Page 62 - Keramick

Basic HTML Version

62
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
kvalita podnikatelského prostředí, kvalita, kontinuita a vy-
mahatelnost práva, kvalitní a kreativní lidské zdroje, dobře
fungující finanční sektor, na trhu uplatitelné know-how
a řada dalších. Za základní a specifické faktory konku-
renceschopnosti považuje autor především surovinovou
a energetickou dostupnost, spolehlivost, nezávislost
a bezpečnost, zejména pokud je tato založena na tuzem-
ském surovinovém bohatství a na tuzemských energetic-
kých zdrojích.
[str. 1-3, 2 obr.]
UHLÍ 61, RUDY 61, Geologický průzkum 55 (2) (2013)
V. Urbanec: Aktuální změny v báňské legislativě
Od počátku roku 2013 do konce dubna 2013 vyšly ve Sbírce
zákonů čtyři právní předpisy z oboru horního práva. Jedna-
lo se celkem o dvě vyhlášky, jeden zákon a jedno nařízení
vlády. Záběr těchto právních předpisů je poměrně široký
a tématicky zasahuje do několika oblastí, konkrétně do ob-
lasti úpravnictví, do oblasti zajišťování bezpečného stavu
podzemních objektů a rovněž do oblasti výbušnin.
[str. 11-12, 2 obr.]
Jíly a jejich chování v keramice
od teorie po praxi
Autor: Jaroslav Kunc
Vydavatel: Silikátový svaz,
2013
90 stran je doplněno
23 barevnými obrázky a grafy
a 51 odkazů na literaturu.
Knihu je možno objednat
v Silikátovém svazu
za 99 Kč vč. DPH.
V rámci Keramického zpravo-
daje poslední čtyři roky autor
této publikace doc. Ing. Ja-
roslav Kunc, CSc. prezentoval postupně jako 24dílný seriál
svoji dnešní publikaci Jíly a jejich chování v keramice od
teorie po praxi. Ohlas, který jeho „Střípky“ měly, vyústil
v dohodu autora a Silikátového svazu o souborném vydání
celého seriálu.
Publikace Jíly a jejich chování v keramice od teorie po praxi
je jedinečná tím, že v ní autor předkládá informace nejen
vysoce teoretické, získané za desítky let působení ve velkém
podniku s vlastní vývojovou kapacitou a působení na vysoké
škole, ale i informace praktické z doby, kdy působil v Africe.
Vydání publikace je zároveň i projevem nejvyššího uznání
autorovi jako čestnému členu Silikátového svazu a čerstvé-
mu osmdesátníkovi.
HISTORIE
KNIHY
(History)
(Books)
Kapitoly obsahu:
• Úvodem k historii
• Jíly a kaoliny jako základní keramické suroviny
• Mineralogie jílových částic
• Jíl a voda
• Jíly a plastičnost
• Rozdělávací voda jílů a další kritéria k posouzení jejich
plastičnosti
• Sušící křivky podle Bigota
• Anizotropie struktury a rozměrové změny
• Stručně k sušení v keramice
• Sušící pochody v keramice
• Pochody při dosoušení tuhé keramické hmoty
• Sušení a pohyb částic ve hmotě
• Sušení polosuchých hmot
• Rytmické sušení, sušení vlhkostní
• Sušení keramiky elektroohřevem, mikrovlnným ohřevem
a radiačním ohřevem
• Teplotní poměry uvnitř vysušovaného keramického
materiálu
• Obecný pohled na odpařování vlhkosti přisušení keramiky
• Všeobecné zásady k sušení keramiky
• Průběh dějů při ohřevu jílových zemin
• Termická analýza jílů a plastičnost
• Jíly a jejich proměny při teplotách od 450
o
C do slinování
• Dilatometrické chování montmorillonitu a chloritu při
ohřevu
• Chování jílů a jílovců v nejvyšším žáru, sekundární
nárůst
KERAMICKÉ ozvěny  (2)
Echoes of ceramics (2)
Jaroslav KUnc
Žároměrky a jejich použití
Pro kontrolu žárovzdornosti keramických surovin, výrobků
a pro kontrolu výpalu zavedl H. A. Seger žároměrky (pub-
likováno v r. 1886) s celkovým rozsahem 600-2000 °C, při
odstupňování po cca 20-30 °C. Značily se jako SK (Seger
Kegel). Pro nízkoteplotní rozsah označovány od 022 (600
°C) do 01 a (1105 °C) a pro vyšší teploty značeny od 1a
(1125 °C) až do 42 (2000 °C). V USA jsou to žároměrky
Ortonovy, H.P.C., v Anglii Staffordshire. Dnes se již podle
evropské normy [1] značí žároměrky značkou ISO a trojmíst-