Page 19 - Keramick

Basic HTML Version

19
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
být oxidy hliníku, hořčíku, vápníku a yttria.
ISK-13-267
Le
Gupta A.D. a kol.
Characterization and Performance of New Generation SiC-
based Trough Castable Required for 2000 m
3
Blast Furnaces
at BSL
(Charakterizace a funkčnost nové generace žlabo-
vých žárobetonů na bázi SiC pro vysoké pece obje-
mu 2000 m
3
u BSL)
Interceram-Refractories manual 62 (3) (2013) 178-183, 7
obr., 8 tab., 6 lit.
Největší vysokopecní kombinát v Indii BSL provozuje 5 vy-
sokých pecí o objemu 2000-2500 m
3
, jejichž celková roční
produkce činí 4 mil. tun železa. Hlavní pozornost autoři vě-
nují samotekoucím vysocehlinitým žárobetonům používa-
ných na vyzdívání dopravních cest (žlabů) roztaveného kovu
a strusky. Popsány jsou zkoušky 5 hmot (receptury v tab.)
za účelem zjištění jejich korozivzdornosti a pevnosti v ohybu
za žáru (graf a obr.opotřebení). Zkouškami bylo potvrzeno,
že výdržnost žárobetonů hlavně ovlivňuje množství jemné-
ho SiC a použití tabulárního korundu. Chemickými reakce-
mi odůvodňují průběh oxidace a tím i koroze hmot. Nová
generace žárobetonů podstatně zvýšila výdržnost vyzdívek
žlabů a přepravních cest vůbec. Schema jejich výroby je
uvedeno a v tabulce je přehled jejich pyro-fyzikálních vlast-
ností. Nakonec se posuzuje ekonomika těchto žárobetonů.
Konstatuje se, že cena surovin nejvíce ovlivňujících výdrž-
nost (tabulární korund, jemný SiC) neustále stoupá.
ISK-13-268
Kc
Yuan L. a kol.
Effect of Fluoride Additives on Synthesis of Porous Mullite
Ceramic
(Vliv fluoridů jako aditiv na syntézu pórovité mulli-
tové keramiky)
Interceram-Refractories manual 62 (3) (2013) 214-217, 4
obr., 2 tab., 13 lit.
Autoři sledovali syntézu mullitu in-situ z práškové směsi čín-
ského kaolinu za 5% přídavku MgF
2
, AlF
3
a NH
4
F. Po 24h
mletí v kulovém mlýně v prostředí alkoholu byly ze směsí li-
sovány (40 MPa) válečky a vypalovány na 1300-1600 °C/3
h v elektrické peci. Rentgenovou difrakcí sledováno fázové
složení, dále pórovitost a objemová hmotnost. Snímky SEM
u vzorků vypálených na 1500 °C ukázána mikrostruktura.
Podle autorů za použití AlF
3
vzniká mullit přes jehličkovitý
topaz (uvedeny chemické reakce), při použití NH
4
F probíhá
nejdříve reakce přímo s kaolinem. MgF
2
značně ovlivňuje
tvorbu plochých a jehlicovitých krystalů mullitu za přispění
doprovodných nečistot přes tvorbu taveniny.
ISK-14-269
Kc
Wei Y. a kol.
The Effects of Spinel on the Physical Properties of Refining
Slag
(Vliv spinelu na fyzikální vlastnosti rafinační strusky)
Interceram-Refractories manual 62 (3) (2013) 221-223, 6
obr., 3 tab., 6 lit.
Z důvodu stále rostoucích požadavků na vysoce kvalitní níz-
kouhlíkovou ocel vystupuje do popředí výroba nízkouhlí-
kových spinelových vyzdívek zejména pro oblasti styku se
struskou, která má silné atakující účinky. Autoři se zabývají
měknutím a tavením materiálů s různým poměrem spinel/
rafinační struska. Složení strusky, která je vysocekřemičitá,
je v tabulce; obsahuje 40 % SiO
2
, 32 % CaO, 10,6 % MgO
(hlavními minerály jsou v ní akermanit a galenit). Ve čtyřech
směsích s poměrem struska/spinel od 100/0 do 20/1 zkou-
mali chování při 1500 °C/3 h v argonové atmosféře. Na
grafech jsou výsledky sledování viskozity, měknutí a tave-
ní. Ukázka struktury je na snímku SEM a v tabulce prvkový
rozbor (EDA) dvou typických míst. V závěru se konstatuje,
že malý přídavek spinelu ke strusce zvyšuje její bod tavení
a také viskozitu.
ISK-13-270
Kc
V. Krasselt a kol.
New Calcium Silicate Board with Super Insulation Properties
(Nové kalcium-silikátové desky se superizolačními
vlastnostmi)
Refractories Worldforum 5 (3) (2013) 21-26, 9 obr., 3 lit.
Firma Promat v článku popisuje vyvinuté podstatně zlepše-
né kalcium-silikáty se speciálním uspořádáním mikrokrys-
talů kolem dutin, s teplotně rezistentní krystalovou matrix
a s aditivy eliminující prostup tepla radiací. Výroba se prová-
dí v reakčním autoklávu s chemicky čistým pískem a hydro-
xidem vápenatým s 5-10 % přídavkem aditiv (ZrSiO
4
, TiO
2
,
CaTiO
3
, Fe
3
O
4
). Mikrostruktura je převážně monolitická
s jehlicovitými krystaly na rozdíl od krystalů CSH a tobermo-
ritu. Při výpalu CSH mizí, při 800 °C materiál silně smršťuje
a při teplotách nad 1100 °C dochází k přeměně tobermo-
ritu. Nový proces výroby se nazývá Magnani, přičemž vlast-
nosti (póry, tepelná vodivost) jsou zachyceny v několika gra-
fech. Při 800 °C má tento materiál
λ
= 0,10 W/mK.
ISK-13-271
Kc
Schoenwelski W. a kol.
Non-oxidic Binding Systems of Refractory Products for
Metal Melts
(Neoxidické pojivé systémy žárovzdorných produktů
s odolností proti taveninám kovů)
Refractories Worldforum 5 (3) (2013) 73-76, 13 obr., 1
tab., 5 lit.
Autoři, po překvapivém zjištění, že v opotřebených SiC ci-
hlách z pece na tavení mědi, jsou přítomny Si
3
N
4
a Si
2
ON
2
ve zřetelných množstvích (3,5-30 %, tab.) a po konstato-
vání, že roztavené kovy nejvíce napadají SiO
2
přistoupili ke
kelímkovým statickým zkouškám odolnosti proti korozi.
Teploty volili podle kovů a slitin: Al-850 a 1000 °C/72 h,
Pb-1000 °C/72 h, Cu-1300 °C/12 h, ocel-1500 °C/5 h.
Materiál kelímků byl grafit, SiC, Si
3
N
4
. Výsledky koroze do-
kumentují fotografie. Protože jde o první zkoušky tohoto po-
stupu, nelze je zatím zevrubně hodnotit (včetně ekonomiky)
takže výzkumné práce v tomto směru budou pokračovat.
ISK-13-272
Kc
Poirier J.
Use of Secondary Alumina-graphite as Raw Material of
Alumina-graphite Silicon Carbide Refractories
(Použití sekundárního Al
2
O
3
-grafitu jako suroviny pro
žárovzdorniny Al
2
O
3
-grafit-SiC)
Refractories Worldforum 5 (3) (2013) 97-100, 5 obr., 4
tab., 10 lit.