepracovali do formy článků, které byly recenzovány.
CD obsahuje celkem 17 recenzovaných článků. Organizace výběru a zpracování jednotlivých článků se ujal
p. doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D., který je také členem redakční rady Zpravodaje.
Přípravu CD zajistil p. Ing. František Žoček Ph.D.
Příloha Keramického zpravodaje
č. 3-4/2013