Page 48 - Keramick

Basic HTML Version

48
Keramický zpravodaj 27 (4) (2011)
zaměřené na technologie typu sklovláknobetonové výrob-
ky a jejich použití, umělé kamenivo, dřevoplastový kompo-
zit, keramický střep a cementové vsypové podlahy. Šestý
blok přednášek (souběžný se čtvrtým) nechal nahlédnout
pod pokličku
postupů, vlastností a technologií anor-
ganických vláknitých kompozitů
. Jednalo se o vývoj
sklovláknobetonové balkónové výplně s přídavnou neko-
vovou sítí, využití konstrukčních sklovláknobetonů pro
možnost zachycení sluneční energie, dále byly zmíněny
speciální fyzikálně-mechanické vlastnosti vláknocemento-
vých výrobků a jejich vyhodnocení a v neposlední řadě
také užitná hodnota extrudovaných vláknocementových
výrobků. Sedmý blok konference (souběžný s pátým) se již
téměř tradičně zabýval
numerickým modelováním
nových vláknových kompozitů
.
Odpoledne byly účastníkům nabídnuty tři různé typy spor-
tovně kulturního vyžití, a to pěší výlet na nejvyšší horu
Vysočiny Javořici, procházka naučnou stezkou kolem Vel-
kopařezitého rybníka či návštěva muzea Chadimův mlýn
v Dolních Dubenkách. Nepřízeň počasí „zahnala“ všechny
zájemce do lokality Dolní Dubenky, kde si rozšířili své
obzory o jinou technologii, a to jak se mlela mouka
v generaci našich dědů a pradědů. Rod Chadimů obývá
tento mlýn již cca 11 generací.
Průběh třetího dne
Poslední den konference rozhodně nebyl určen pouze pro
zbylé přednášky. Osmý závěrečný blok se totiž zabýval
hlavními
pojivy – procesy, metodami a vlastnostmi
,
které jsou základem většiny technologií. Jednalo se např.
o předložení netradiční metody hodnocení kvality speciál-
ního vápna, které se připravuje pálením vápenců v experi-
mentální rotační peci ve VUSTAH Brno. Rovněž byly pre-
zentovány možnosti ovlivnění plasticity vápenné kaše, vliv
kvality vápen na tvorbu vápenných výkvětů na povrchu sili-
kátových kompozitů a vliv metakaolinu na kvalitu vápen-
ných omítek z hlediska šíření trhlin. Blok byl uzavřen
poznatky z aktivace strusky trikalciumsilikátem, využitím
alternativních paliv s P
2
O
5
při výrobě cementu a perspek-
tivním směrem - vývojem cementové směsi pro anorganic-
ké kompozity s přídavkem fotokatalytického TiO
2
.
Loučení a oslavy
Ze společenského života konference je nutno konstatovat,
že první večer skončil příjemným rautem s podtextem
„Sbohem a šáteček“
, ve kterém se zaměstnanci VUSTAH
loučili s paní ředitelkou a prokuristkou firmy Ing. Jarosla-
vou Ledererovou, CSc. Celých 15 let provedla ústav všemi
úskalími bez ztráty kytičky, a proto byl tento večer plný
díků a vzpomínek. Druhý společenský večer s podtitulem
„Možná přijde i kouzelník
“ pokračoval v duchu výměny
vedení ve VUSTAH a nástupu nového pana ředitele Ing.
Miroslava Svobody, Ph.D. Společným znakem obou večerů
byla také připomínka letošního 65. výročí založení
výzkumného ústavu v Brně. Oslavy výročí proběhnou dne
26. 9. 2011 v hotelu Myslivna v Brně-Kohoutovicích.
Závěr
Závěrem lze shrnout, že konference VUSTAH byla a je
potřebnou výměnou zkušeností
l
mezi pořádající organizací, vysokými školami, odborný-
mi svazy a výrobními organizacemi;
l
mezi odbornými organizacemi a ministerstvy;
l
mezi českými a zahraničními odborníky;
l
mezi staršími zkušenými odborníky a mladými začínají-
cími pracovníky či doktorandy;
l
mezi zaběhnutými technologiemi a návrhy nových
technologií;
l
mezi používanými způsoby hodnocení a novými pohle-
dy včetně metodik zkoušení atd.
Přirozeným výsledkem konference je navázání mnoha přá-
telství, která jsou téměř podmínkou k dobré spolupráci
a očekávaným výsledkům. Příští XVI. mezinárodní konfe-
rence v Telči v termínu 19. – 21. 6. 2012 ráda uvítá nové
zájemce, které zaujala uvedená témata a jejich náplň.
ŠKOLA, ZNAČKA, PORCELÁN
Poněkud chaoticky působící nadpis? Jen zdánlivě. Stejně
jako keramická škola patří neodmyslitelně ke Karlových
Varům, patří k porcelánovému výrobku jeho výrobní znač-
ka. Historie značení porcelánu je téměř stejně dlouhá, jako
tradice tohoto ušlechtilého keramického materiálu.
Jako první zavedla svoji tovární značku (K.P.M.- Königliche
Porcelan Manufaktur) královská manufaktura v Míšni
v roce 1723, tedy zhruba 14 let poté, kdy J.F. Böettger slo-
žení tvrdého porcelánu pro Evropu objevil.
Všeobecně známou značkou jsou dva zkřížené meče, kte-
rými signuje svoji produkci tato věhlasná manufaktura od
roku 1730 dodnes.
Značka na spodní část výrobku, takzvaném podední, je
jakousi pečetí či cejchem stvrzujícím určitou výtvarnou
i technologickou úroveň produkovaného zboží. Je ale též
poměrně spolehlivým vodítkem pro sběratele a kunsthis-
toriky při určování stáří a původu příslušného výrobku.
Pro úplnost je třeba dodat, že pouze značka sama
o sobě nemusí být vždy spolehlivým vodítkem při určová-
ní data a místa vzniku výrobku, neboť např. míšeňskou
značku již v době jejího zavedení imitovalo či různě
uzpůsobovalo pro svoji potřebu mnoho jiných tehdejších
výrobců.
Střední průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových
Varech, která se výrobou porcelánu jak teoreticky, tak
i prakticky zabývá, používala od 60. let minulého století
jako svoji značku stylizovanou, vertikálně dělenou vázu
doplněnou písmeny SPŠK.
Po úpravě názvu školy před čtyřmi lety bylo potřeba najít
i novou podobu školní výrobní značky. Opět se pozitivně
projevila součinnost studijních oborů. Žáci Grafického
designu přihlásili do vypsané soutěže přes 60 návrhů,
z nichž porota vybrala po pečlivé úvaze výtvarné řešení
studentky 3. ročníku Lenky NguyenLeVietThuong.
Nová značka tak je zdánlivě drobným, ale významným dár-
kem pro školu k jejímu nadcházejícímu 140. výročí založe-
ní, které oslaví v příštím roce.
Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy