Page 37 - Keramick

Basic HTML Version

37
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
mens, Wasabi Energy a FLSmidth. Podle zemí je nejvíce
WHR instalováno v Číně (85 %), následuje Japonsko se
4 % a Indie se 3 %. Proč v ostatních zemích je tak málo
WHR se zdůvodňuje tím, že jak Evropa tak i Amerika má
jen menší cementárny a v nich je výhodnější systém ORC.
V dalších letech 2014 – 2020 se bude počet instalací
v cementářském průmyslu rozmáhat zejména v Asijských
a rozvojových zemích. Projektuje se pod označením CDM
(Clean Development Mechanism) s návazností na CO
2
limity (CER = Certified Emission Reduction). Článek dopro-
vází několik grafů a řada fotografií instalovaných zařízení
využívajících odpadního tepla z cementáren.
ISK-11-245
Kc
Anon
Modernisation of a kiln line in Russia
(Modernizace pecní linky v Rusku)
Cement Lime Gypsum (4) (2011)
Firma. Polysius uzavřela kontrakt na modernizaci pálicí
soustavy v závodě Spassk Cement severně od Vladivosto-
ku. Modernisace se týká řady opatření. Hlavním cílem je
při tom snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu. Polysius
dodá svůj typ chladiče slínku s prosazem 3300 td
-1
, který
nahradí jak první tak druhý stávající roštový chladič. Bude
namontován v témž místě se zachováním dopravní linky
slínku v současném stavu. Modernizací se tak má zvýšit
výrobní kapacita pecní linky. Polysius dodá též řídicí systém
chladiče, ozn. POLCID, včetně elektrického vybavení
a inženýrské činnosti. Mimo předehřívače bude moderni-
zována rotační pec, která bude vybavena novým těsněním
u vstupního a výstupního kroužku.
ISK-11-246
Kc
Diawara H., Ghafoori N.
Influence of Hauling Time on Fresh Properties
of Self-Consolidating Concrete
(Vliv doby dopravy na vlastnosti čerstvého
samozhutnitelného betonu)
ACI Materials Journal (3) (2011) 244-251, 5 obr., 2 tab.
Tento článek hodnotí vliv doby dopravy na vlastnosti čer-
stvého samozhutnitelného (SCC) betonu. Zkušební směsi
měly stejný poměr voda/cementový materiál (v/c = 0,4),
obsah cementu 390 kg/m
3
a popílku 20 % hmotnosti
cementu (78 kg/m
3
). Rozliv betonových směs byl 508, 635
a 711 mm a sledovaná doba dopravy 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80 a 90 minut. Vliv délky doby přepravy se projevil
především ztrátou tekutosti, plastické viskozity a dynamic-
ké stability. Bez ohledu na výchozí hodnotu rozlivu dochází
k jeho ztrátě již po 20 minutách. Možnost, jak tomu pře-
dejít, spočívá v předávkování plastifikátoru při výrobě SCC
směsí, čímž je možné zmírnit nepříznivý vliv dlouhé doby
přepravy betonu.
ISK-11-247
So
Henry M. a kol.
Behavior of Fire-Damaged Mortar under Variable
Re-curing Conditions
(Chování malty poškozené při výpalu za rozdílných
podmínek dalšího vytvrzování)
ACI Materials Journal (3) (2011) 281-289, 13 obr., 3 tab.
Cílem výzkumu bylo sledování změn vlastností normální
a vysokopevnostní malty. Zkušební vzorky byly nejprve
vypáleny v peci při teplotě 550 °C (1022 °F), následně
ochlazeny vzduchem, vodou nebo střídavě (vzduch-voda).
Experimentálně byly stanoveny pevnostní charakteristiky,
zkoumán vznik a regenerace prasklin a stanoveny změny
chemického složení. Ukázalo se, že při chlazení vzduchem
došlo následkem rozdílného teplotního smršťování ke
vzniku povrchových prasklin a snížení pevnosti. Ponoření
vzorků do vody po vypálení v peci sice způsobilo úbytek
pevnosti, ale díky rehydrataci došlo k částečnému obnove-
ní pevnosti, regeneraci prasklin a omezení karbonatace.
Chemické analýzy ukázaly, že u malty ošetřené ve vodním
prostředí se obsah chemicky vázané vody a Ca(OH)
2
se
vrátil do stavu před vypálením. Celkové obnovení pevnosti
nebylo prokázáno, zřejmě je to způsobeno menší pevností
regenerovaných prasklin.
ISK-11-248
So
Kwan A.K.H. a kol.
Heat Generation of Curing Fly Ash Concrete
at Different
w/cm
(Vznik tepla během vytvrzování popílkového
betonu s různým v
/c
)
ACI Materials Journal (3) (2011) 307-315, 9 obr., 4 tab.
Výzkumy vycházely z předpokladu, že uvolňování tepla
během ošetřování betonu vzrůstá s vyšším podílem
cementu, a klesá, když je cement částečně nahrazen
popílkem. Článek přináší nové poznatky o vlivu poměru
voda/cementové materiály (v/c) a vlivu obsahu popílku
v betonu na zvýšení adiabatické teploty, množství a rych-
losti uvolňování tepla při vytvrzování betonu. Pro přípravu
zkušebních těles byl použit běžný portlandský cement tří-
dy 52,5N a popílek s nízkým obsahem vápníku v souladu
s požadavky britských norem a předpisů. Pro účely testo-
vání bylo vyrobeno celkem 21 vzorků, jejichž poměr v/c se
pohyboval od 0,24 do 0,48. Cement byl nahrazen popíl-
kem v množství 0; 20 a 40 %. Výsledky ukázaly, že uvol-
nění tepla v závislosti na hmotnosti cementových materiá-
lů klesá spolu s menší poměrem v/c a podílem popílku
v betonu. Navíc popílek nejen snižuje množství, ale také
rychlost uvolňování tepla. Nahrazení cementu popílkem
rovněž ovlivňuje pevnost betonu, proto bylo pro dosažení
požadované pevnosti třeba upravit poměr v/c.
ISK-11-249
So
Dimming-Osburg A. a kol.;
From basic research to application in practice. Use
of polymer-modified concrete in bridge construction
– Part 2
(Od základního výzkumu k využití v praxi. Použití
polymerem modifikovaného betonu při konstrukci
mostů - část 2
BFT (6) (2011) 30-39, 6 obr., 4 tab.
V květnu 2010 byl do provozu uveden most z polymerem
modifikovaného betonu (PCC). Návrhem složení směsi,
popisem struktury a testováním se zabýval článek zveřej-
něný v BFT (10/2010). Tento příspěvek se zabývá výrobou
prefabrikovaných prvků z PCC a staveništního in situ odlé-
vaného betonu pro mostní svršek. Jsou uvedeny výsledky
měření vlastností mostní konstrukce, které je soustředěno
na určení výkonu jednotlivých mostních prvků s ohledem
na časově závislé parametry trvanlivosti. Do konstrukce
mostu byly během výstavby umístěny měřící systémy
umožňující sledovat odpor elektrolytu, průnik vlhkosti
a roztoků způsobujících korozi. Dlouhodobá pozorování
ukazují na průběžné vysoušení mostních prvků. Ke zhod-
nocení průsaku korozívních činidel během 14 měsíců od
dokončení stavby zatím nedošlo kvůli hlubokému uložení