Page 47 - Keramick

Basic HTML Version

47
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
PATENTY
303889
Uděleno: 02.05.2013
Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.,
Ústí nad Labem, CZ
Tokarová Dr. Ing. Věnceslava, Ústí nad Labem, CZ
Krupová Dagmar, Ústí nad Labem, CZ
Holíková Stanislava, Ústí nad Labem, CZ
Způsob výroby sušeného polotovaru pro syntézu
zeolitů
Způsob výroby sušeného polotovaru pro syntézu zeolitů
spočívá v tom, že se připraví směs smícháním nejméně tří
složek, a to křemičitého solu obsahujícího 2 až 6 % hmotn.
SiO
2
, zdroje Al v množství odpovídajícím 1/20 až 1/12 lát-
kového množství Si a mléka jako porogenu v množství 25
až 150 ml na 1000 g křemičitého solu. Pak se tato směs
suší v rozprašovací sušárně. Vysušený prášek se smíchá
s 200 ml 4 až 8% hmotn. roztoku kyseliny octové na 100 g
sušeného prášku a pak se promyje a vysuší. Jako zdroj Al lze
použít polyaluminiumchlorid hlinitý a do směsi lze též přidat
hydrogenfluorid amonný.
303890
Uděleno: 02.05.2013
Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.,
Ústí nad Labem, CZ
Tokarová Dr. Ing. Věnceslava, Ústí nad Labem, CZ
Krupová Dagmar, Ústí nad Labem, CZ
Holíková Stanislava, Ústí nad Labem, CZ
Způsob výroby zeolitu Beta ze sušeného
polotovaru s porogenem
Způsob výroby zeolitu Beta ze sušeného polotovaru
s porogenem se provádí tak, že se nejprve připraví sušený
polotovar s porogenem jako zdroj Si a Al smícháním křemi-
čitého solu obsahujícího 2 až 6 % hmotn. SiO
2
, zdroje Al
v množství odpovídajícím 1/20 až 1/12 látkového množství
Si a acidofilního mléka v množství 25 až 150 ml na 1000 g
křemičitého solu a sušením takto připravené směsi v roz-
prašovací sušárně. Pak se smíchá 10 hmotn. dílů sušeného
polotovaru s porogenem s 27 až 32 hmotn. díly 30 až
40 % roztoku tetraethylamoniumhydroxidu, 10 až 20
hmotn. díly vody a 0,05 až 0,1 hmotn. dílů očkovacích
krystalů zeolitu Beta. Pak v takto připravené reakční směsi
probíhá při teplotě 140 °C hydrotermální syntéza po dobu
70 až 100 hodin. Pak se produkt nechá vychladnout, zfil-
truje se, promyje vodou a vysuší.
303762
Uděleno: 13.03.2013
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Praha 6, CZ
VYNÁLEZY – PATENTY
(Inventions – patents)
Zpracováno podle věstníků, fondu zveřejněných přihlášek a udělených patentů
Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
Míka Ing. Ph.D. Martin, Praha 10, CZ
Špirková Ing. CSc. Jarmila, Praha 6, CZ
Lahodný Ing. František, Počátky, CZ
Nekvindová Ing. Ph.D. Pavla, Benátky nad Jizerou, CZ
Staněk Ing. Stanislav, Nové Město pod Smrkem, CZ
Optické sodnohlinitokřemičité sklo pro fotonické
komponenty
Popisuje se optické sodnohlinitokřemičité sklo, které ob-
sahuje v % mol.: 60 až 80 SiO
2
; 10 až 20 Na
2
O; 0,5 až
10 Al
2
O
3
; 0 až 20 MO, kde MO představuje alespoň jeden
z kovových oxidů, vybraných ze skupiny ZnO, MgO, CaO,
s výhodou 0,1 až 15 % mol. ZnO, MgO, CaO; a 0 až
10 B
2
O
3
, s výhodou 0,1 až 10 % mol. B
2
O
3
. Suma oxidů
SiO
2
+ Na
2
O + Al
2
O
3
= 70,5 až 95 % mol. Suma oxidů
M
2
O
3
, kde M
2
O
3
je Al
2
O
3
a/nebo B
2
O
3
je v rozmezí 0,5 až
20 % mol. Sklo vykazuje střední optickou bazicitu v interva-
lu 0,45 až 0,65; vysokou vnitřní spektrální propustnost skla
o tloušťce 2 mm nad 99,0 % v oblasti 400 až 2000 nm;
index lomu 1,49 až 1,54; střední optickou homogenitu
pod 2.10
-4
a hydrolytickou odolnost pod 0,4 ml.g
-1
[ml HCl
(C =0,01 mol.l
-1
)].
303767
Uděleno: 14.03.2013
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Praha 6, CZ
Míka Ing. Ph.D. Martin, Praha 10, CZ
Staněk Ing. Stanislav, Nové Město pod Smrkem, CZ
Nekvindová Ing. Ph.D. Pavlína, Benátky nad Jizerou, CZ
Švecová Ing. Ph.D. Blanka, Nový Bor, CZ
Špirková Ing. CSc. Jarmila, Praha 6, CZ
Lahodný Ing. František, Počátky, CZ
Stará Ing. Ph.D. Stanislava, Liberec, CZ
Optické luminiscenční sodnohlinitokřemičité sklo
dopované oxidy kovů a určené pro fotoniku
Popisuje se optické luminiscenční sodnohlinitokřemičité
sklo, které obsahuje v % mol.: 60 až 80 SiO
2
; 10 až 20
Na
2
O; 0,5 až 10 Al
2
O
3
; 0 až 20 MO, kde MO představu-
je alespoň jeden z dvojmocných oxidů kovů, vybraných