Page 66 - Keramick

Basic HTML Version

66
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
12. mezinárodní hrnkové
sympozium 2013
(12. The International mug symposium 2013)
PAVEL JARKOVSKÝ
Ve druhé polovině června (10. - 20. června 2013) se
uskutečnil v Dubí 12. ročník Mezinárodního hrnkového
sympozia. Letošního sympozia se zúčastnilo 20 výtvarní-
ků ze 7 států. Nejpočetnější zastoupení mělo Japonsko,
v čele s prof. Makoto Komatsu a s jeho bývalými studenty
Shinobu Kanayama, Hikari Masuda, Keiichi Tanaka, Aya
Yamanobe. Francii zastupovali členové ESPRIT PORCELAIN,
významného francouzského sdružení osob spolupracujících
s porcelánkou v Limoges, prof. Christian Couty z l´École
Nationale Supérieure d´Art de Limoges, Michel Goldstyn,
Marie-Evelyne Savorgnan. Do této skupiny patří i Češka žijí-
cí ve Francii Eva Roučka. Z Lotyšska přijeli Anatoly Borodkin
a prof.
Eugenia Loginova, oba působící na Akademii umění
v Rize, ze Slovinska absolventka lublaňské akademie Nika
Stupica, z Litvy absolventka litevského Institutu umění Dalia
Lauckaite-Jakimavičiene, z Německa čerstvé absolventky
ateliéru keramiky prof. Huberta Kittla v Halle Anne Röbler
a Ulrike Sandner. Českou republiku reprezentovali členové
moravského sdružení keramiků Karel Frantel a Hana Novot-
ná, z Bechyně Miroslav Oliva a absolventi dubského ateliéru
keramiky Petr Hůza a Yu Kawasumi.
Tradici hrnkových sympózií založila v roce 1989 dubská
porcelánka ještě jako člen oborového ředitelství Karlovarský
porcelán, n. p., dnes Český porcelán, a. s. Podnětem k zalo-
žení hrnkových sympozií byla snaha porcelánky získat pro svůj
výrobní program výroby hrnků kvalitní návrhy tvarů a dekorů.
Výroba hrnků v Dubí má dlouholetou tradici. Jejich výroba
se významně rozšířila právě
na přelomu osmdesátých a de-
vadesátých let dvacátého století. Porcelánka se tehdy stala
největším výrobcem hrnků v Československu. Toto významné
postavení si porcelánka udržela do dnešních dnů.
design
(Design)
Za připomenutí stojí také její spolupráce s někdejším ÚBO-
Kem. Do této doby přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let dvacátého století patří spolupráce s Jaroslavem Pýchou
na tvarech hrnků a výborných celoplošných květinových
dekorech. V současné době zaznamenaly úspěch návrhy
tvarů a dekorů studentky ateliéru Design keramiky FUUD
UJEP Lenky Malíské a dekory studentky Hany Popiolkové.
Ze sympózií se uplatnily ve výrobě například hrnky Pravo-
slava Rady, Miroslava Olivy, Petra Švarce. Z mladé generace
sympoziantů se zavedly do výroby hrnky Gabriela Vacha.
Přísný výběr účastníků letošního sympozia přispěl k celkově
dobrým tvůrčím výsledkům. Hrnky Makoto Komatsu zaujaly
řešením úchytek ve tvaru ruky a nohy. Za pozornost stály
i pečlivě provedené formy. Z japonských účastníků se již
podruhé zúčastnila sympozia Shinobu Kanayama. Střídmý
dekor jejich hrnků byl v dobrém souladu s jejich tvarovým
řešením. Protipólem takového pojetí tvaru a dekoru byly
hrnky Hikari Masuda, která pojala hrnky jako barevné ob-
jekty. Architektonické řešení tvaru volil Keiichi Tanaka. Aya
Yamanobe dobře pracovala s kobaltovou dekorací pláště
hrnků.
Dekorativností se vyznačovala kolekce francouzských účast-
níků sympozia, z nichž nejstřízlivější formu i dekor volil
Christian Couty, poměrně náročné tvarosloví volil Michel
Goldstyn, náročnou plastickou dekorativnost zvolila Marie-
-Evelyne Savorgnan. Emotivnost, sochařský přístup a ba-
revná kultivovanost je typická pro Evu Roučku. Dekorativní
pojetí hrnků je typické i Eugenii Loginu z Rigy, sochařsky
dekorativní přístup řešení hrnků volil její manžel Anatoly Bo-
rodkin. Pro Miroslava Olivu je již tradičně typická preciznost
v řešení hrnku i dekoru s ohledem na případnou výrobu.
Čistotou tvaru a příjemnou barevností dekorace se vyzna-
čují hrnky Hany Novotné. Jednoduchý, čistý tvar i dekor volil
Petr Hůza. Výsledky sympozia byly vystaveny ve výstavní síni
Českého porcelánu U Císařských lázní v Teplicích.
Sympozium bylo letos obohaceno o doprovodný program,
připravený ateliérem Design keramiky, který připravil výsta-
vu
,,esprit Français“
Své práce zde představili francouzští účastníci sympozia, čle-
nové sdružení ESPRIT PORCELAIN Christian Couty, Michel
Goldstyn, Marie-Evelyne Savorgnan a Eva Roučka.
Obr. 1
Otevření výstavy, Vladimír Feix
Obr. 2
Evelyne Savorgnan