Page 61 - Keramick

Basic HTML Version

61
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Sklář a keramik 62 (1-2) (2013)
M. Šveda, R. Sokolář: Hodnocení mrazuvzdornosti
cihlářského střepu
Příspěvek se věnuje kontinuálními změnami struktury pórů,
které probíhají v cihlářském střepu vlivem zmrazování
a rozmrazování. Zatím byl výzkum v této oblasti zaměřený
především na sledování vlivu před prvním zmrazovacím cyk-
lem. Menší pozornost byla věnována stavu i po skončení
určitého počtu zmrazovacích cyklů, kde se na základě zís-
kaných vlastností vypracovala kritéria, které by měl cihlář-
ský výrobek splňovat pro dosažení vysoké mrazuvzdornosti.
Protagonisté daného způsobu výzkumu byli na FS VUT Brno
pánové Lach a Voborský.
[str. 3-6, 10 obr., 2 tab., 15 lit.]
Sklář a keramik 62 (1-2) (2013)
H. Brožková: Harrachovská sklárna v Novém Světě
v 18. století
Založení harrachovské sklárny v Novém Světě v Krkono-
ších, spojené s osobou Aloise Tomáše Rajmunda Harracha
(1669-1742), majitele jilemnického panství, bývá podle nej-
starších písemných pramenů kladeno do roku 1712, avšak
není vyloučen ani vznik před tímto rokem.
[str. 7-13, 7 obr., 49 lit.]
Sklář a keramik 62 (3-4) (2013)
R. Hais: Sklářské pece otápěné dřevem ve střední
Evropě od středověku do 19. století
Autor popisuje nejpravděpodobnější vývoj tavicích a po-
mocných sklářských pecí otápěných dřevem od ranného
středověku do poloviny 19. století, především v Čechách
a okolních zemích. Podrobně popisuje jednotlivé vývojo-
vé typy, jejich funkci, způsoby otopů a technologii pro-
vozu.
[str. 55-59, 15 obr., 18 lit.]
Sklář a keramik 62 (5-6) (2013)
P. Buryan: Leštění křišťálového skla plamenem
Zprovozněním technologie leštění povrchů nerotačních křiš-
ťálových výrobků plamenem byla významně omezena pro-
dukce odpadních kapalných a plynných medií obsahujících
silné minerální kyseliny z procesů chemického leštění olov-
natého skla. Aplikace leštění prostřednictvím proudu spalin
umožňuje i využití odpadní tepelné energie a zlepšení pra-
covního a životního prostředí.
[str. 103-106, 4 obr., 8 lit.]
Sklář a keramik 62 (5-6) (2013)
P. Nový: Krize a konjunktury ve sklářském
a bižuterním průmyslu (1700-1948)
Pro sklo a bižuterii dnes v masmediích stále existuje zejména
Z ČESKÝCH ČASOPISŮ
(From the Czech journals)
jedno slovo – krize. Vytrženo z kontextu působí těchto pět
písmen vskutku démonicky. Je si proto dobré připomenout,
že pro tento proexportní obor nejsou hluboké deprese, kte-
ré se současníkům zdály být existenciální, nic nového. Stej-
ně tak ale přicházela léta konjunktur a není zatím důvodu
nevěřit, že by se ekonomika přestala odvíjet v cyklech. Text
provází po stopách nejvýraznějších hospodářských mezníků
v historii tohoto důležitého českého uměleckořemeslného
oboru.
[str. 111-115, 8 obr., 19 lit.]
UHLÍ 61, RUDY 61, Geologický průzkum 55 (1) (2013)
I. Pěgřímek: Ohlédnutí za legislativní činností
Českého báňského úřadu v roce 2012
Český báňský úřad, jako ústřední orgán Státní báňské správy
ČR je mimo jiné odpovědný za vydávání a kvalitu právních
předpisů spadajících podle platné právní úpravy do jeho
gesce. Přehled právních předpisů vydaných v působnosti
ČBÚ ke dni 1. 1. 2013.
[str. 2-6]
UHLÍ 61, RUDY 61, Geologický průzkum 55 (1) (2013)
P. Morávek: Surovinový potenciál zlata ČR
V dávné historii významný zdroj zlata v rozsypech je dnes
zanedbatelný. Koncem 20. století průzkumně ověřovaná
primární ložiska s potenciálem až 380 tun zlata jsou v sou-
časných ekonomických podmínkách těžitelná hlubinným
nebo povrchovým způsobem. Jejich využívání při dobré
environmentální kontrole by vytvořilo prorůstový program
s benefity pro obce i stát a zajistilo dlouhodobou soběstač-
nost ČR v této komoditě.
[str. 7-11, 7 obr., 10 lit.]
UHLÍ 61, RUDY 61, Geologický průzkum 55 (1) (2013)
J. Lazárek a kol.: Perspektiva těžby uranu v České
republice
Ložisko Brzkov je jednou z potenciálních lokalit, které lze
v budoucnu využít k exploataci uranové rudy v České re-
publice. V současné době bylo zahájeno zpracování stu-
die proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov a Horní Věžnice
s ohledem na energeticko bezpečnostní aspekty..
[str. 12-15, 3 obr., 1 tab., 4 lit.]
UHLÍ 61, RUDY 61, Geologický průzkum 55 (2) (2013)
P. Bartoš: Využívání tuzemského nerostného
bohatství – jeden ze základních předpokladů
konkurenceschopnosti ČR
Konkurenceschopnost českého podnikatelského sektoru
tvoří konkurenceschopnost České republiky, nejen v Ev-
ropské unii, ale i celém globalizovaném světě. Existuje
řada obecně platných faktorů, mezi které patří zejména