Page 70 - Keramick

Basic HTML Version

70
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Svaz drobných, malých
a střední zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR.
V rámci projektu budou v průběhu roku 2014 vydány příručky
umožňující zavedení systému jakosti formou správných pra-
xí. Projekt počítá s vydáním dvou základních příruček. První
bude systémová a bude obsahovat přehled cca 90 základních
metod obkládání s uvedením možných použití, s grafickými
schématy souvrství, základními údaji k dané metodě, výho-
dami a nevýhodami, hmotností souvrství, zatížení vlhkostí,
požadavky na materiály, dilatacemi apod. Druhá příručka
bude obsahovat vybrané detailnější informace k různým pro-
blémům při pokládce tak, jak je vydaly svazy obkladů a dlažeb
v Rakousku a Švýcarsku. Jde o poměrně rozsáhlé dílo, které
bude mít přibližně dvakrát 300 stran pokynů a informací.
Takto velký projekt vyžaduje i partnery nejen tuzemské, ale
také zahraniční. Hlavními partnery jsou Cech obkladačů
ČR, ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra Technologie
a Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice.
Asociovanými partnery pak Österreichische Fliesenverband,
SPV Schweizerische Plattenverband, Slovenská technická
univerzita, fakulta stavební, katedra Technologie, Technická
univerzita Tallin, Střední průmyslová škola stavební České
Budějovice, Střední škola Horní Bříza a Střední škola tech-
nická AGS Teplice. Jelikož jde o projekt EU, nebylo možné
mít za partnera významnou asociaci z USA „The Tile Coun-
cil of Nord America“, která poskytla licenci.
Oficiální zahájení projektu bude prezentací na výstavě For
Arch v Praze dne 18. září 2013 od 15.00 hod.
Časopis Stavebnictví a interiér je mediálním partnerem pro-
jektu a bude o stavu řešení pravidelně informovat.
Silikátový svaz zve čtenáře Keramického zpravodaje na FOR
ARCH 13, zejména na 18. září od 15 do 17 hodin do konfe-
renční místnosti číslo 2 na samostatný seminář na téma Pra-
vidla správné praxe a vzdělávání v SiliS. Program semináře:
1. Úvod
2. Projekt vzdělávání v SiliS
3. Představení projektu zavádění správných praxí při obklá-
dání keramikou, sklem a kamenem
4. Správné praxe v praxi českých obkladačů
5. Správné praxe a jejich rozšiřování v praxi Hospodářské
komory ČR
6. Správné praxe v různých zemích a certifikace obkladačů –
zástupci nadnárodních firem
7. Vystoupení mediálního partnera (časopisy OBKLADY,
DLAŽBY & SANITA a Stavebnictví a interiér)
8. Diskuze na téma správných praxí a certifikace řemeslníků
Silikátový svaz zájemcům nabízí vstupenku na FOR ARCH.
Kdo máte zájem, sdělte to na silis@silis.cz.
Stavba roku
Středočeského kraje 2013
Dne 28. 2. 2013 byl vyhlášen druhý ročník soutěže regionál-
ní soutěže Stavba roku Středočeského kraje.
Vypisovateli soutěže jsou KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉ-
HO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STA-
VITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ,
ČSSI OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČESKÁ KO-
MORA ARCHITEKTŮ, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ,
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY
a
záštitu soutěži udělil hejtman Středočeského kraje
Josef Řihák.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřej-
nost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je
vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou
ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje nezávislá od-
borná sedmičlenná porota, jmenovaná radou programu na
návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu
soutěži. Členy poroty jsou Mgr. Klára Zubíková, Ing. Mi-
lan Komínek, Ing. Bohuslav Štancl, MBA, Ing. Kamil Štrobl,
PhD., Ing. arch. Josef Vrana, Ing. Jan Veselý a Ing. Daniel
Havlík.
Porota osobně navštívila a důkladně prohlédla všechny při-
hlášené stavby.
Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:
• kvalita investičního záměru,
• začlenění stavby do okolí,
• architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového,
funkčního, konstrukčně technického a estetického řeše-
ní a jeho hospodárnost,
• kvalita stavebních a řemeslných prací,
• hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové
energetické úspornosti,
• spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
• další kritéria dle uvážení poroty.
Přihlášené stavby soutěží o Titul Stavba roku Středočeského
kraje 2013, Cenu hejtmana a jednou z hlavních cen je také
Cena veřejnosti.
Veřejnost vybírá svoji cenu prostřednictvím webových
stránek www.stavbaroku.cz a to
od 7. 9. 2013 do 30. 10. 2013.
Porota dále uděluje stavbám zvláštní ceny dle svého uváže-
ní a podmínek soutěže. Všechna ocenění budou vyhlášena
a předána na slavnostním večeru dne 31. 10. 2013 v Galerii
Středočeského kraje v Kutné Hoře.
Do letošního ročníku soutěže se celkem přihlásilo 15 sou-
těžních staveb.
Podrobné informace a podmínky soutěže naleznete na
www.stavbaroku.cz.
Pavla Klocová, manažerka soutěže
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
224 229 617
klocova@abf-nadace.cz
www.stavbaroku.cz