Page 38 - Keramick

Basic HTML Version

38
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
elektrod v konstrukci.
ISK-11-250
So
666.3.022.6 Příprava hmoty, vytváření
Vakifahmetoglu C. a kol.
Ceramic foams and micro–beads from emulsions
of a preceramic polymer
(Keramické pěny a mikrokuličky
z emulzí předreagovaného keramického polymeru)
J. E. C. S. 31 (8) (2011) 1481-1490
Autoři sledovali pomocí různých postupů možnost získání
vysocepórovitého keramického materiálu a to jak s pěno-
vou tak mikrokuličkovou strukturou. V první fázi rozpustili
komerčně běžnou silikonovou pryž a získaný roztok emul-
zifikovali mícháním za přídavku surfaktantů ve třech podo-
bách: 1) voda + olej, 2) voda + olej + voda, 3) olej + voda.
Zatuhnutím získali termogely o různé morfologii, pohybu-
jící se od vysocepórovité (monolitické) pěny k mikrokulič-
kovým pevným strukturám. Tepelným pyrolýzním postu-
pem získali pevné vzorky s celkovou pórovitostí nad 80 %,
a to jak u pěn, tak u mikrokuliček s póry 20
µ
m. Při použití
emulze olej + voda získali pevnou hmotu SiOC
s přibližným částicovým průměrem 100
µ
m. Pomocí spek-
ter IR zjistili, že strukturu termosetů sice ovlivnily surfak-
tanty a voda (na rozdíl od čisté tuhé pryže), avšak po pyro-
lýze byla u všech vzorků podobná amorfní struktura.
ISK-11-251
Kc
Vicent M. a kol.
Dispersion of TiO
2
nanopowders to obtain
homogeneous nanostructured granules by spray - drying
(Disperze TiO
2
–nanoprášků k získání
homogenních nanostrukturovaných granulí pomocí
rozprašovacího sušení)
J. E. C. S. 31 (8) (2011) 1413-1419
Prvním krokem výzkumné práce byla příprava a stabilizace
nanorozměrových částic TiO
2
ve vodném prostředí. Vyvinu-
ta byla metoda koloidního postupu k přípravě suspenze
s nanočásticemi TiO
2
. Jeji podstata byla založena na dis-
pergování částic v deionizované vodě s řízením pH a pou-
žitím vhodného aniontového dispergačního činidla. Kon-
centrované suspenze byly připraveny mícháním pomocí
ultrazvuku s použitím různých časů v závislosti na podmín-
kách dispergování. Homogenní připravené suspenze byly
rozprašovacím sušením přetvořeny na volně tekoucí prášky
s adekvátním zrnitostním rozložením granulí, s možností
různého jejich použití, jako třeba pro tvorbu povlaků
atmosférickým plazmovým naprašováním.
ISK-11-252
Kc
666 31 Suroviny
Argynbaev T. M. a kol.
Kompleksnoe syre mestoroždenija „žuravlinyj log“
dlja proizvodstva keramiky, stekla, steklovolokna
i stroitelnych materialov
(Komplexní surovinové ložisko „Žuravlinyj log“
pro výrobu keramiky, skla, skleněného vlákna
a stavebních materiálů)
Steklo i keramika (3) (2011) 37-38, 1 tab.
Uvedené ložisko je charakterizováno svou jedinečností
v celém Rusku. Mineralogicky pochází ze žulových pegmati-
tů, žuly a ruly, z nichž vznikla ložiska kaolinitická, jak primár-
ní tak sekundární. Základními složkami jsou křemen, mikro-
lin, kaolinit a hydroslídy (illity). V určitém proměnlivém
množství je přítomen halloysit, smektit a smíšené struktury
kaoliniticko – montmorillonitické. Dnes se praktický zájem
soustřeďuje na kaolíny s obsahem železa pod 1,1 %, na
upravené písky a směsi, dále metakaolin a šamot. Průměrné
chemické složení hlavních komodit je v tabulce. V r. 2011
začala výstavba mokré úpravnické linky na křemenné písky,
čímž bude zaručena jejich vysoká čistota. Vyrábět se budou
různé frakce, včetně křemenné moučky. Částice písku mají
ostrohranný charakter. Budou použitelné ve sklářství, kera-
mice a pro stavební materiály. V letošním roce započala
výroba vysoce hydraulicky aktivního metakaolinitu. Ten spo-
lu se superplastifikátorem kladně ovlivňuje pevnost betonů,
stavebních malt, korozivzdornost a mrazuvzdornost. Tak
bude dosahováno komplexního využití tohoto ložiska.
ISK-11-253
Kc
Liebig M.
Niederpleis clay pit/ St Augustin
(Ložisko jílu Niederpleis/ St Augustin)
Brick and Tile Industry International (4) (2011)
Blízko Bonnu se nachází ložisko illiticko–kaolinitického jílu
Niederpleis, kde již v r. 1893 byl těžen jíl, který dnes se
používá pouze k utěsňování skládek odpadů. Ložisko dnes
patří firmě RSAG, která hledá širší možnosti k využití tam-
ního vysoceplastického jílu. Partnerem RSAG je těžební fir-
ma Arno Witgert sídlící v Hersbachu, Westerwald, která je
odborníkem v oblasti těžby a použití keramických jílů. Je
uvedeno, že vzhledem k nízkým nákladům těžby a krát-
kým dopravním vzdálenostem je z cenového hlediska
možné zajistit výrobu upravených pracovních směsí s typic-
kými Westerwaldskými jíly ve standardní kvalitě k získání
keramiky s vysokou pevností v ohybu a světlou vypalovací
barvou. Ložisko je k tomuto účelu využití dostatečně vel-
ké, dnešní zásoby činí 1,5 mil. tun.
ISK-11-254
Kc
666.295 Glazury, dekorační techniky
Pišč J. V. a kol.
Pigmenty na osnove kremnezema
(Pigmenty na bázi oxidu křemičitého)
Steklo i keramika (3) (2011) 3-7, 4 obr., 4 tab., 3 lit
Práce se zabývá syntézou keramických pigmentů na bázi
SiO
2
s použitím odpadního gelu z výroby fluoridu hliníku
a srovnává je se syntézou za použití křemenných písků
z gomelského ložiska. Ke zkoumání sestavili autoři 12
receptur rozdělených do trojic s proměnným obsahem
chromoforů (5 – 15 %) CoO, NiO, Fe
2
O
3
a Cr
2
O
3
). Syntézu
prováděli vypalováním připravených prášků s případnou
příměsí H
3
BO
3
jako mineralizátoru a MgO jako modifikáto-
ru v el. peci při teplotách 1000, 1100 a 1200 °C. Barev-
nost, čistotu tónů a lesk hodnotili jednak vizuálně jednak
spektrální kolorimetrií. Výsledky jsou v tabulkách a gra-
fech. Rentgenofázovou analýzou zjišťovali přítomnost
krystalických součástí (křemičitanů chromoforů i jejich zbý-
vajících oxidů a křemene). Výsledky podrobně hodnotí
z hlediska chemické vzájemné aktivity a tvorby silikátových
skupin. U kobaltu se zvláště zaměřili na oxidační reakce
a jejich důsledky na barevnost. Konstatují, že intenzita
barevných tónů se zvyšuje s vypalovací teplotou. Také pou-
žití písků dává sytější tóny nežli použití odpadního gelu
a to i při identickém složení. Rozpracované pigmenty byly
úspěšně použity v množství 3 – 5 % do glazur a engob ve
výrobě obkladaček na závodě „Keramin“.
ISK-11-255
Kc
Sedelnikova M. B.