Page 39 - Keramick

Basic HTML Version

39
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
Nestechiometričeskie reakcii polučenija keramičeskych
pigmentov
(Získávání keramických pigmentů
nestechiometrickými reakcemi)
Steklo i keramika (3) (2011) 8-11, 4 obr., 3 tab., 5 lit.
Práce se zabývá syntézou keramických pigmentů za použi-
tí přírodních minerálních nerostů – mastku a wollastonitu,
které umožňují získat pigmenty s diopsidickou strukturou.
Příslušné rovnice s využitím MgO, CaO, SiO
2
jsou uvedeny
jednak v obvyklé formě a jednak za vzniku pevných rozto-
ků s wollastonitem. Autoři použili k výzkumu přírodní
suroviny z ložiska Algujskoje, čistoty 95 – 98 % (chem.
složení v tabulce). Podle jednotlivých uvedených rovnic
proběhl výpal s přídavkem barvicích chromoforů při teplo-
tách 1150 – 1250 °C. Na rentgenogramech doložili, že
dominující krystalickou fází je diopsid a stálé metasilikáty
hořčíku a forsterit. Při porovnání s reakcemi čistých slouče-
nin se ukázalo, že výraznější píky vykazují nestechiometric-
ké reakce. Přídavky chromoforů v množství 5 –
12 % (viz tab.) neměly vliv na tvorbu diopsidové struktury.
Bližší údaje o vlivu iontových poloměrů Co
2+
, Mg
2+
, Co
2+
,
Fe
3+
uvedeny. Na grafech jsou zachyceny křivky odrazu
spektrálních linií, v tabulkách výsledky sledování barevných
charakteristik. Získané pigmenty byly použity do glazur na
obkladačky v množství 5 – 10 %.
ISK-11-256
Kc
Nekljudova T. L., Akentěv S. A.
Umenšenie verojatnosti obrazovanija defekta „nakoly“
na kobaltovych polevošpatovych glazurach dlja
proizvodstva farfora
(Snížení pravděpodobnosti výskytu průduchů
na kobaltových živcových glazurách při výrobě
porcelánu)
Steklo i keramika (3) (2011) 16-17, 1 tab., 4 lit.
V Čupinském ložisku pegmatitu, který se používá v recep-
tuře glazury, se vyskytuje příměs slídy, jejíž dehydratace
probíhá při značných teplotách (800 – 1200 °C). Vyvíjejí se
při tom plyny, vznikají puchýře až nakonec průduchy. Pod-
le podmínek normy GOST nesmí být v pegmatitu více než
2 šupinky slídy na 100 zrn pegmatitu. Průduchy se více
vyskytují u kobaltových glazur, u nichž se vytváří vrstva
tloušťky 200 – 250
µ
m (oproti bezbarvým glazurám
s tloušťkou 100 – 120
µ
m). Autoři ke zvýšení teploty tave-
ní glazury a tím snížení výskytu průduchů použili do glazur
přídavek kalcinovaného kaolinu – do kobaltové glazury 3 –
4 %, do bezbarvé 1,8 – 2 %. Tím se podařilo snížit výskyt
průduchů. V tabulce jsou uvedeny Segerovy vzorce upra-
vených glazur, jejich koeficient tepelné roztažnosti (6,5
a 6,4 x 10
-6
C
-1
) a vypočtená teplota tavení (1326,4
a 1334,2 °C).
