Page 50 - Keramick

Basic HTML Version

50
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
FIRMY – TECHNOLOGIE – VÝROBKY – VELETRHY
(Firms – technologies – products – fairs)
ČSN EN ISO 1927-6
(72 6001)
kat.č. 92992
Jejím vydáním se
zrušuje
ČSN EN 1402-6
(72 6001)
ČSN EN ISO 1927-7
(72 6001)
kat.č. 92991
Jejím vydáním se
zrušuje
ČSN EN 1402-7
(72 6001)
ČSN EN ISO 1927-8
(72 6001)
kat.č. 92990
Jejím vydáním se
zrušuje
Žárovzdorné výrobky netvarové
(monolitické) - Část 6: Stanove-
ní fyzikálních vlastností; (idt ISO
1927-6:2012);
Vydání: Červen 2013
Žárovzdorné výrobky netvarové
- Část 6: Stanovení fyzikálních
vlastností;
Vydání: Červen 2004
Žárovzdorné výrobky netvarové
(monolitické) - Část 7: Zkoušení
prefabrikátů;
(idt ISO 1927-7:2012);
Vydání: Červen 2013
Žárovzdorné výrobky netvarové -
Část 7: Zkoušení prefabrikátů;
Vydání: Červen 2004
Žárovzdorné výrobky netvarové
(monolitické) - Část 8: Stanovení
doplňkových vlastností;
(idt ISO 1927-8:2012);
Vydání: Červen 2013
ČSN EN 1402-8
(72 6001)
72/0054/13
72/0055/13
Žárovzdorné výrobky netvarové -
Část 8: Stanovení doplňkových
vlastností;
Vydání: Červen 2004
Zkoušení keramických surovin
a výrobků - Stanovení obsahu síry
v práškových a zrnitých neoxidic-
kých keramických surovinách a vý-
robcích - Část 1: Zkušební postup
s infračervenou detekcí
Přejímané mezinárodní doku-
menty: EN ISO 14720-1:2013 +
ISO 14720-1:2013
Zkoušení keramických surovin
a výrobků - Stanovení obsahu síry
v práškových a zrnitých neoxi-
dických keramických surovinách
a výrobcích - Část 2: Optický
emisní spektrometrie s induktivně
vázaným plazmatem (ICP OES)
nebo iontovou chromatografií (IC)
po spálení v proudu kyslíku
Přejímané mezinárodní doku-
menty: EN ISO 14720-2:2013 +
ISO 14720-2:2013
Oznámení o zahájení zpracování
135 let výroby keramiky ve Znojmě
(135 years of ceramic production in Znojmo)
Z historie znojemského závodu
Když v roce 1878 započínala stavba keramičky ve Znojmě, málokdo
by prorokoval, že se tento závod bude skvět v plné slávě i o 135 let
později a jeho výrobky, už se značkou Jika, bude znát celý svět. To-
várna, tehdy založená pod jménem Rudolfa Ditmara, je v současné
době nejstarším závodem se strojovou výrobou tohoto druhu v celé
Evropě. Nově se zde vyrábí i koupelnový nábytek.
Za dob Rudolfa Ditmara aneb začalo to lampami
Závod ve Znojmě založil v roce 1878 bývalý setník c. k. rakous-
ko-uherské armády dr. Rudolf Ditmar. Počátek historie se odehrál
v Paříži a tím „na druhé straně“ byla olejová lampa. Tehdy to bylo
svítidlo, které nešlo příliš regulovat, což omezovalo jeho funkč-
nost. Ditmar spolu s bratrem nejprve začali s lampami obchodovat
a v roce 1841 již měli první továrnu na lampy ve Vídni. V roce 1850
se jim podařilo vyvinout zdokonalený typ svítidla – tzv. vídeňskou
lampu s regulačním kolečkem. Firma díky tomu prorazila do za-
Obr.1
Katalog Ditmar