Page 14 - Keramick

Basic HTML Version

14
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
Manažer může provést x variant pro financování každé in-
vestice v procesu, různými způsoby pořízení dané investi-
ce. Optimální způsob pořízení celkové investice je potom
ten, který v simulaci dosáhl nejvyšší hodnotu v buňce 7D.
Závěr
Způsob financování investičních aktivit v podniku je pod-
statnou mírou ovlivňována tvorbou hodnoty. Posuzování
efektivnosti investic musí být založeno na hodnotovém
principu, musí být proto prováděno komplexně, včetně vli-
vů financování. Toto splňuje metoda čisté současné hod-
noty aplikovaná v komplexním pojetí, tedy i při zohled-
nění účinků konkrétních zdrojů použitých k financování
investice. Předložený příspěvek popisuje základní soubor
metod hodnotové analýzy dopadu financování na efek-
tivnost projektu. Předností metody ČSH spočívají v tom,
že poskytuje směrodatné výsledky i v případě rozdílných
Obr. 1
Výsledný simulační model
Každá buňka má odkaz
na vlastní výpočet
charakteristik (parametrů) posuzovaných zdrojů – odlišné
lhůty a intervaly splacení úvěru, leasingu a daňového od-
pisování, odlišná velikost skutečně poskytnutého kapitálu
apod. Použití ostatních metod je podmíněno srovnatel-
ností charakteristik posuzovaných zdrojů kapitálu.
Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného
projektu: Využití matematického modelování ekonomic-
kých procesů při hledání optimálního způsobu finan-
cování technologie při exploataci a úpravě stavebních
nerostných surovin registrovaného u MŠMT České re-
publiky pod evidenčním číslem SP2012/22.
Literatura
[1] Schroll R., Král B.: Nákladové a manažerské účetnic-
tví. 1. vyd. Praha: Prospektrum (1997) 461, ISBN 80-
7175-060-3
[2] Marek P. a kol.: Studijní průvodce financemi podni-
ku. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, s. r. o.,
(2009) 634, ISBN 80-86119-37-8
[3] Wöhe G., Kislingerová E.: Úvod do podnikového hos-
podářství. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck
(2007) 928, ISBN 80-7179-014-1
[4] Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. 5. vyd.
Praha : Grada Publishing (2011) 471, ISBN 978-80-
247-3494-1
Recenzent: Prof. Ing. Antonín Dirner, CSc.
Mezinárodní stavební veletrh
23.-26. dubna 2014, Brno
Veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemes-
la a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a
technického zařízení budov.
Zvýrazněná témata:
- Energetická náročnost budov
- Evropská směrnice o energetické náročnosti
budov (EPBDII) a její aplikace do české legislativy
- Dřevostavby
- Rekonstrukce
- Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov
a vybavení interiéru
Zároveň probíhající veletrhy:
DSB Dřevo a stavby Brno
Mobitex
Envibrno
Urbis Invest
Urbis Technologie
Stavební centrum Eden
Stavební a outdoorové centrum
Nový Tuzex