Page 28 - Keramick

Basic HTML Version

28
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Rekultivační práce byly zahájeny roku 1986 a orientovaly
se na do té doby dokončené plošiny a svahy. V první fázi
byly na upravených plochách provedeny meliorace a vy-
tvořen nový systém vodotečí pro odvod povrchových vod.
Od roku 1988 se započalo se zalesňováním. Na 75 ha byla
zřízena deponie slínovců pro pozdější využití právě pro
rekultivaci. Slínovci se převrstvuje povrch výsypky tvoře-
ný pro rekultivaci nevhodnými zeminami: nadložními jíly
a křemennými písky s obsahem pyritických příměsí. Během ně-
kolika desítek let došlo ke komplexní rekultivaci a málokdo by
na první pohled poznal značný zásah do původní krajiny [19].
5. Současná situace
V roce 2003 bylo ukončeno zakládání výsypky. Bylo tak vytvo-
řeno mohutné výsypkové těleso stoupající z nadmořské výšky
250 m n. m při kontaktu s výsypkou Jirásek na severozápadě
a dosahující kót 420 m n. m. ve své východní části, kde ply-
nule navazuje na masív Českého středohoří. Povrch výsypky
je již zrekultivován. Nalezneme zde množství vodních ploch
a mokřadů. Na temeni výsypky jsou ponechány dvě samo-
statné plochy, na nichž je sledován přirozený vývoj povrchu.
Prostředí Radovesické výsypky je unikátním studijním pro-
středím, ve kterém je možné sledovat vliv postupné sukcese
na nerekultivované ploše a vliv rekultivace na vývoj fauny
a flóry. Na přirozeně osidlujících místech dochází ke změně
a pestrosti biotopů, jež mají vliv na sestavu a změnu fauny
a flóry. Rekultivované plochy se oproti tomu stávají během
let poměrně stabilním prostředím připomínající běžnou les-
nicky a zemědělsky obhospodařovávanou půdu.
Do budoucna se počítá s využitím výsypky jako rekreační
oblasti a připravuje se také silniční obchvat města Bíliny
a silniční propojení přes výsypku z Kostomlat do Štěpánova,
Razic a Bíliny. Tato silnice je již dnes sjízdná a využívaná
zejména turisty a cyklisty.
Literatura
[1] Dvořák P., Hurník S.: Ověření funkce odvodňovacích ob-
jektů v prostoru Radovesické výsypky pracovní podklad
k realizačnímu výstupu, VÚHU a.s., Most (1987)
[2] Fišera E.: Radovesická výsypka a její začlenění do ekosys-
tému území, sborník konference RVM, Most, (1992)
[3] Herčík M.: Ochrana životního prostředí skriptum, VŠB
Ostrava, (1994)
[4] Hurník S.: Řešení racionálního odvodňování výsypných
prostorů, výzkumná zpráva, VÚHU a.s., Most, (1990)
[5] Hurník S., Dvořák P.: Ověření funkce odvodňovacích ob-
jektů v prostoru Radovesické výsypky, odborný posudek,
VÚHU, k.ú.o Most, (1987)
[6] Chyczyová R.: Sledování pórových tlaků v podloží vyso-
kých náspů, zpráva, VUT Brno, (2007)
[7] Jedlička A.: Výzkum stability Radovesické výsypky velko-
lomu M. Gorkij, odborná zpráva, VÚHU, Most, (1966)
[8] Kolektiv autorů: Radovesická výsypka - doprovodné su-
roviny, GP Praha, (1953)
[9] Kolektiv autorů: Odvodnění Radovesické výsypky, Hydr-
operojekt, a.s. Praha, (1997)
[10] Kolektiv autorů: Rekultivace adovesické výsypky po
ukončení provozu, aktualizace studie, R-PRINCIP MOST,
s.r.o. Most, (2002)
[11] Kolektiv autorů: Plán rekultivace území dotčeného těž-
bou Dolů Bílina, Aktualizace pro rok 2012, R-PRINCIP
MOST, s.r.o. Most, (2011)
[12] Pichler E.: Úvodní studie výzkumu změn, probíhajících
v tělese výsypky, ovlivňujících její tvarování a konsolida-
ci I, studie, VÚHU Most, (1975)
[13] Pichler E.: Úvodní studie výzkumu změn, probíhajících
v tělese výsypky, ovlivňujících její tvarování a konsolida-
ci II - dílčí zpráva, VÚHU Most, (1977)
[14] Pichler E.: Úvodní studie výzkumu změn, probíhajících
v tělese výsypky, ovlivňujících její tvarování a konsolida-
ci - závěrečná zpráva, VÚHU Most, (1980)
[15] Pichler E. a kol.: Ideový návrh odvodňovací štoly v pod-
ložce Radovesické výsypky, VÚHU, k.ú.o., (1980)
[16] Pletichová M.: Komplexní zhodnocení vodního režimu
Radovesické výsypky v roce 1998 a její digitální zpra-
cování, odborný posudek, VÚHU a.s., Most, (1998)
[17] Puchar, Jerman: Rekultivace Jirásek III - úprava a odvod-
nění - studie, VPT, s.r.o., (1996)
[18] Řehoř M.: Rekultivace krajiny postižené těžbou hně-
dého uhlí se zaměřením na tvorbu antropogenních
půdních profilů. Disertační práce doktorského studia,
Ostrava, (2007)
[19] Řehoř M.: Stanovení kvality rekultivačních hornin na
zájmových plochách DB určených k rekultivaci v roce
2010 - odborný posudek, VÚHU a.s. Most, (2010)
[20] Řehoř M., Ondráček V.: Rekultivace výsypky Radovesice
Zpravodaj Hnědé uhlí (4) (2010) VUHU a.s. Most,
[21] Skořepa R.: Odvodňovací štola pod Radovesickou výsyp-
kou VMG - 5. stavba, 3. a 4. etapa 1981 až 1985
Recenzent: prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.
Veletrh LABOREXPO
je nejvýznamnější veletržní událostí pro oblast analytické, měřicí a laboratorní techniky v ČR, pořádanou pouze jednou za dva roky. Široký
sortiment přístrojů, zařízení a laboratorního vybavení zde představí přední domácí a zahraniční dodavatelé a zástupci firem poskytujících
služby laboratoří na zakázku. Na veletrh je k dnešnímu dni přihlášeno 83 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Německa, Holandska a Švýcarska.
Celkový počet firem zastoupených vystavovateli je více než 400.V rámci veletrhu se uskuteční i tradiční odborný doprovodný program. Jeho
hlavní částí bude dvoudenní blok přednášek zaměřených na moderní analytické postupy, biochemii, life science, nanotechnologie a další
témata. Na příkladu úspěšných vědecko-výzkumných projektů budou představeny současné moderní laboratorní metody a nároky na jejich
vybavení v konkrétních souvislostech. Další částí doprovodného programu budou prezentace a workshopy vystavovatelů.
www.laborexpo.cz