Page 46 - Keramick

Basic HTML Version

46
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Ostatní informace
Anon
31. Hagener Symposium: Pulvermetallurgie –
zukunftsweisend vom Rohstoff bis zur Anwendung
(Sympozium: Prášková metalurgie – budoucí výhled
od surovin po využití)
Keramische Zeitschrift 65 (1) (2013) 20-25, 8 obr.
Ve dnech 29. a 30. 11 2012 uspořádal Výbor pro práškovou
metalurgii 31. sympozium o práškové metalurgii. Sympoziu
předsedal prof. Dr. Herbert Danninger; účastnilo se 100
účastníků a 56 vystavovatelů z 13 zemí. Ze sympozia
byl vydán sborník „Pulvermetallurgie – zukunftsweisend
vom Rohstoff bis zur Anwendung“. Pulvermetallurgie in
Wissenschaft und Praxis. Bd. 28 Fachverband für Pulver-
metallurgie. Heimdall Verlag, Witten (2012) 473 s., ISBN
978-3-00-0401 10-7. Autorem je Hans Kolaska.
ISK-13-196
Kc
Anon
Sympozium „Fügen von Keramik“:
Grundlagen-Verfahren-Anwendungen
(Sympozium „Spojování keramiky:
základy, postupy, použití)
Keramische Zeitschrift 65 (1) (2013) 26-30, 6 obr.
Ve dnech 4.-5. 12. 2012 uspořádala pracovní skupina č.3
Německé keramické společnosti v kongresovém centru
v Erlangen podzimní sympozium věnované spojování kera-
miky, na němž byla přednesena řada příspěvků, týkajících se
nových poznatků o spojování keramiky s různými materiály.
Sympozium bylo rozděleno do následujících pracovních
okruhů:
• silové spojování přesných tvarů,
• povrchové úpravy,
• spojování v syrovém stavu,
• svařovací postupy,
• spojování nekovovými anorganickými pojivy,
• spojování kovovými pojivy ve vakuu/ochranném plynu,
• spojování kovovými pojivy na vzduchu,
• lepení.
ISK-13-197
Le
Sigaev V. N.
Kafedre chimičeskoj technologii stekla i sitallov 80 let:
junosť umeet – zrelosť možet
(Katedře chemické technologie skla a sitalů je 80 let:
mládí umí – zrálost může)
Steklo i keramika (4) (2013) 6-13, 37 lit.
Před 80 lety založil I. I. Kitajgorodskij v podmínkách
Moskevského (nyní Ruského) chemicko-technologického
institutu katedru skla (nyní skla a sitalů). Katedra se stala
vedoucím výukovým a výzkumným pracovištěm sklářského
oboru. V posledních dvaceti letech se úspěšně zúčastnila
řady konkurzů, což umožnilo práci na vysoké mezinárodní
úrovni. V roce 2010 vyhrála katedra ve spolupráci s pro-
fesorem milánské univerzity Albertem Paleari konkurs,
vypsaný vládou ruskou federace, na zapojení špičkových
zahraničních sklářských odborníků do vysokoškolských
pracovišť s cílem řešit téma „nové funkční možnosti skel
a sklokeramiky“. Tato skutečnost umožnila vytvořit v rámci
katedry laboratoř pro základní výzkum a vypracování ino-
vačních technologií skla a sklokrystalických materiálů pro
široké speciální užití např. v letectví, kosmické technice,
v informačních technologiích, laserové technice, fotonice,
konstrukci přístrojové techniky, medicíně. Dnes tvoří kated-
ra a Mezinárodní laboratoř jeden celek umožňující výzkum
a výuku studentů aspirantů. Na aktivitách Mezinárodní
laboratoře se podílejí přední zahraniční odborníci z USA,
Japonska, Francie, Německa, Běloruska, Ukrajiny a Itálie.
Vedoucí úlohu zde zastává profesor Paleari. Laboratoř je vy-
bavena špičkovou přístrojovou a technologickou technikou.
Z aktivit katedry z období posledních několika let je možno
při orientaci uvést krátce tato témata:
• nové funkční materiály na bázi optických a nanostruk-
turních skel
• lokální krystalizace skel s pomocí laserového záření
• nové funkční sklokrystalické a kompozitové materiály
pro vysoké teploty použití
• vysokoteplotní sklokeramika
• vysokoteplotní ochranné kryty
• kompozity na bázi vysokoteplotní sklokeramiky
• ferroelektrická keramika na bázi niobičnanu draselného,
získaná z amorfního prekurzoru
• bioaktivní materiály pro kostní endoprotetické účely na
bázi vápenatofosfátových systémů
• tepelně ochranné kryty slunečních baterií a radiátorů
kosmických přístrojů
• sklovité mikrosféry pro jadernou medicinu.
ISK-13-198
Le
Anotace zpracovávány z těchto zahraničních odborných
časopisů:
Keramische Zeitschrift (D), Ceramica Informazione (I), Inter-
ceram (D), Fliesen und Platten (D), Steklo i keramika (RU),
Ogneupory (RU), Ziegelindustrie International (D), L´indus-
trie céramique‘ verriere (F), Journal of the European Cera-
mic Society /J.E.C.S/.(UK), World Ceramic Refractories (UK),
Refractories Worldforum (D), Science and Technology of
Advanced Materials (UK), CFI/BDKG (D), Ceramics Interna-
tional (UK), Ceramic Industry (USA), Zement-Kalk-Gypsum
/ZKG/ (D), Industrial Ceramics (I), Industrial Minerals (UK),
AufbereitungsTechnik (D), Industrial Diamond Review (UK),
Industrial Diamanten Rundschau (D), Ceramics Int. Journal
(I), Cerámica y Vidrio (E), Zement + Beton (D)
VITRUM 2013
23.-26. října 2013, Itálie
Mezinárodní veletrh specializující se na sklářské strojní zařízení, zařízení
a systémy pro ploché, ohýbané a duté sklo. Doprovodný program.
e-mail: vitrum@vitrum-milano.it,
www.vitrum-milano.it