Page 69 - Keramick

Basic HTML Version

69
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Ing. Miloš Cikrt
oslavil osmdesátku
(Ing. Miloš Cikrt celebrated eighty)
Ing. Miloš Cikrt působil
v oboru výroby cementu
a vápna plných 44 let.
Po absolvování techni-
ky dostal umístěnku do
Prachovické cementárny,
pak pracoval v Králodvor-
ské cementárně, dále na
generálním ředitelství ce-
mentáren a vápenek jako
technolog a později jako
vedoucí výrobního odbo-
ru, krátce pracoval i v Ke-
ramoprojektu Praha. Po
roce 1989 se stal ředitelem Výzkumného ústavu maltovin
a svoji profesní dráhu zakončil jako výkonný ředitel (tajem-
ník) Svazu výrobců cementu a vápna. V různých obdobích
krátce působil i v cementárnách v Mongolsku a Alžíru a pra-
covní úkoly jej zavedly i do zemí vzdálených jako Austrálie
a podivných jako Severní Korea.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SILIKÁTOVÝ SVAZ INFORMUJE
(Association Chronicle)
(Informations of the Silicate Association)
Během dlouhých let své aktivity zažil celou proměnu ce-
mentáren z původní výroby na různých starých typech pecí
(mokrých, suchých s kotli, šachtových) na moderní pece
s dispersními výměníky tepla, které se vyznačují poloviční
spotřebou tepla, dokonalým odsířením a záchytem dalších
škodlivin, vysokým výkonem a flexibilitou. Na této klíčové
změně se osobně po celou dobu podílel, zapaloval první pec
s výměníkem v Králově Dvoře a zúčastnil se řešení problémů
záběhových provozů těchto moderních jednotek v Radotí-
ně, Mokré, Čížkovicích, Ostravě a Prachovicích. Zažil i mo-
dernizaci našeho vápenického průmyslu, rozvoj produkce
mletých vápenců a suchých omítkových a maltových směsí.
Prožil i úplný obrat v ekologii, v době kdy přišel do oboru,
závody pokrývaly celé své okolí vrstvou prachu, postupně
byl tento klíčový problém úplně odstraněn.
Ing. Cikrt dnes žije jako důchodce v obci Lipence na okraji
Prahy a vedle turistiky a četných vnuků se stále zajímá o vý-
voj našeho cementářského a vápenického průmyslu. Zúčast-
ňuje se některých odborných akcí a je členem předsednictva
Silikátové společnosti.
Dne 8. června 2013 oslavil Ing. Miloš Cikrt osmdesáté
narozeniny. Mnoho zdraví, spokojenosti a chuti do dal-
ší přínosné práce pro obor mu přejí jeho spolupracovníci
a přátelé.
Vzdělávání v SiliS
Čtenáři Keramického zpravodaje jsou pravidelně informo-
váni o stavu realizace projektu Vzdělávání v SiliS. Protože
projekt končí s koncem roku, provedl svaz dílčí hodnocení
vč. předpokladu čerpání přidělených prostředků. Ukázalo
se, že je možno počet školení rozšířit. Po konsultaci se čle-
ny, kteří jsou v projektu zastoupeni, byla předložena žádost
o podstatnou změnu projektu. Ministerstvo práce a soci-
álních věcí podstatnou změnu schválilo. V současné době
se připravuje rozšířený program školení. Program je ale při-
pravován s cílem školení dokončit do konce října. Zbývající
doba bude využita tak, aby veškerá administrativa vč. auditu
byla ukončena do konce roku.
Správné praxe při obkládání keramikou,
sklem a kamenem
V minulých dnech Evropská komise schválila v rámci pro-
gramu Leonardo da Vinci multilaterární projekt transferu
inovací nazvaný „Správné praxe při obkládání keramikou,
sklem a kamenem“, který podal Silikátový svaz s partnery.
Jde o projekt, který má za cíl zvýšit kvalitu navrhování a pro-
vádění obkladů z keramiky, skla a kamene. Je třeba pozna-
menat, že pro hodnotitele byla důležitá i kvalita předložené
dokumentace. Z 28 žádostí o dotaci bude tato poskytnuta
sedmi subjektům.
Členy Silikátového svazu, jsou jak firma Lasselsberger, nej-
větší český výrobce keramických obkladových prvků, tak
i Střední škola Horní Bříza, kde byla před více než 10 lety
obnovena výuka oboru Obkladač (dnes Zedník – obkla-
dač). I z toho důvodu se svaz již mnoho let věnuje ve
své vydavatelské činnosti učebnicím a odborným textům
pro obkladače. Ze spolupráce s Cechem obkladačů ČR
a dalšími svazy, organizacemi a institucemi se zrodil jako
logické pokračování i výše uvedený projekt Správných
praxí. Základem je, že se podařilo získat licence k vydá-
ní ověřených odborných pokynů z Rakouska, Švýcarska
a USA. V zahraničí tyto pokyny znají investoři, projek-
tanti, stavbyvedoucí i obkladači. Návrh projektu proto
podpořili Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká