Page 20 - Keramick

Basic HTML Version

20
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Obr. 9
Abrazivní odolnost TiN
Obr. 10
Porovnání barvy zlatých a titannitridových šperků
Zatím co koroze keramického TiN má lineární průběh,
u porovnávacího vzorku W dochází k postupné pasivaci
s tvorbou povrchového povlaku WO
3
a WO
2
Cl
2
.
Na obr. 8c a 8d je snímek lomové plochy cermetu TiN-W
(vzorek č. 13 z tabulky 2) po ukončení korozní zkoušky.
Z porovnání snímků v režimu sekundárních elektronů je
patrné, že koroze se týká pojivové wolframové fáze, slinutá
zrna TiN nejsou korozně napadena.
Ostatní vzorky uvedené v tabulce 2 korodovaly úměrně
obsahu slinovacích příměsí, rychlejší koroze nastala u ko-
vových pojiv, nejodolnější bylo pojivo z oxidu zirkoničitého.
Hodnota korozní rychlosti keramo-metalického produktu
TiN-W, který svou charakteristikou barevnosti, otěruvzdor-
nosti a přibližnou imitací vysoké měrné hmotnosti převyšu-
jící falzifikáty z mosazi nebo povlakovaného olova, svědčí
o tom, že dochází k přednostnímu vyleptávání či rozpouště-
ní pojivové wolframové fáze z povrchových vrstev. Přídavek
W měl přispět k imitaci zvýšení měrné hmotnosti.
Vlivem zvýšení povrchové nerovnosti po leptání pak klesá
hodnota jasu L
*
, zato se zvyšuje hodnota parametru žlu-
tosti b
*
. Korozní testy v roztoku sulfidu sodného sledovaly
jen změnu barevnosti obdobnou při tzv. černání šperků.
Změna barevnosti v negativním smyslu byla opět způsobe-
na tmavnutím sulfidového povrchu u produktů s kovovým
pojivem. U samotného TiN poklesla prokazatelně jen hod-
nota L
*
, změny barevných parametrů a
*
a b
*
byly v mezích
chyby měření a zřejmě i ovlivněny posunem parametru L
*
.
Preparáty TiN-W exponované v sulfidu sodném obsahovaly
Profil vytryskaného
důlku změřený Rank-
Taylor Hobsonovým
testorem.
v povrchové vrstvě podle XRF analýzy 0,015 % vázané síry.
Toto podprahové množství ani jeho fázové složení nebylo
možno difraktometricky identifikovat a bylo snadno odstra-
něno přeleštěním povrchu vzorku.
Závěr
Jak je patrné z tabulky 2, vykazují keramiky zlatých barev na
bázi TiN a ZrN v porovnání se 14-18karátovým zlatem tako-
vé parametry barevnosti, že mohou s ním v tomto ohledu
soutěžit. V porovnání se zlatem vykazují pak daleko lepší
mechanické vlastnosti v těch parametrech, které jsou pro
šperkařský a bižuterní průmysl velmi důležité, a to je tvrdost
a otěruvzdornost. Testy odolnosti proti korozi ukázaly, že
tyto keramiky jsou vůči korozi rovněž velmi odolné. Všechny
uvedené skutečnosti dovolují vyslovit předpoklad, že kera-
miky na bázi TiN a ZrN se mohou, ve vhodném designu,
uplatnit ve šperkařském a bižuterním průmyslu.
Literatura
[1] www.global.kyocera.co./newa/2008/0713.html
[2] United States Patent No. 4,511,665 (1985)
[3] Suková I.: Alergie na nikl, dostupné http://www.agro-
navigator.cz (cit. 23-2-2004)
[4] www.astonvareni.cz
[5] Brožek V. a kol.: Preparation and Properties of Ultra-
High Temperature Ceramics Based on ZrC and HfC,
Solid State Phenomena (170) (2011) 37-40
[6] Benešová L. a kol.: Syntéza nanoprášků v klouzavém
elektrickém výboji, Sborník 58. konference chemic-
kého a procesního inženýrství CHISA 2011, 171-184,
ISBN 978-80-905035-0-2
[7] Brožek V. a kol.: Ceramo-metallic materials of the
Ti-B-C and Ti-B-N systems, METAL 2011, Conference
Proceedings. Ostrava : TANGER,.s.r.o. (2011)122-126,
ISBN 978-80-87294-22-2
[8] MATUŠEK M.: Vztah mezi tvrdostí a modulem pružnos-
ti u brousících nástrojů a skel, Sklář a keramik 31 (4)
(1981) 88-91
Tato práce vznikla v rámci Výzkumného záměru MŠMT
6046137302.
Recenzent: Doc. Ing. Zdeněk Sofer, PhD., VŠCHT Praha,
Technická 5, 166 28 Praha 6