ISK-11-257°
Kc
666.382 Trendy
Firemní novinky
Wienerberger leaves crisis behind
(Wienerberger překonává krizi)
Brick and Tile Industry International (4) (2011)
V r. 2010 dosáhla firma mírně lepšího ekonomického
výsledku než v r. 2009 v důsledku úspor na nákladech
a lepšího kapacitního využití zařízení. Je uvedena k tomu
řada údajů, z nich např. hrubý finanční obrat byl větší
oproti 2009 zhruba o 100 mil. Eur, při čemž finanční ope-
race činily celkem 230 mil. Eur. Na investice bylo vynalože-
no 149,8 mil. Eur. Firma optimalizovala holdingovou struk-
turu, převzala skupinu Steinzeug (kamenina), zbývající část
výrobce betonové dlažby Semmelrock, převzala 50 %
výrobce betonových tašek Bramag a získala 50 % v Ton-
dach Gleinstätten. Pro rok 2011 nemá firma jednoznač-
nou vizi výhledu, neboť dvě klíčové oblasti – východní
Evropa a USA – to velmi omezují. Jsou citována slova
generálního ředitele p. Heimo Scheucha, že je jen mírně
optimistický k situaci v západním trhu, pokud jde o cihly.
V USA snad až v druhé polovině roku lze očekávat zvýšení
občanské výstavby. Střední Evropa je těžko odhadnutelná.
Větší optimismus se týká Polska s jeho silnou poptávkou.
Ve východní Evropě nelze vyloučit další mírný pokles. Pro
r. 2011 očekává firma vyšší vstupní náklady, specielně
energetické. Prozatím má firma uzavřené kontrakty na
trhu plynu a elektřiny v pevných cenách. Přesto u nevykry-
tých požadavků může cenový dopad činit 15 mil. Eur.
ISK-11-258
Kc
Nebot-Diaz J. a kol.
Technical Note: Ceramic degree studies at L’Alcora
(Technické sdělení: Studium v L’Alcora
na akademickém stupni v oboru keramiky)
Ceramica y Vidrio (2) (2011) 5-10
Vědecké přednášky v oboru keramiky mají ve Španělsku
dlouhou tradici. Jmenovitě jsou to historická centra
v Manises nebo keramické školy v Moncloa, které od
20. století vychovávaly nejvýznamnější španělské keramiky.
Následně pak jiná centra otevřela možnosti k přednáškám
z keramiky. V 2005 nejnověji otevřela dveře Escola Superi-
or de Cerámica de l’Alcora přednáškám, stávajíc se vzděla-
nostním centrem pro výchovu nových keramických akade-
mických odborníků pro odvětví keramické výroby. Od
počátku 20. století až do současné doby byly zavedeny
učební plány za účelem získání vysokoškolského titulu
v evropském měřítku vysokého školství s přijetím plánu
Bologna a s přijetím všech universitních přednášek. Posled-
ní reforma přijatá Královskou akademií 2398/1998 k nej-
vyššímu vzdělání v oboru keramiky svolila, aby keramici
zohlednili globální vizi tohoto oboru. To znamená, že bez
ohledu na specializace v keramice a umělecko-technických
směrech by každý student specialisovaného oboru kerami-
ky získal vědecké základy v obou okruzích. Tato obsažná
výuka bude pokládána za ekvivaletní vysokoškolskému
diplomu a umožní, aby studenti speciální technické kera-
miky byli uznávání a přijímáni průmyslovými společnostmi
tohoto oboru.
ISK-11-259
Kc
Deneen M.
Global refractories set for recovery
(Globální situace žárovzdornin je před zotavením)
Industrial Minerals (2011) (5), str. 29
Podle zprávy analytika společnosti Freedonia Group z břez-
na 2011 se očekává do 2014 zvýšení celkového odbytu
žárovzdorných materiálů o 5,3 % (tj. na 40,7 mil. t za
rok), při čemž v hodnotovém vyjádření to činí 7 % (tj. na
33,1 mld. dolarů). Tyto údaje jsou odrazem lepších výrob-
ních technologií a snižování měrné spotřeby zejména
v ocelářství. V technických jednotkách je největším trhem
oblast Asie a Pacifiku (což činí 2/3 objemu podle údajů za
2009). Vedoucí pozici má Čína. Také Indie se drží nad prů-
měrem. Amerika, Západní Evropa zůstávají na svých pozi-
cích s ohledem na svou industriální fázi, byť z USA dochází
k přesouvání výroby oceli do rozvíjejících se oblastí. Je
poukázáno na výrazný vliv vzrůstu cen surovin od 2004,