Page 15 - Keramick

Basic HTML Version

15
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
Abstrakt
Práca je zameraná na kartografické vyjadrovacie prostried-
ky, na prácu s nimi pri tvorbe máp. v tejto práci sú vyt-
vorené mapy Maďarska pomocou programu ArcView GIS
3.1. Moderná kartografia je založená na základoch spred
dvoch tisícročí postavených Grékmi. Zaviedli zemepisné
súradnice a šesťdesiatinové delenie kruhu. Rozvoj námornej
plavby si vyžiadal na prelome 13. a 14. storočia vyhotove-
nie máp morského pobrežia a tým vznikli tzv. kompasové
mapy. Do obdobia renesancie boli knihy a mapy prepiso-
vané a prekresľované ručne. Na obdobie renesancie nad-
viazal plynulý rozmach kartografie, ktorý ju priviedol až do
dnešnej vyspelej podoby. v práci je popísaná problematika
kartografických vyjadrovacích prostriedkov a ich rozdele-
nie a následné vyhotovené kartogramy a kartodiagramy
a mapy.
Kľúčové slová
prvok, značka, mapa, mesto
Abstract
The paper focuses on cartographic means of expression,
on working with them when creating maps. In this work
the maps of Hungary are created using ArcView GIS 3.1
Modern cartography is based on the foundations estab-
lished by Greeks two thousand years ago, when they intro-
duced geographic coordinates and the six-tenth division of
ring. At the turn of the 13the and 14th centuries, the devel-
opment of sea traveling required creating coastline maps,
which led to creating so called compass maps. Before the
Renaissance times, books and maps were transcribed and re-
drawn manually. The period of the Renaissance was followed
by the smooth expansion of cartography, which brought it
to its today’s highly developed form. The paper describes the
problematics of the cartographic means of expression, their
classification and subsequently created cartodiagrams, car-
tograms and maps.
Keywords
element, brand, map, city
Úvod
Historický vývoj obsahu máp bol vždy odrazom dejinné-
ho vývoja ľudskej spoločnosti. Prvé mapové pamiatky sú
známe už z obdobia paleolitu. Zobrazovali zvyčajne vod-
né toky, lovecké chodníky a plány a mapy najstarších kul-
túrnych národov.
V dnešnom vyspelom období sú mapy, atlasy a plány ne-
odlúčiteľnou súčasťou života spoločnosti. Bez máp sa už
nezaobíde žiadne hospodárske odvetvie, doprava, staveb-
níctvo, ťažba nerastných surovín či kataster nehnuteľností.
Cieľom mojej práce bola tvorba máp Maďarska pomocou
kartografických vyjadrovacích prostriedkov a priblížiť spra-
covanie tých máp v programe ArcView GIS.
1. Kartografické vyjadrovacie prostriedky
Odvetvie, ktoré sa zaoberá teóriou a používaním karto-
grafických značiek sa nazýva kartografická semiológia.
Pod pojmom kartografická značka sa rozumie ľubovoľný
grafický prostriedok alebo súhrn prostriedkov, ktorý je
schopný byť nositeľom významu v kartografickom diele.
Úlohou kartografických značiek je kartografická inter-
pretácia, ktorá spočíva vo vytvorení metodicky ucelenej
sústavy grafických prvkov, tvarov, prístupu a možnosti
pre zobrazenie kvantitatívnych a kvalitatívnych charak-
teristík spomínaných kartografických javov. Na členenie
metód kartografickej interpretácie je používaných množ-
stvo kritérií. Základom klasifikácie bude členenie zobra-
zovania javov podľa nasledujúcich hľadísk:
• kvalitatívne - vyjadrujú druh javu,
• kvantitatívne - vyjadrujú jeho kvantifikovateľnú cha-
rakteristiku,
• topologické - delia javy podľa ich pôdorysnej pova-
vahy na:
- bodové,
- líniové,
- plošné (areálové),
• polohovo lokalizačné - zobrazujú bodové, líniové
a plošné javy geometricky presne,
• vývojové - zachytávajú zmeny javov v priestore a čase,
• významové - sledujú počet významov javov,
• štrukturálne - zachytávajú jav súčasne ako celok aj
ako jeho deliace zložky a ich vzájomné relácie.
2. Mapové značky
Mapové značky je možné považovať za určitý grafický
komplex, preto následné vyčlenenie ich charakteristiky
ktoré nazývame parametre značky.
1
Monika Mikovčáková, Ing.; Milan Mikoláš, Ing., Doc., Ph.D.; Jaroslava Jungvirtová, Ing., VŠB-TU Ostrava, HGF, 17. listopadu
15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika
2
Hana Růčková, Ing; Institut ekonomiky a řízení v oblasti surovin, VŠB – TU Ostrava, hana.ruckova@vsb.cz
VYJADROVACIE KARTOGRAFICKÉ PROSTRIEDKY v MAĎARSKU
Cartographic means of expression in Hungary
Monika Mikovčáková
1
, Milan Mikoláš
1
, Jaroslava Jungvirtová
1
, Hana RůčkovÁ
2
Tab. 1
Informácie o Maďarsku
Oficiálny názov
Republika Maďarsko
(Magyar Köztársaság)
Štátne zriadenie
republika
Administratívne
členenie
19 žúp a hlavné mesto Budapešť
Rozloha
93 032 km²
Počet obyvateľov
10 320 000
Hustota osídlenia
110,9 osôb/km²
úradný jazyk
maďarský
Mena
forint
Hlavné mesto
Budapešť
Počet obyvateľov
1 816 300
Rozloha
525 km
2