Page 3 - Keramick

Basic HTML Version

3
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Redakce
Keramického zpravodaje
Editor
Ing. Karel Pavlík
Redaktorka
Monika Molnárová
Redakční rada
Ing. Jindra Drottnerová
Ing. Evžen Krameš
Ing. Karel Lang, CSc.
Ing. Jaroslava Ledererová, CSc.
Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Doc. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst
Ing. Magda Purkrábková
Ing. Jiří Sedmidubský, CSc.
Petr Schlattauer
Ing. Vladimíra Slípková
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D. (předseda)
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Ing. Miroslav Škrášek
Doc. Ing. Pavol Vadász, Ph.D.
Recenzenti
Doc. Ing. Jaroslav Kunc, CSc.
Doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
Zpracovatelé anotací
Ing. Vladimír Dufek, CSc. (Df)
Doc. Ing. Jaroslav Kunc, Csc. (Kc)
Ing. Lubomír Lejsek (Le)
Mgr. Vladimíra Sobotková (So)
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D. (St)
KERAMICKÝ ZPRAVODAJ
Referátový časopis pro silikátový průmysl
Vydavatel: Silikátový svaz, Nádražní 76, 150 00 Praha 5-Smíchov
Redakce a příjem inzerce: Monika Molnárová, Silikátový svaz, Nádražní 76, 150 00 Praha 5-Smíchov
IČ: 45249491, tel.: 224 932 884, fax: 224 933 891, e-mail: vtei@silis.cz, silis@silis.cz, http://www.silis.cz
6 čísel, ISSN: 1210-2520, evid. č. MK ČR E 18837
Grafická úprava, sazba a tisk: Grafotechna Plus, s.r.o.
Obsah
strana
ročník 29
číslo 3-4/2013
přírodní a alternativní suroviny – úpravnictví a technologie – výrobky silikátového průmyslu – zkušební
postupy a metody – normalizace a patenty – průmyslová ekologie a životní prostředí – trendy vývoje
Stanovení velikosti krystalitů – metodika a aplikace v praxi
5
D. Všianský
Žárovzdorné vláknité materiály po dlouhodobém tepelném
11
namáhání v agresivním prostředí
J. Hamáček, J. Kutzendörfer, J. Stoklasa, J. Macháček, J. Maixner
Keramiky zlatých barev
15
K. Lang, J. Tománek, D. Všianský, L. Nevřivová
Rekultivace z hlediska přínosu pro životní prostředí
21
K. Vymyslická, P. Foitová Dernerová, M. Mikoláš
Rekultivace a revitalizace ploch na Radovesické výsypce
25
P. Vaněk, L. Straka, J. Brabenec, I. Bílý
Anotace ze zahraničních odborných časopisů
29
Vynálezy - patenty
47
Normalizace
49
Firmy – technologie – výrobky – veletrhy
50 – 58
135 let výroby keramiky ve Znojmě
50
Ceny surovin
59
Z českých časopisů
61
Knihy
62
Historie
62 – 65
Keramické ozvěny (2)
62
J. Kunc
Keramické ozvěny (3)
64
J. Kunc
Design
66 – 68
12. Mezinárodní hrnkové sypozium 2013
66
Společenská kronika
69
Ing. Miloš Cikrt oslavil osmdesátku
69
Silikátový svaz informuje
69