Page 47 - Keramick

Basic HTML Version

47
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
XV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VUSTAH
– LOUČENÍ A OSLAVY
(15
th
International Conference on Ecology
and New Building Materials and Products)
JINDRA DROTTNEROVÁ
Informace o konferenci
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. (dále VUSTAH),
uspořádal jako každým rokem ve dnech 7. - 9. 6. 2011
již jubilejní
XV. mezinárodní konferenci „Ekologie
a nové stavební hmoty a výrobky“
, ve Vzdělávacím
a konferenčním centru MŠMT ČR v Telči. Konference
VUSTAH byly zahájeny v roce 1996 při příležitosti 50. výro-
čí založení ústavu. V letošním roce společnost slaví
65. výročí založení.
Účastníky této třídenní pohodové konference byli přede-
vším pedagogové i doktorandi vysokých škol (VUT
v Brně, ČVUT v Praze, VŠB-TU Ostrava), dále zástupci
odborných svazů (AVO, SILIS) a dalších odborných organi-
zací a výrobců stavebních hmot. Na konferenci byli rovněž
přizváni zástupci MPO ČR a MŽP ČR, aby ze své pozice
informovali o stavu v dané oblasti v České republice.
Mezinárodní účast zajišťovali kolegové z výzkumného
ústavu IMBIGS z Polska, dále z Technické univerzity v Koši-
cích a z firem Povážské cementárně a.s. Ladce, EKOMAT
Bojnice a PORFIX – pórobetón, a.s. Letos přijelo na konfe-
renci 87 účastníků, z toho 37 z tuzemských a 9 ze zahra-
ničních firem a organizací. Odeznělo 50 příspěvků zařaze-
ných do 8 sekcí, které probíhaly většinou paralelně ve
dvou přednáškových sálech. Navíc bylo ještě 8 příspěvků
uvedeno pouze ve sborníku.
Konference byla tradičně zaměřena jak na nové stavební
hmoty výrobky, tak i na využití odpadů či druhotných suro-
vin, především průmyslových odpadních materiálů (POM)
do stavebních hmot a hodnocení zdravotní nezávadnosti
výrobků s podílem odpadu jako druhotné suroviny.
Po zahájení konference vedením VUSTAH patřil úvodní
blok již zástupcům MPO ČR, MŽP ČR, AVO a Silikátového
svazu, kteří přednesli své příspěvky, týkající se nové legisla-
tivy roku 2011, vývoje stavebnictví a průmyslu stavebních
hmot v ČR, životního prostředí ve vztahu ke stavební
činnosti, aktualit z oblasti aplikovaného VaV
a vzdělávání v oboru silikátů v rámci projektu Silikátového
svazu.
Průběh prvního dne
První blok odborných přednášek byl uveden informací
o nedávno ukončeném výzkumném záměru „Výzkum
ekologického zpracování průmyslových odpadních materi-
álů“ (zkráceně VEZPOM), řešeném v období 2004-2010,
ve kterém byly zkoumány možnosti využití především vel-
koobjemových odpadů, jako např. popílky, strusky, škváry
a dalších odpadních materiálů. Jednalo se tedy o blok, kte-
rý se široce věnoval problematice
materiálů příznivých
pro životní prostředí,
a to konkrétně stanovování
a vyhodnocování nebezpečných látek ve stavebních hmo-
tách s podílem odpadních materiálů, metodám stanovení
maximální vyluhovatelnosti toxických prvků a metodám
Ing. Jindra Drottnerová
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: drottnerova@vustah.cz
optické emisní spektrometrie ke stanovení vybraných prv-
ků v matrici. Dále byly předneseny aktuální otázky REACH
z pohledu stavebních hmot a příspěvek věnovaný dlouho-
dobým vlastnostem suchých omítkových směsí s podílem
průmyslových odpadů. Blok byl doplněn problematikou
ekologie solidifikátu (pouze ve sborníku).
V druhém navazujícím bloku, zabývajícím se
vlastnostmi
hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
, byly
předneseny zajímavé příspěvky o využití vybraných surovin
jako retardační přísady pro sádru, do tepelných izolantů ze
tří různých pohledů a dále byla ve dvou příspěvcích před-
nesena rovněž možnost výroby umělého kameniva z popíl-
ku. Tento blok byl doplněn dvěma příspěvky ve sborníku,
zabývajícími se redukcí šířky trhlin v raném stadiu tuhnutí
betonu přídavkem popílku a zkoušením užitné trvanlivosti
výrobků na bázi průmyslových odpadních materiálů
a jejich nejnovějšími výsledky.
Současně probíhal v druhém přednáškovém sále třetí blok
přednášek na téma
anorganické vláknové kompozity
a nanokompozity
. V bloku odezněla široká škála příspěv-
ků VUSTAH. Dosažené výsledky umožňují dále rozšířit vyu-
žití sklovláknobetonů, ať už vylehčením kompozitního díl-
ce či sledováním vlivu použití struskoportlandských
cementů nebo zdokonalením výztuže výrobků o variantu
tzv. kombinované disperzní nekovové výztuže, případně
definováním elektricky vodivých vlastností kompozitů
a jejich schopnosti akumulace tepelné energie. Závěrem
bloku byl přednesen příspěvek nejen o možnostech využití
vláknocementových desek CEMVIN, ale také o tom, jak
může přírodní živel - voda - zničit jedním rázem při povod-
ních celý závod na výrobu vláknocementových desek
CEMVIN. Dále především zástupci VUT a ČVUT obohatili
konferenci o příspěvky z oblasti tepelně-technických vlast-
ností kompozitních obkladových desek, hodnocení poly-
merních vláken ve vláknobetonu po vzniku trhlin, vlákno-
betonu s využitím cihelné drtě a prachu a specifikace
přírodních tepelných izolací. Pouze v písemné podobě byl
prezentován příspěvek o hodnocení pohledových betonů
a neméně zajímavé byly informace o evropských zkušeb-
ních normách pro stanovení reakce stavebních výrobků na
oheň.
Průběh druhého dne
Druhý den byl zahájen příspěvky našich polských kolegů
z výzkumného ústavu IMBIGS (Ústav mechanizace staveb-
nictví a těžby) a dále stručnou informací z Centra technic-
ké normalizace ve VUSTAH. Také polští kolegové oslavili
v letošním roce kulaté 60. výročí založení své organizace
a měli o čem vyprávět. Čtvrtý blok konference se nesl
v duchu problematiky
biokoroze, mikrobiální odolnosti
a dalších speciálních vlastností
, ve kterých hrály hlavní
roli půdní bakterie při biodegradaci betonu, vzdušný CO
2
při procesech karbonatace pórobetonu a působení betonu
na stav zabudovaných ocelových výztuží v ŽB konstruk-
cích. Blok doplnil příspěvek ve sborníku na téma zvýšení
korozní odolnosti cementopískové matrice s obsahem
jemně mleté vysokopecní strusky.
Úspěšné
výrobky z druhotných surovin
byly prezento-
vány v pátém bloku, ve kterém odezněly přednášky