Page 29 - Keramick

Basic HTML Version

29
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
666.76 Žáromateriály
Cui B., Lee W. E.
High-temperature Oxidation Behaviour
of MAX Phase Ceramics
(Vysokoteplotní oxidační chování keramiky
s fázemi MAX)
Refractories Worldforum (1) (2013) 105-112, 4 obr., 3 tab.,
31 lit.
Fázemi MAX se rozumí karbidy Ti
2
AlC a Ti
2
AlN. Jejich pou-
žití se předpokládá při vysokých teplotách do ložisek, forem
žárového lisování, topných prvků, koroziodolných součástí
a ochranných materiálů nukleárních reaktorů. Mohou se
vyskytovat v různých substitučních derivátech, jak je blíže
v článku uvedeno. Ternární fázové diagramy při 1000
a 1325 °C znázorněny. Podrobně je rozvedena jejich vyso-
koteplotní oxidace probíhající podle parabolické závislosti
ve smyslu Arrheniovy rovnice. Na povrchu keramiky se
vytváří ochranné vrstvy TiO
2
, Al
2
TiO
5
,
α
-Al
2
O
3
. Vyhodnoco-
váno napětí při oxidaci vznikající doprovázené případným
vznikem trhlinek v důsledku rozdílných koeficientů teplotní
roztažnosti. Podrobné poznání oxidačních pochodů je pro
praktické použití těchto karbidů nezbytné.
ISK-13-121
Kc
Demirsan W., Büyükcayir I.
Study of Refractory Bricks with Improved Alkali Resistance
for the Cement Industry
(Studium žárovzdorných cihel se zlepšenou
alkalickou odolností pro cementářský průmysl)
Refractories Worldforum (1) (2013) 87-92, 9 obr., 3 tab.,
3 lit.
V této studii autoři porovnávají nový druh andalusitových
cihel TZAR neobsahujících SiC a ZrO
2
s 5-ti druhy dosud
vyráběných cihel účelně používaných v cementárnách ze
závodu Hazdenar (Turecko). Vlastnosti cihel Hazdenar jsou
uvedeny v tabulkách, uveden i bližší popis (obsah SiC, fos-
fátová vazba, surovinová báze-andaluzit, korund). Práce je
zaměřena zejména na zkoušky alkalické odolnosti, otěru-
vzdornosti a odolnosti k teplotním šokům. Průběh zkoušek
včetně fotodokumentace je uveden. Z výsledků zkoušek
autorům vyplývá závěr, že nový druh TZAR komplexně odo-
lává třem typům opotřebení (alkáliím, otěru, termošokům).
ISK-13-122
Kc
Souza T. M. a kol.
Novel Technological Route to Overcome the Challenging
Magnesia Hydration of Cement-free Alumina Castables
(Nová technologická cesta k překonání problému
hydratace magnezie u bezcementových hlinitých
žárobetonů)
Refractories Worldforum (1) (2013) 94-98, 9 obr., 11 lit.
Autoři se v práci zabývají využitelnosti hydratace MgO
Anotace ze zahraničních odborných časopisů
(Annotations from foreign special journals)
Informace k plnému znění článků obdržíte na adrese redakce, tel.: 224 932 884, e-mail: vtei@silis.cz
k úpravě mikrostruktury bezcementových žárobetonů tak,
aby se neprojevilo její praskání v důsledku objemového pří-
růstku na brucit [Mg(OH)
2
]. Základní myšlenkou je ukládání
vznikajícího brucitu do pórů ve struktuře žárobetonu. Využi-
li přitom vliv iontu CH
3
COO
-
na urychlení hydratace. Zkouš-
ky prováděli s mrtvě pálenou magnezií (DMB) a kaustickou
magnézií (CM). Vlastnosti uvedeny. Žárobetonové směsi
sestavili z hrubého tabulárního Al
2
O
3
(Almatis D ≤ 6 mm)
a reaktivních jemných korundů (Almatis) s disperzantem
BASF (0,2 %). Vytvářeli vzorky 150×25×25 mm.Po tvrze-
ní při 50 °C sledovali rezonanční technikou E v průběhu
7-mi dnů. Souběžně sledovali termogravimetricky průběh
hydratace a sušení. Zjišťovali vliv přídavku kyseliny octové
v množství 0,1 a 0,2 % (hm). Výsledky jsou v řadě grafů
a tabulce. Zvlášť sledovali suspenze CM a DBM s HAc na
tvorbu mikrostruktury jako pojivé báze. Snímky SEM pro-
kazují velké rozdíly v pórovité mikrostruktuře. Dosažené
výsledky ukazují novou možnost v technologii bezcemen-
tových žárobetonů.
ISK-13-123
Kc
Gehre P.
Possible Design of Chromeoxide-free Refractory Castables
for Use in Slagging Gasifiers
(Návrh bezchromitých žárobetonů pro vyzdívku
granulačních zplynovačů)
Refractories Worldforum (1) (2013) 99-104, 5 obr., 4 tab.,
15 lit.
Cílem práce bylo ověřit možnosti náhrady z tvarovek CAZ
(Cr
2
O
3
–Al
2
O
3
–ZrO
2
) žárobetony bez Cr
2
O
3
. Bylo vyzkouše-
no 8 druhů (v tabulce) na bázi Al
2
O
3
s různými přísadami
(spinel, MA cement, popel z hnědého uhlí, TiO
2
, ZrO
2
). Zr-
nitost směsí do 5 mm. Postup přípravy zkušebních hranolů
a korozních kelímků je v článku uveden, vlastnosti a fázové
složení je uvedeno v tabulkách. Nejvyšší ohybovou pevnost
vykázal vzorek s popelem. Korozní zkoušky prováděny
s provozní struskou při 1300-1450 °C/3 h. Penetrace tave-
niny zachycena na fotografiích a snímcích SEM. Podrobně
je zde diskutován vliv přídavků, zvláště TiO
2
a ZrO
2
v redukč-
ní a oxidační atmosféře. Systematický přístup k výsledkům
dovoluje předpokládat použití žárobetonové vyzdívky pro
teploty do 1450 °C. Provozní stabilita v redukčním prostředí
se bude dále ověřovat.
ISK-13-124
Kc
Hemrick J. G. a kol.
Development and Deployment of Shotcrete Refractories
for Aluminium Rotary Furnace Application
(Vývoj a ukládání žárovzdornin „shotcrete“ při
aplikaci v rotační peci na hliník)
Refractories Worldforum (1) (2013) 73-78, 7 obr., 1 tab.,
6 lit.