Page 30 - Keramick

Basic HTML Version

30
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Pod hlavičkou národní laboratoře ORNL (USA) za spoluprá-
ce s řadou dalších institucí a výrobců probíhaly výzkumné
práce s cílem zvýšit výdržnost vyzdívek předehřívacích
a rotačních pecí na zpracování vratného hliníku. Autoři
začali laboratorní zkoušky, s využitím svých předcházejících
prací. Pečlivě prozkoumali opotřebené vyzdívky. Ukázalo
se, že vyzdívky na bázi spinelu nebyly nejvhodnější a tak
se zaměřili na aluminosilikáty se 70 % Al
2
O
3
. Uskutečnili
mnoho korozních zkoušek a to jak prstových tak kelímko-
vých při teplotách 815-1260 °C. Výsledky jsou fotograficky
dokumentovány. Nadto ve spolupráci s výrobcem vyzdívek
MINTEQ zajišťovali korozní zkoušky na malé rotační peci
(s fotografickým doložením). Nakonec provedli poloprovoz-
ní a provozní zkoušky v množství až 70 t směsí. Hmoty vy-
zkoušeli též jako opravárenské. Podařilo se zvýšit výdržnost
z 3-5 měsíců na 18.
ISK-13-125
Kc
Büchner H. J.
Steel Consumption and Global Refractory
Brick Demand – a Stagnated Market?
(Spotřeba oceli a globální požadavky na žárovzdorné
cihly – stagnující trh?)
Refractories Worldforum (1) (2013) 29-34, 11 obr.
Autorem článku je zástupce německé průmyslové banky
IKB. Zabývá se značně zevrubně situací ve světové výrobě
surového železa a oceli s tím, že z toho odvozuje výhled
výroby a spotřeby žárovzdornin. Výklad je doprovázen
mnoha grafy znázorňující výhled 2013-2015. Hodnotí vlivy
ekonomiky v USA, Číně, EU a zvláště v Německu, které má
nejlepší bilanci z důvodu velkých zahraničních investic ve
strojírenském průmyslu. Trh oceli roste hlavně v Číně, Indii
a Rusku. Uvedeny údaje o předpokladu spotřeby v Číně
v roce 2020. Velká pozornost je věnována stavebnictví
a bytové výstavbě se značnými geografickými rozdíly. Vy-
hodnocují se ceny ropy a el. energie. Trh hliníku roste ze-
jména v rozvojových zemích. Výhled žárovzdornin je shrnut
do několika bodů, z nichž vyplývá dobrý globální výhled.
ISK-13-126
Kc
Kolbe P.
Andalusite Production – Embracing Change
(Produkce andalusitu zahrnuje změnu)
Refractories Worldforum (1) (2013) 15-16
Jihoafrický producent andalusitu AR (Andalusite Recourse)
provedl vývojové práce za účelem značného snížení pří-
rodních znečištěnin, kterých obsahuje až 1,2 %. Jedná se
o tři druhy: gethit, kalcit a břidlice, z nich první způsobuje
na žárovzdorných cihlách nepěkné černé vytaveniny při
vysokém výpalu. Spoluprací na vývoji se podařilo snížit ne-
čistoty na 0,85 % a prakticky odstranit nevhodný estetický
vzhled. Současně s tím bylo nutno řešit ekonomii úpravy. AR
dosáhla na trhu v r. 2012 podíl 30 %. Firma vlastní velké
geologické zásoby, proto předpokládá další rozvoj.
ISK-13-127
Kc
TassoT P., Willoughby C.
Periklazouglerodistye ogneupory dlja bystrogo remonta
futerovki kislorodnych konvertorov
(Periklasouhlíkové žárovzdorniny pro rychlou
opravu vyzdívky kyslíkových konvertorů)
Ogneupory i techničeskaja keramika (11-12) (2012) 44-47,
5 obr., 2 tab., 4 lit.
Práce s konvertorem začíná jeho naplněním odměřeným
množstvím železného šrotu. následuje nalití roztaveného
železa, konvertor se postaví ústím nahoru, vloží se trysky
pro přívod kyslíku a zahájí se shora jeho dmychání. součas-
ně se začne s dmycháním inertního plynu do spodní částí
konvertoru. V první fázi dochází k oxidaci křemíku nachá-
zejícího se v kovu za vzniku oxidu křemičitého. Ten reagu-
je s přítomným vápnem vznikajícím dekarbonatací vápen-
ce a se železem za vzniku kyselé strusky CaO-SiO
2
-FeO.
Pozvolna dochází ke zvyšování teploty, obsahu konvertoru
a začíná se tavit šrot. Poněvadž je v první fázi procesu pří-
tomen uhlík v přebytku, dochází k tvorbě CO. Výsledkem
vzájemného působení strusky, vysoké teploty, oxidační
atmosféry a abrazivního působení dochází ke značné ko-
rozi hořečnatouhlíkové vyzdívky. Autoři uvádějí postupy
a zkušenosti s opravami vyzdívky pomocí materiálu CAL-
DE
TM
MAGFLOWKW 94, který lze aplikovat jak na stude-
né, tak i na horké povrchy, zpravidla včasným torkretová-
ním. Optimalizace práce vyzdívky závisí dále na optimali-
zaci složení strusky, minimalizaci nadbytečného dmychání
a správné volbě druhu oceli pro dané podmínky. Pro
oblast čepu a ústí konvertoru doporučují autoři použít
materiál CALDE
TM
MAGgipr 69 na bázi fosfátové vazby,
použitelný na libovolně horké povrchy příp. CALDE
TM
MAGgipr 69 na bázi kombinované vazby pro studené i
horké povrchy.
ISK-13-128
Le
Peng H., Myhre B.
Ulučšenie rastekaemosti ogneupornych
betonov na osnove optimizacii ich granulometričeskogo
sostava
(Zlepšení roztékavosti žárovzdorných
betonů na bázi optimalizace granulometrického
složení)
Ogneupory i techničeskaja keramika (11-12) (2012) 48-52,
9 obr., 3 tab., 12 lit.
Příspěvek uvádí výsledky výzkumu zlepšení roztékavosti
samozhutnitelných žárovzdorných betonů optimalizací
jejich granulometrického složení. Pro řízení roztékavosti
betonů a průběhu tuhnutí se používají přísady SioxX
a SioxX-Quick na bázi mikrokřemene. Zkoušky byly
provedeny s bauxitovými nízkocementovými betony,
s betony ultranízkocementovými a bezcementovými,
určenými pro žárovzdorné účely. Ve všech případech
byla dosažena 100% roztékavost při přídavku vody
5,5 %. Byla ověřována roztékavost, ztráta pohyblivosti,
pevnost v tlaku a v tahu včetně pevnosti v tahu po te-
pelné expozici. Optimalizace granulometrického složení
přispěla nejen ke zlepšení roztékavosti ale i ke zlepšení
mechanických vlastností studovaných betonů. Rozté-
kavost a průběh tuhnutí bezcementových betonů lze
ovládat přísadou SioxX-Quick. Zkoušky rovněž potvrdily,
že největší vliv na vysokoteplotní betony mají cementy.
Při teplotě 1300 °C zabezpečuje bezcementový beton
nejlepší výsledky.
ISK-13-129
Le